ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา รุ่งตรานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 ประชุมสุข อาชวอำรุง 2
3 Waraporn Siriterm 1
4 สิทธิพร แอกทอง 1
5 Kasidit Nootong 1
6 Anawatch Mitpratan 1
7 Chayaporn Supachartwong 1
8 Jittima Chatchawansaisin 1
9 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
10 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
11 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
12 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
13 Acom Sornsute 1
14 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
15 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
16 Chariya Uiyyasathian 1
17 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
18 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
19 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
20 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
21 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
22 รุ่งราวี ทองกันยา 1
23 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
24 Yeshey Penjor 1
25 ชอุ่ม มลิลา 1
26 ๋Janes, Gavin W. 1
27 Chakkaphan Sutthirat 1
28 ประคอง ชอบเสียง 1
29 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
30 สุมิตรา พูลทอง 1
31 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
32 Phanphen Wattanaarsakit 1
33 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
34 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
35 วินัย งามแสง 1
36 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
37 กำจัด มงคลกุล 1
38 นภสร โกวรรธนะกุล 1
39 Chonticha Srisawang 1
40 Pantharee Boonsatorn 1
41 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
42 ไววิทย์ พุทธารี 1
43 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
44 Varunee Padmasankh 1
45 Pornpimol Muanjai 1
46 Rajalida Lipikorn 1
47 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
48 Walaisiri Muangsiri 1
49 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
50 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
51 สายฝน ควรผดุง 1
52 สิริพร สิวราวุฒิ 1
53 สมพร พรมดี 1
54 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
55 วาสนา เสียงดัง 1
56 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
57 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
58 เอกชัย อดุลยธรรม 1
59 ประธาน ดาบเพชร 1
60 Thanathon Sesuk 1
61 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
62 สุวดี ยาป่าคาย 1
63 กระมล ทองธรรมชาติ 1
64 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
65 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 สมชัย วัฒนการุณ 1
68 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
69 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
70 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
71 อวย เกตุสิงห์ 1
72 Thada Jirajaras 1
73 กมลชนก ยวดยง 1
74 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
75 Suchin Arunsawatwong 1
76 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
77 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
78 พรรณี กาญจนพลู 1
79 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
81 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
83 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
85 Somying Tumwasorn 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
87 Boonchai Sangpetngam 1
88 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
89 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
90 ศิริชัย ศิริกายะ 1
91 Vanida Chantarateptawan 1
92 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
93 Srilert Chotpantarat 1
94 Chalermpol Leevailoj 1
95 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
96 อุทัย บุญประเสริฐ 1
97 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
98 ธวัชชัย สันติสุข 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
100 สุรกุล เจนอบรม 1
101 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
102 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
103 สุวิชา ทองสิมา 1
104 วัลลภ แย้มเหมือน 1
105 สำเริง แย้มโสภี 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
108 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
110 วิไล ชินธเนศ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
112 คัคนางค์ มณีศรี 1
113 นาถศรี ใจชาญสุขกิจ 1
114 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
115 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
116 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
117 Naiyana Chaiyabutr 1
118 Sompol Sanguanrungsirikul 1
119 Puttipongse Varavudhi 1
120 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
121 Ampa Luiengpirom 1
122 มยุรี ตันติสิระ 1
123 บรรจง คณะวรรณ 1
124 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
125 Kitpramuk Tantayaporn 1
126 ละอองทิพย์ เหมะ 1
127 วิมล เหมะจันทร 1
128 สุมา เมืองใย 1
129 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
130 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
131 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
132 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
133 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
134 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
135 Vimolmas Lipipun 1
136 Wilai Anomasiri 1
137 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
138 วัฒนชัย สมิทธากร 1
139 Jaitip Paiboon 1
140 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
141 กาญจนา แก้วเทพ 1
142 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
143 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
144 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
145 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
146 Garnpimol C. Ritthidej 1
147 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
148 Sumphan Wongseripipatana 1
149 Supa Chantharasakul 1
150 Panee Boonthavi 1
151 Kittisak Likhitwitayawuid 1
152 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 1
3 2514 1