ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา รุ่งตรานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 ประชุมสุข อาชวอำรุง 2
3 เอกชัย อดุลยธรรม 1
4 ประธาน ดาบเพชร 1
5 Rajalida Lipikorn 1
6 Thada Jirajaras 1
7 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
8 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
9 กมลชนก ยวดยง 1
10 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
11 อวย เกตุสิงห์ 1
12 Pornpimol Muanjai 1
13 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
14 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
15 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
16 ไววิทย์ พุทธารี 1
17 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
18 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
19 Varunee Padmasankh 1
20 Walaisiri Muangsiri 1
21 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
22 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
23 Pantharee Boonsatorn 1
24 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
25 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
26 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
27 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
28 Chariya Uiyyasathian 1
29 Acom Sornsute 1
30 ศุกันยา ห้วยผัด 1
31 สมชัย วัฒนการุณ 1
32 สุวดี ยาป่าคาย 1
33 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
34 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
35 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
36 Thanathon Sesuk 1
37 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
38 กระมล ทองธรรมชาติ 1
39 Suchin Arunsawatwong 1
40 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
42 Somying Tumwasorn 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
44 อุทัย บุญประเสริฐ 1
45 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
46 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
48 วิไล ชินธเนศ 1
49 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
51 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
52 Chalermpol Leevailoj 1
53 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
54 Boonchai Sangpetngam 1
55 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
56 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
59 คัคนางค์ มณีศรี 1
60 สุวิชา ทองสิมา 1
61 วัลลภ แย้มเหมือน 1
62 สำเริง แย้มโสภี 1
63 สมพร พรมดี 1
64 สิริพร สิวราวุฒิ 1
65 วาสนา เสียงดัง 1
66 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
67 สายฝน ควรผดุง 1
68 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
69 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
71 นาถศรี ใจชาญสุขกิจ 1
72 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
74 สุรกุล เจนอบรม 1
75 ธวัชชัย สันติสุข 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
77 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
78 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
79 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
80 มยุรี ตันติสิระ 1
81 บรรจง คณะวรรณ 1
82 Vimolmas Lipipun 1
83 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
84 Sumphan Wongseripipatana 1
85 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
86 Garnpimol C. Ritthidej 1
87 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
88 Ampa Luiengpirom 1
89 Kitpramuk Tantayaporn 1
90 ละอองทิพย์ เหมะ 1
91 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
92 Puttipongse Varavudhi 1
93 Sompol Sanguanrungsirikul 1
94 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
95 Naiyana Chaiyabutr 1
96 Supa Chantharasakul 1
97 Kittisak Likhitwitayawuid 1
98 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
99 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
100 กาญจนา แก้วเทพ 1
101 Vanida Chantarateptawan 1
102 ศิริชัย ศิริกายะ 1
103 Srilert Chotpantarat 1
104 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
105 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
106 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
107 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
108 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
109 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
110 Panee Boonthavi 1
111 วัฒนชัย สมิทธากร 1
112 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
113 Jaitip Paiboon 1
114 Wilai Anomasiri 1
115 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
116 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
117 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
118 Chonticha Srisawang 1
119 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
120 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
121 Phanphen Wattanaarsakit 1
122 นภสร โกวรรธนะกุล 1
123 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
124 วินัย งามแสง 1
125 Jittima Chatchawansaisin 1
126 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
127 Waraporn Siriterm 1
128 Kasidit Nootong 1
129 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
130 สิทธิพร แอกทอง 1
131 Anawatch Mitpratan 1
132 Chayaporn Supachartwong 1
133 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
134 กำจัด มงคลกุล 1
135 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
136 พรรณี กาญจนพลู 1
137 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
138 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
139 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
140 สุมา เมืองใย 1
141 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
142 วิมล เหมะจันทร 1
143 Chakkaphan Sutthirat 1
144 ประคอง ชอบเสียง 1
145 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
146 Yeshey Penjor 1
147 สุมิตรา พูลทอง 1
148 รุ่งราวี ทองกันยา 1
149 ชอุ่ม มลิลา 1
150 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
151 ๋Janes, Gavin W. 1
152 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 1
3 2514 1