ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา รุ่งตรานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 ประชุมสุข อาชวอำรุง 2
3 ธวัชชัย สันติสุข 1
4 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
6 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
7 วัลลภ แย้มเหมือน 1
8 สมพร พรมดี 1
9 สุวิชา ทองสิมา 1
10 สุรกุล เจนอบรม 1
11 สำเริง แย้มโสภี 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
14 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
16 คัคนางค์ มณีศรี 1
17 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
18 สิริพร สิวราวุฒิ 1
19 นาถศรี ใจชาญสุขกิจ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
21 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
22 Walaisiri Muangsiri 1
23 Pornpimol Muanjai 1
24 Varunee Padmasankh 1
25 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
26 Rajalida Lipikorn 1
27 Thada Jirajaras 1
28 ประธาน ดาบเพชร 1
29 เอกชัย อดุลยธรรม 1
30 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
31 ไววิทย์ พุทธารี 1
32 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
33 วาสนา เสียงดัง 1
34 วิไล ชินธเนศ 1
35 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
36 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
37 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
38 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
39 สายฝน ควรผดุง 1
40 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
41 Wilai Anomasiri 1
42 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
43 วัฒนชัย สมิทธากร 1
44 Jaitip Paiboon 1
45 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
46 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
47 กาญจนา แก้วเทพ 1
48 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
49 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
50 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
51 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
52 Garnpimol C. Ritthidej 1
53 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
54 Sumphan Wongseripipatana 1
55 Supa Chantharasakul 1
56 Panee Boonthavi 1
57 Kittisak Likhitwitayawuid 1
58 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
59 Vanida Chantarateptawan 1
60 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
61 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
63 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
65 อุทัย บุญประเสริฐ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
67 Somying Tumwasorn 1
68 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
69 Boonchai Sangpetngam 1
70 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
71 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
72 ศิริชัย ศิริกายะ 1
73 Srilert Chotpantarat 1
74 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
75 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
76 Chalermpol Leevailoj 1
77 อวย เกตุสิงห์ 1
78 กมลชนก ยวดยง 1
79 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
80 ๋Janes, Gavin W. 1
81 ชอุ่ม มลิลา 1
82 ประคอง ชอบเสียง 1
83 Chakkaphan Sutthirat 1
84 พรรณี กาญจนพลู 1
85 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
86 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
87 รุ่งราวี ทองกันยา 1
88 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
89 นภสร โกวรรธนะกุล 1
90 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
91 วินัย งามแสง 1
92 กำจัด มงคลกุล 1
93 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
94 Yeshey Penjor 1
95 สุมิตรา พูลทอง 1
96 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
97 สุมา เมืองใย 1
98 Ampa Luiengpirom 1
99 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
100 Naiyana Chaiyabutr 1
101 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
102 บรรจง คณะวรรณ 1
103 Vimolmas Lipipun 1
104 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
105 มยุรี ตันติสิระ 1
106 Sompol Sanguanrungsirikul 1
107 Puttipongse Varavudhi 1
108 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
109 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
110 วิมล เหมะจันทร 1
111 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
112 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
113 Kitpramuk Tantayaporn 1
114 ละอองทิพย์ เหมะ 1
115 Phanphen Wattanaarsakit 1
116 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
117 ศุกันยา ห้วยผัด 1
118 สมชัย วัฒนการุณ 1
119 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
120 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
121 Pantharee Boonsatorn 1
122 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
123 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
124 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
125 กระมล ทองธรรมชาติ 1
126 Thanathon Sesuk 1
127 Suchin Arunsawatwong 1
128 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
129 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
130 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
131 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
132 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
133 สุวดี ยาป่าคาย 1
134 Acom Sornsute 1
135 Chariya Uiyyasathian 1
136 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
137 Chayaporn Supachartwong 1
138 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
139 Jittima Chatchawansaisin 1
140 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
141 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
142 Chonticha Srisawang 1
143 Anawatch Mitpratan 1
144 สิทธิพร แอกทอง 1
145 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
146 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
147 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
148 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
149 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
150 Waraporn Siriterm 1
151 Kasidit Nootong 1
152 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 1
3 2514 1