ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา ทองนะ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
2 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
3 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
4 เวียง อากรชี 3
5 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
6 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
7 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
8 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
9 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
10 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
11 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
12 อาพร คงอิสโร 3
13 อรุณี ใจเถิง 3
14 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
15 พุฒนา รุ่งระวี 3
16 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
17 วรกร สิทธิพงษ์ 3
18 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
19 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
20 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
21 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
22 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
23 อรพิน หนูทอง 3
24 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
25 บุญณิศา ฆังคมณี 3
26 ประภาส แยบยน 3
27 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
28 วัชรี ศรีรักษา 3
29 กลวัชร ทิมินกุล 3
30 ไกรศร ตาวงศ์ 3
31 กิตติพร เจริญสุข 3
32 ศิริลักษณ์ สมนึก 3
33 ขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย 3
34 ปรีชา แสงโสดา 3
35 ญาณิน สุปะมา 3
36 วราพร วงษ์ศิริวรรณ 3
37 สิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ 3
38 ศักดิ์สิทธิ์ จรรยากรณ์ 3
39 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
40 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
41 รมิดา ขันตรีกรม 3
42 จันทรา บดีศร 3
43 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
44 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
45 ศศิธร ประพรม 3
46 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
47 สุรกิตติ ศรีกุล 3
48 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
49 พัชราพร หนูวิสัย 3
50 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
51 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
52 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
53 เปรมจิตต์ ใจหาญ 3
54 ปราณี วรเนตรสุดาทิพย์ 3
55 วัชราพร ศรีสว่างวงศ์ 3
56 พสุ อารีสกุลวัฒนา 3
57 จุฑามาส ศรีสาราญ 3
58 ราพร วงษ์ศิริวรรณ 3
59 สมคิด ดำน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2546 1
3 2545 1
4 543 9