ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัลยา อุดมวิทิต
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kalaya Udomvitid 37
2 Kasititorn Pooparadai 11
3 กษิติธร ภูภราดัย 11
4 พรรณี พนิตประชา 9
5 อภิญญา กมลสุข 8
6 Pannee Panitpracha 8
7 Jintana Pattanatornchai 8
8 จินตนา พัฒนาธรชัย 8
9 Apinya Kamolsook 7
10 สิรินทร ไชยศักดา 6
11 วันวิสาข์ ศรีคร้าม 6
12 จุไร ทัพวงษ์ 6
13 Sirintorn Chaisakda 5
14 ปัญชลี พึ่งพิศ 5
15 ปณิตา ล่ำซำ 5
16 Panita Lamsam 5
17 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 5
18 Alisa Kongthon 5
19 อลิสา คงทน 5
20 Wanwisa Srikram 5
21 Puncharee Pungpit 4
22 ปรินันท์ วรรณสว่าง 4
23 Chadamas Thuvasethakul 4
24 จิตตภัทร เครือวรรณ์ 3
25 ศุจิมาลย์ สุวรรณโรจน์ 3
26 ระพีพรรณ ถาวรวันชัย 3
27 วทัญญู พุทธรักษา 3
28 Suwanna Praneetvatakul 3
29 สมพร อิศวิลานนท์ 3
30 สุวรรณา ประณีตวตกุล 3
31 Somporn Isvilanonda 3
32 Ratchanee Iemthanon 2
33 รัชนี เอี่ยมฐานนท์ 2
34 Watanyoo Putharaksa 2
35 กาญจนา วานิชกร 2
36 ดารารัตน์ รัชดานุรักษ์ 2
37 Parinund Varnasavang 2
38 ปิยะวัฒน์ ยวงเกตุ 2
39 พงษ์พันธ์ พัฒนไพรสณฑ์ 2
40 สุมาวสี ศาลาสุข 2
41 ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี 2
42 อิสรา รำไพกุล 2
43 Thaweesak Koanantakool 2
44 จิราภรณ์ แจ่มชัดใจ 2
45 Nathasit Gerdsri 2
46 Isara Rampaigul 2
47 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 2
48 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 2
49 Teerakiat Kerdcharoen 2
50 อดิสร เตือนตรานนท์ 2
51 Lertsak Lekawat 1
52 Sirapat Pratontep 1
53 Orachat Leingpeboon 1
54 Ittichai Patmasiriwat 1
55 Kanchana Wanichkorn 1
56 อรฉัตร เลียงพิบูลย์ 1
57 อภิชัย ธรรมเสริมสุข 1
58 พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ 1
59 นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ 1
60 เผ่าภัคร ศิริสุข 1
61 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
62 เกชา มานชู 1
63 อิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ 1
64 เลิศศักดิ์ เลขวัต 1
65 จุฬารัตน์ สีห์รา 1
66 อำนาจ ศรีพูนสุข 1
67 ปัทมา อรรถวรเดช 1
68 Sumavasee Salasuk 1
69 จิราพร ตั้งพูลเจริญ 1
70 Suwannee Phoojaruenchanachai 1
71 เจษฎา จงสุขวรากุล 1
72 เสาวณี มุสิแดง 1
73 ชลารัตน์ ชัยสิทธิ์ 1
74 พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร 1
75 Sutat Patomnuphong 1
76 Peeranan Kanjanasrisuntorn 1
77 ศุภชัย ยาวะประภาษ 1
78 จินดา นริศรานุกูล 1
79 สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ 1
80 Parinund Varnasavang. 1
81 Adisorn Tuantranont 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
83 Suthee Phoojaruenchanachai 1
84 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
85 Nares Damrongchai 1
86 นเรศ ดำรงชัย 1
87 Apinyak Kamolsook 1
88 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
89 Chuen-Mei Fan 1
90 Jessada Jongsukvarakul 1
91 Jiraporn Tangpoolcharoen 1
92 พิมพ์ฉัตร์ แจ่มชัดใจ 1
93 Pimchatra Jamchudjai 1
94 วันทนีย์ พันธชาติ 1
95 Wantanee Phantachat 1
96 สินีนาฏ เทียนขาว 1
97 พิสิฐจรรย์ สิทธิไชย 1
98 กว้าน สีตะธนี 1
99 ธนพล วีระสา 1
100 Thanapol Virasa 1
101 Kwan Sitathani 1
102 Sineenat Tienkouw 1
103 Sumate Lertamonsin 1
104 สุเมธ เลิศอมรสิน 1
105 พีระเชฏฐ์ พงษ์ศิริ 1
106 ดิศภูมิ มะกะระธัช 1
107 Pisitchan Padcharoen 1
108 สุวรรณี ผู้เจริญชนะชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 2
3 2552 3
4 2551 7
5 2550 13
6 2549 3
7 2548 3
8 2547 5
9 2542 1
10 2541 1
11 2540 1
12 2537 3
13 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 สถานภาพอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ปี 2552
2 สถานภาพบุคลากรและการจ้างงานในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ปี 2552
3 การศึกษาเปรียบเทียบตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยกับ ประเทศต่างๆ
ปี พ.ศ. 2553
4 ศึกษาสภาวะตลาดและอุตสาหกรรมไอซีที 2552
5 สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2552 และประมาณการปี 2553
ปี พ.ศ. 2552
6 รายงานการศึกษา แนวทางการให้บริการโทรคมนาคมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย
7 โครงการศึกษาเปรียบเทียบสถาบันวิจัยและพัฒนา
8 รายงานวิจัยเชิงนโยบาย โครงการศึกษาสถานภาพและแนวโน้มการพัฒนาตลาดเซ็นเซอร์ของประเทศไทย : ตลาดชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2551
9 การวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทยทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์
10 แผนที่การพัฒนาอุตสาหกรรม RFID สำหรับประเทศไทย
11 แนวทางการผลิตกำลังคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
12 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทย ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์"
13 มองไปข้างหน้า..กับการพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวของประเทศไทย
14 RFID กับบทบาทด้านโลจิสติกส์
15 Thailand ICT Developement
ปี พ.ศ. 2550
16 Electronic and Electrical Industry (E&E Industry Information)
17 การจัดทำแผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded system
18 การมองอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่
19 รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบ (ทางเศรษฐกิจ) งานวิจัยด้านเทคโนโลยี ECTI กรณีศึกษาโครงการชุดทดสอบคลอรีนสำหรับน้ำดื่มและน้ำในสระว่ายน้ำ
20 รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบ (ทางเศรษฐกิจ) งานวิจัยด้านเทคโนโลยี ECTI กรณีศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างและวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
21 รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบ (ทางเศรษฐกิจ) งานวิจัยด้านเทคโนโลยี ECTI กรณีศึกษาโครงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์
22 ห่วงโซ่อุปทานและมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย
23 การมองอนาคตเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ สำหรับจัดการกับโรคติดต่ออุบัติใหม่
24 รายงานวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี (Trend Analysis) เรื่อง "สถานภาพและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเกม"
25 รายงานฉบับสมบูรณ์ "การศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์"
26 แผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded System
27 การศึกษาสถานภาพและการจัดลำดับความสำคัญของการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์
28 การศึกษาสถานภาพและการจัดลำดับความสำคัญ ของการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์
ปี พ.ศ. 2549
29 Open Source: Challenge and Opportunity for New Digital Economy
30 แผนที่นำทางการพัฒนาคลัสเตอร์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย ปี 2549-2553
31 รายงานผลการศึกษาการจัดทำแผนที่เทคโนโลยีสำหรับเครื่องมือวัดทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2548
32 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ในประเทศไทย"
33 แผนที่การพัฒนาคลัสเตอร์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย: ด้านนโยบาย แรงจูงใจ และโครงสร้างพื้นฐาน (พ.ศ. 2549 - 2553)
34 Monitoring and Evaluating Infostates in Asia : Thailand
ปี พ.ศ. 2547
35 รายงานฉบับสมบูณ์ โครงการศึกษา "แนวทางของประเทศไทยในการพัฒนาซอฟต์แวร์เสรีและโอเพนซอร์ส"
36 รายงานฉบับสมบูรณ์ "การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport)"
37 IT กับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
38 The E-Commerce Tax Losses in Thailand
39 ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส.. อีกก้าวของทางเลือก
ปี พ.ศ. 2542
40 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลางกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ปี 2542"
ปี พ.ศ. 2541
41 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลางกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ปี 2541"
ปี พ.ศ. 2540
42 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการจัดทำแหล่งข้อมูลกลางกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2540"
ปี พ.ศ. 2537
43 แนวทางการตัดสินใจให้เอกชนมีส่วนร่วมในการให้บริการโทรคมนาคม :กรณีศึกษา โทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย
44 แนวทางการตัดสินใจให้เอกชนมีส่วนร่วมในการให้บริการโทรคมนาคม : กรณีศึกษาโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย
45 แนวทางการตัดสินใจให้เอกชนมีส่วนร่วมในการให้บริการโทรคมนาคม : กรณีศึกษาโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย