ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัลยา วรรณคำลือ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2546 1
7 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การรับรู้สภาพปัญหามลพิษหมอกควันและการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อลดอันตรายจากมลพิษหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2556
2 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการทำงาน ของอาจารย์ในสถาบันการพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2555
3 ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและแรงจูงใจในการทำงานกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สถาบันการพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
4 คุณภาพชีวิตการทำงานกับภาวะความเครียด ของอาจารย์ในสังกัดสถาบันการพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
5 การประเมินและพัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการสุขภาพในโรงเรียน : กรณีศึกษาในโรงเรียน ที่รับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปี พ.ศ. 2546
6 ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลที่เป็นลักษณะนิสัยความวิตกกังวลตามสถานการณ์ และคะแนนในการแข่งขันยิงธนู / กัลยา วรรณคำลือ