ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ,
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งทรัพย์สิน บริษัทกรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ศูนย์เงินสดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
2 การตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟของผู้บริโภคกาแฟในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3 การใช้กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการลำไยอบแห้ง
4 การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2553
5 รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็ง : กรณีศึกษากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านดอกแดง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
6 พฤติกรรมการซื้อสินค้าในตลาดนัดเคลื่อนที่ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของประชาชน ในตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
8 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่
9 การติดตามผลโครงการอบรมเทคนิคการตัดแต่งกิ่งลำไย ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 การวิเคราะห์แนวโน้มสถานะและความมั่นคงทางการเงิน กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด [มหาชน]