ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัญญา ศุภปีติพร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กัญญา ศุภปิติพร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 9
2 อุษา ทิสยากร 2
3 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 2
4 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
5 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
6 ชอุ่ม มลิลา 1
7 พรรณี กาญจนพลู 1
8 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
9 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
10 ประคอง ชอบเสียง 1
11 สุมา เมืองใย 1
12 Chakkaphan Sutthirat 1
13 ๋Janes, Gavin W. 1
14 Yeshey Penjor 1
15 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
16 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
17 กำจัด มงคลกุล 1
18 รุ่งราวี ทองกันยา 1
19 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
20 สุมิตรา พูลทอง 1
21 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
22 ละอองทิพย์ เหมะ 1
23 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
24 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
25 บรรจง คณะวรรณ 1
26 มยุรี ตันติสิระ 1
27 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
28 Garnpimol C. Ritthidej 1
29 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
30 Vimolmas Lipipun 1
31 Sompol Sanguanrungsirikul 1
32 Ampa Luiengpirom 1
33 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
34 Phanphen Wattanaarsakit 1
35 วิมล เหมะจันทร 1
36 Puttipongse Varavudhi 1
37 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
38 Kitpramuk Tantayaporn 1
39 Naiyana Chaiyabutr 1
40 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
41 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
42 สมชัย วัฒนการุณ 1
43 Pantharee Boonsatorn 1
44 กระมล ทองธรรมชาติ 1
45 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
46 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
47 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
48 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
49 Acom Sornsute 1
50 ศุกันยา ห้วยผัด 1
51 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
52 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
53 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
54 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
55 สุวดี ยาป่าคาย 1
56 Suchin Arunsawatwong 1
57 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
58 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
59 Thanathon Sesuk 1
60 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
61 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
62 Chonticha Srisawang 1
63 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
64 Jittima Chatchawansaisin 1
65 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
66 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
67 Supa Chantharasakul 1
68 วินัย งามแสง 1
69 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
70 สิทธิพร แอกทอง 1
71 Chayaporn Supachartwong 1
72 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
73 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
74 Chariya Uiyyasathian 1
75 Waraporn Siriterm 1
76 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
77 Kasidit Nootong 1
78 Anawatch Mitpratan 1
79 นภสร โกวรรธนะกุล 1
80 Kittisak Likhitwitayawuid 1
81 สมพร พรมดี 1
82 สุวิชา ทองสิมา 1
83 วัลลภ แย้มเหมือน 1
84 สิริพร สิวราวุฒิ 1
85 สายฝน ควรผดุง 1
86 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
87 วาสนา เสียงดัง 1
88 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
89 สำเริง แย้มโสภี 1
90 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
92 Kanya Suphapeetiporn 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
94 วรมันต์ ไวดาบ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
96 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
97 ธวัชชัย สันติสุข 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
99 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
100 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
101 Thada Jirajaras 1
102 Walaisiri Muangsiri 1
103 เอกชัย อดุลยธรรม 1
104 Rajalida Lipikorn 1
105 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
106 อวย เกตุสิงห์ 1
107 กมลชนก ยวดยง 1
108 ประธาน ดาบเพชร 1
109 Varunee Padmasankh 1
110 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
111 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
112 วิชิต สุพรศิลป์ชัย 1
113 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
114 สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ 1
115 ไววิทย์ พุทธารี 1
116 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
117 Pornpimol Muanjai 1
118 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
119 คัคนางค์ มณีศรี 1
120 Vanida Chantarateptawan 1
121 กาญจนา แก้วเทพ 1
122 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
123 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
124 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
125 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
126 Srilert Chotpantarat 1
127 ศิริชัย ศิริกายะ 1
128 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
129 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
130 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
131 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
132 Panee Boonthavi 1
133 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
134 วัฒนชัย สมิทธากร 1
135 Wilai Anomasiri 1
136 Jaitip Paiboon 1
137 Chalermpol Leevailoj 1
138 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
139 อุทัย บุญประเสริฐ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
141 Somying Tumwasorn 1
142 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
143 วิไล ชินธเนศ 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
145 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
148 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
149 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
150 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
151 Boonchai Sangpetngam 1
152 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
154 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
155 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
156 Sumphan Wongseripipatana 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2551 2
6 2549 1
7 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคของกระจกตา
ปี พ.ศ. 2555
2 การตรวจสอบการกลายพันธุ์ของยีน KCNJ11 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเบาหวานในเด็กทารก (neonatal diabetes) และโรคระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจากระดับอินซูลินที่สูงตั้งแต่แรกเกิด (congenital hyperinsulinism) :
ปี พ.ศ. 2553
3 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการแสดงออกของยีน ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันกับความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสเด็งกิว : รายงานผลการวิจัย
5 การศึกษาความสัมพันธ์ ของระดับการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้อง กับระบบภูมิคุ้มกันกับความรุนแรง ของโรคติดเชื้อไวรัสเด็งกิว
ปี พ.ศ. 2551
6 การค้นหายีนที่มีบทบาทต่อการเกิดโรคงวงช้างโดยวิธี microarray-based comparative genomic hybridization (array CGH)
7 การค้นหาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของโรคงวงช้าง
ปี พ.ศ. 2549
8 ความปลอดภัยและผลต่อกระดูกของยา Mentetrenone ในผู้ป่วยเด็กโรค Osteogenesis Imperfecta