ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัญญา ศุภปีติพร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กัญญา ศุภปิติพร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 9
2 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 2
3 อุษา ทิสยากร 2
4 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
5 Phanphen Wattanaarsakit 1
6 นภสร โกวรรธนะกุล 1
7 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
8 รุ่งราวี ทองกันยา 1
9 สุมิตรา พูลทอง 1
10 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
11 กำจัด มงคลกุล 1
12 Yeshey Penjor 1
13 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
14 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
15 Jittima Chatchawansaisin 1
16 สิทธิพร แอกทอง 1
17 Chonticha Srisawang 1
18 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
19 ๋Janes, Gavin W. 1
20 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
21 วินัย งามแสง 1
22 ชอุ่ม มลิลา 1
23 วิมล เหมะจันทร 1
24 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
25 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
26 ละอองทิพย์ เหมะ 1
27 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
28 Naiyana Chaiyabutr 1
29 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
30 Puttipongse Varavudhi 1
31 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
32 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
33 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
34 Chayaporn Supachartwong 1
35 ประคอง ชอบเสียง 1
36 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
37 พรรณี กาญจนพลู 1
38 สุมา เมืองใย 1
39 Chakkaphan Sutthirat 1
40 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
41 Anawatch Mitpratan 1
42 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
43 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
44 อวย เกตุสิงห์ 1
45 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
46 สุวดี ยาป่าคาย 1
47 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
48 Thanathon Sesuk 1
49 Suchin Arunsawatwong 1
50 กมลชนก ยวดยง 1
51 ประธาน ดาบเพชร 1
52 Varunee Padmasankh 1
53 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
54 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
55 เอกชัย อดุลยธรรม 1
56 Walaisiri Muangsiri 1
57 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
58 Rajalida Lipikorn 1
59 Thada Jirajaras 1
60 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
61 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
62 Chariya Uiyyasathian 1
63 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
64 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
65 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
66 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
67 Kitpramuk Tantayaporn 1
68 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
69 Waraporn Siriterm 1
70 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
71 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
72 Pantharee Boonsatorn 1
73 กระมล ทองธรรมชาติ 1
74 ศุกันยา ห้วยผัด 1
75 สมชัย วัฒนการุณ 1
76 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
77 Acom Sornsute 1
78 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
79 Kasidit Nootong 1
80 บรรจง คณะวรรณ 1
81 Kanya Suphapeetiporn 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
85 วรมันต์ ไวดาบ 1
86 ธวัชชัย สันติสุข 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
89 คัคนางค์ มณีศรี 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
92 Somying Tumwasorn 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
94 อุทัย บุญประเสริฐ 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
96 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
98 วิไล ชินธเนศ 1
99 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
100 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
101 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
102 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
103 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
104 วิชิต สุพรศิลป์ชัย 1
105 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
106 Pornpimol Muanjai 1
107 ไววิทย์ พุทธารี 1
108 สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ 1
109 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
110 วาสนา เสียงดัง 1
111 สุวิชา ทองสิมา 1
112 วัลลภ แย้มเหมือน 1
113 สำเริง แย้มโสภี 1
114 สมพร พรมดี 1
115 สิริพร สิวราวุฒิ 1
116 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
117 สายฝน ควรผดุง 1
118 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
119 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
120 Kittisak Likhitwitayawuid 1
121 Panee Boonthavi 1
122 Sumphan Wongseripipatana 1
123 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
124 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
125 Jaitip Paiboon 1
126 วัฒนชัย สมิทธากร 1
127 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
128 Supa Chantharasakul 1
129 Garnpimol C. Ritthidej 1
130 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
131 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
132 Sompol Sanguanrungsirikul 1
133 มยุรี ตันติสิระ 1
134 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
135 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
136 Vimolmas Lipipun 1
137 Wilai Anomasiri 1
138 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
139 Boonchai Sangpetngam 1
140 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
141 Chalermpol Leevailoj 1
142 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
143 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
144 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
146 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
147 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
148 Srilert Chotpantarat 1
149 กาญจนา แก้วเทพ 1
150 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
151 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
152 Vanida Chantarateptawan 1
153 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
154 ศิริชัย ศิริกายะ 1
155 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
156 Ampa Luiengpirom 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2551 2
6 2549 1
7 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคของกระจกตา
ปี พ.ศ. 2555
2 การตรวจสอบการกลายพันธุ์ของยีน KCNJ11 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเบาหวานในเด็กทารก (neonatal diabetes) และโรคระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจากระดับอินซูลินที่สูงตั้งแต่แรกเกิด (congenital hyperinsulinism) :
ปี พ.ศ. 2553
3 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการแสดงออกของยีน ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันกับความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสเด็งกิว : รายงานผลการวิจัย
5 การศึกษาความสัมพันธ์ ของระดับการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้อง กับระบบภูมิคุ้มกันกับความรุนแรง ของโรคติดเชื้อไวรัสเด็งกิว
ปี พ.ศ. 2551
6 การค้นหายีนที่มีบทบาทต่อการเกิดโรคงวงช้างโดยวิธี microarray-based comparative genomic hybridization (array CGH)
7 การค้นหาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของโรคงวงช้าง
ปี พ.ศ. 2549
8 ความปลอดภัยและผลต่อกระดูกของยา Mentetrenone ในผู้ป่วยเด็กโรค Osteogenesis Imperfecta