ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัญญา ศุภปิติพร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กัญญา ศุภปีติพร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 9
2 อุษา ทิสยากร 2
3 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 2
5 กมลชนก ยวดยง 1
6 Rajalida Lipikorn 1
7 Walaisiri Muangsiri 1
8 Chayaporn Supachartwong 1
9 Anawatch Mitpratan 1
10 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
11 Chonticha Srisawang 1
12 อวย เกตุสิงห์ 1
13 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
14 Jittima Chatchawansaisin 1
15 ประธาน ดาบเพชร 1
16 Thada Jirajaras 1
17 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
18 ไววิทย์ พุทธารี 1
19 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
20 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
21 Siriporn Sriwarakan 1
22 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
23 Varunee Padmasankh 1
24 สุวดี ยาป่าคาย 1
25 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
26 Waraporn Siriterm 1
27 Thanathon Sesuk 1
28 รุ่งราวี ทองกันยา 1
29 สมชัย วัฒนการุณ 1
30 Yeshey Penjor 1
31 กระมล ทองธรรมชาติ 1
32 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
33 ๋Janes, Gavin W. 1
34 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
35 มยุรี จารุปาน 1
36 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
37 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
38 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
39 วินัย งามแสง 1
40 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
41 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
42 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
43 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
44 Suchin Arunsawatwong 1
45 นภสร โกวรรธนะกุล 1
46 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
47 Tadchanon Chuman 1
48 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
49 Ong, Say Kee 1
50 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
51 ธวัชชัย สันติสุข 1
52 วิไล ชินธเนศ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
54 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
55 คัคนางค์ มณีศรี 1
56 วัลลภ แย้มเหมือน 1
57 Kanya Suphapeetiporn 1
58 สำเริง แย้มโสภี 1
59 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
60 อุทัย บุญประเสริฐ 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
62 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
63 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
65 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
66 Somying Tumwasorn 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
68 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
69 Chulalongkorn University. Graduate School 1
70 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
71 วรมันต์ ไวดาบ 1
72 สุวิชา ทองสิมา 1
73 Pornpimol Muanjai 1
74 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
75 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
76 Narong Punnim 1
77 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
78 Acom Sornsute 1
79 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
80 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
81 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
82 Pantharee Boonsatorn 1
83 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
84 สายฝน ควรผดุง 1
85 สิริพร สิวราวุฒิ 1
86 สมพร พรมดี 1
87 สุนีย์ นัยจรัญ 1
88 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
89 วิชิต สุพรศิลป์ชัย 1
90 สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ 1
91 ศุกันยา ห้วยผัด 1
92 วาสนา เสียงดัง 1
93 เอกชัย อดุลยธรรม 1
94 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
95 Sumphan Wongseripipatana 1
96 Boonchai Sangpetngam 1
97 Garnpimol C. Ritthidej 1
98 Chalermpol Leevailoj 1
99 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
100 Kittisak Likhitwitayawuid 1
101 วัฒนชัย สมิทธากร 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
103 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
104 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
105 Vimolmas Lipipun 1
106 Srilert Chotpantarat 1
107 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
108 Kitpramuk Tantayaporn 1
109 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
110 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
111 Sompol Sanguanrungsirikul 1
112 Vanida Chantarateptawan 1
113 มยุรี ตันติสิระ 1
114 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
115 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
116 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
117 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
118 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
120 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
122 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
123 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
125 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
126 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
127 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
128 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
130 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
131 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
132 Wilai Anomasiri 1
133 กาญจนา แก้วเทพ 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
135 ศิริชัย ศิริกายะ 1
136 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
137 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
138 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
139 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
140 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
141 ละอองทิพย์ เหมะ 1
142 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
143 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
144 Puttipongse Varavudhi 1
145 Phanphen Wattanaarsakit 1
146 Naiyana Chaiyabutr 1
147 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
148 Prakong Tangpraprutkul 1
149 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
150 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
151 นิศา วิชพันธุ์ 1
152 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
153 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
154 ประคอง ชอบเสียง 1
155 Kasidit Nootong 1
156 พรรณี กาญจนพลู 1
157 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
158 สุมา เมืองใย 1
159 สิทธิพร แอกทอง 1
160 กำจัด มงคลกุล 1
161 Ampa Luiengpirom 1
162 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
163 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
164 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
165 Panee Boonthavi 1
166 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
167 วิมล เหมะจันทร 1
168 Jaitip Paiboon 1
169 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
170 Chulalongkorn University.Graduate school 1
171 Chakkaphan Sutthirat 1
172 Supa Chantharasakul 1
173 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
174 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
175 บรรจง คณะวรรณ 1
176 สุมิตรา พูลทอง 1
177 ประคอง สุทธสาร 1
178 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
179 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
180 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
181 ชอุ่ม มลิลา 1
182 Chariya Uiyyasathian 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2551 2
6 2549 1
7 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคของกระจกตา
ปี พ.ศ. 2555
2 การตรวจสอบการกลายพันธุ์ของยีน KCNJ11 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเบาหวานในเด็กทารก (neonatal diabetes) และโรคระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจากระดับอินซูลินที่สูงตั้งแต่แรกเกิด (congenital hyperinsulinism) :
ปี พ.ศ. 2553
3 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการแสดงออกของยีน ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันกับความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสเด็งกิว : รายงานผลการวิจัย
5 การศึกษาความสัมพันธ์ ของระดับการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้อง กับระบบภูมิคุ้มกันกับความรุนแรง ของโรคติดเชื้อไวรัสเด็งกิว
ปี พ.ศ. 2551
6 การค้นหายีนที่มีบทบาทต่อการเกิดโรคงวงช้างโดยวิธี microarray-based comparative genomic hybridization (array CGH)
7 การค้นหาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของโรคงวงช้าง
ปี พ.ศ. 2549
8 ความปลอดภัยและผลต่อกระดูกของยา Mentetrenone ในผู้ป่วยเด็กโรค Osteogenesis Imperfecta