ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัญญาพร สังข์แก้ว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพขยายเชื้อจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจน จุลินทรีย์ละลายฟอสฟอรัสและจุลินทรีย์ละลายโพแทสเซียมร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของยางพาราช่วงก่อนเปิดกรีด
2 การใช้จุลินทรีย์ละลายฟอสฟอรัสในดินกรด (Burkholderia sp.) ร่วมกับปุ๋ยชนิดต่างๆ ในการปรับปรุงดินกรดเพื่อผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในจังหวัดอำนาจเจริญ
3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพัฒนาที่ดินสำหรับปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มลุ่มน้ำเสียวน้อย-เสียวใหญ่ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
4 อัตราการใช้ปุ๋ยชีวภาพจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถตรึงไนโตรเจน รวมทั้งละลายฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตฟักทอง
ปี พ.ศ. 2558
5 ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: การศึกษาและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ชุมชนบ้านสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
6 ศึกษาการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกบางสายพันธุ์บนคันนาปรับแต่ง ในพื้นที่ดินเค็ม จังหวัดร้อยเอ็ด
7 การปลูกหญ้าแฝกด้วยวัสดุอินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผลในพื้นที่ดินเค็มจังหวัดอำนาจเจริญ
ปี พ.ศ. 2557
8 ผลของการใช้วัสดุอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ พด. 12 ในการปรับปรุงดินเค็มเพื่อปลูกหญ้าเนเปียร์
9 ผลของอัตราและระยะเวลาการใช้น้ำหมักชีวภาพกากยีสต์ ที่เหมาะสมเพื่อผลิตคะน้า
ปี พ.ศ. 2556
10 การใช้น้ำหมักชีวภาพจากกากยีสต์ร่วมกับปุ๋ยชนิดต่างๆ เพื่อผลิตคะน้าอินทรีย์ในสภาพดินนา
ปี พ.ศ. 2555
11 ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดินร่วมกับน้ำหมักชีวภาพซุปเปอร์พด. 2 และ พด.11 (โสนอัฟริกัน) ต่อการตอบสนองของข้าวพันธุ์ต่างๆ ในชุดดินบุณฑริก
12 การจัดการดินกรดเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพที่มีเหล็กสูง
ปี พ.ศ. 2554
13 ศึกษาอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.11 สำหรับถั่วพุ่มเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพและปรับปรุงบำรุงดินในสภาพพื้นที่ ดินทราย
14 การใช้ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์ พด.9 เพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินกรดปานกลางและผลผลิตข้าวไวแสง