ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัญญรัตน์ จำปำทอง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 5
2 วัลลีย์ อมรพล 5
3 รุ่งรวี บุญทั่ง 5
4 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
5 บุญญาภา ศรีหาตา 3
6 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
7 มณี หาชานนท์ 3
8 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
9 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
10 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
11 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
12 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
13 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
14 สมพงษ์ ทองช่วย 3
15 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
16 เอมอร เพชรทอง 3
17 สุภาพร สุขโต 3
18 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
19 กุลชาติ นำคจันทึก 3
20 จำนง ชัญถาวร 3
21 โอภำษ บุญเส็ง 3
22 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
23 ศักดา พุทธพาธ 3
24 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
25 สุมนำ งามผ่องใส 3
26 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
27 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
28 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
29 สาคร โรจนัย 3
30 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
31 เมธาพร พุฒขำว 3
32 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
33 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
34 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
35 สันติ พรหมคำ 3
36 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
37 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
38 สุชาติ คำอ่อน 3
39 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
40 เสาวรี บำรุง 3
41 อิสระ พุทธสิมมา 3
42 วินัย ศรวัต 3
43 โอภาษ บุญเส็ง 3
44 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
45 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
46 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
47 ประนอม ใจอ้าย 3
48 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
49 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
50 ฉลอง เกิดศรี 3
51 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
52 อานนท์ มลิพันธ์ 3
53 จงรักษ์ จารุเนตร 3
54 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
55 สุภาวดี สมภาค 3
56 ประพิศ วองเทียม 3
57 อนุชา เหลาเคน 3
58 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
59 ปรีชา แสงโสดา 3
60 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
61 กิติพร เจริญสุข 3
62 จารุวรรณ บางแวก 3
63 แฉล้ม มาศวรรณา 3
64 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
65 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
66 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 2
67 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
68 นิลุบล ทวีกุล 2
69 อภิชำต เมืองซอง 2
70 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 2
71 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
72 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
73 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 2
74 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 2
75 สุภำพร สุขโต 2
76 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
77 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
78 สมฤทัย ตันเจริญ 2
79 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 2
80 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
81 สมชำย บุญประดับ 2
82 วุฒิพล จันสระคู 2
83 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
84 วนิดำ โนบรรเทำ 2
85 วสันต์ วรรณจักร์ 2
86 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
87 อนันต์ ทองภู 2
88 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
89 เสำวรี บำรุง 2
90 มำลัย กล่อมแก้ว 2
91 วิทูร อมรพล 2
92 เมธำพร พุฒขำว 2
93 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
94 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
95 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
96 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 543 4
ผลงานวิจัย