ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัญญรัตน์ จำปำทอง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 5
2 วัลลีย์ อมรพล 5
3 รุ่งรวี บุญทั่ง 5
4 โอภาษ บุญเส็ง 3
5 ศักดา พุทธพาธ 3
6 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
7 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
8 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
9 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
10 โอภำษ บุญเส็ง 3
11 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
12 เมธาพร พุฒขำว 3
13 สุมนำ งามผ่องใส 3
14 จำนง ชัญถาวร 3
15 วินัย ศรวัต 3
16 กุลชาติ นำคจันทึก 3
17 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
18 ฉลอง เกิดศรี 3
19 จารุวรรณ บางแวก 3
20 สุภาวดี สมภาค 3
21 ปรีชา แสงโสดา 3
22 กิติพร เจริญสุข 3
23 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
24 แฉล้ม มาศวรรณา 3
25 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
26 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
27 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
28 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
29 สันติ พรหมคำ 3
30 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
31 เสาวรี บำรุง 3
32 สุชาติ คำอ่อน 3
33 อิสระ พุทธสิมมา 3
34 ประนอม ใจอ้าย 3
35 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
36 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
37 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
38 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
39 สมพงษ์ ทองช่วย 3
40 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
41 ประพิศ วองเทียม 3
42 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
43 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
44 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
45 อนุชา เหลาเคน 3
46 อานนท์ มลิพันธ์ 3
47 จงรักษ์ จารุเนตร 3
48 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
49 เอมอร เพชรทอง 3
50 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
51 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
52 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
53 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
54 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
55 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
56 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
57 มณี หาชานนท์ 3
58 สาคร โรจนัย 3
59 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
60 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
61 บุญญาภา ศรีหาตา 3
62 สุภาพร สุขโต 3
63 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
64 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
65 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
66 มำลัย กล่อมแก้ว 2
67 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
68 เมธำพร พุฒขำว 2
69 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
70 วิทูร อมรพล 2
71 เสำวรี บำรุง 2
72 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
73 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
74 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
75 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
76 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
77 อภิชำต เมืองซอง 2
78 สุภำพร สุขโต 2
79 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
80 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
81 นิลุบล ทวีกุล 2
82 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 2
83 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 2
84 สมฤทัย ตันเจริญ 2
85 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
86 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 2
87 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 2
88 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
89 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
90 วสันต์ วรรณจักร์ 2
91 วนิดำ โนบรรเทำ 2
92 อนันต์ ทองภู 2
93 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
94 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 2
95 สมชำย บุญประดับ 2
96 วุฒิพล จันสระคู 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 543 4
ผลงานวิจัย