ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัญจนา ติษยาธิคม
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 29
2 วลัยพร พัชรนฤมล 28
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 24
4 จิตปราณี วาศวิท 16
5 ภูษิต ประคองสาย 14
6 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 8
7 Walaiporn Patcharanarumol 8
8 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 4
9 Chulaporn Limwattananon 4
10 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 3
11 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 3
12 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา 2
13 Thananan Rattanachodpanich 2
14 Phusit Prakongsai 2
15 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
16 พัชรี เพชรทองหยก 1
17 นารีรัตน์ ผุดผ่อง 1
18 นวรัตน์ โอปนพันธ์ 1
19 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
20 Sataporn Julchoo 1
21 Nareerut Pudpong 1
22 สตพร จุลชู 1
23 Krisada Sawaengdee 1
24 กฤษดา แสวงดี 1
25 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
26 Rapeepong Suphanchaimat 1
27 พิกุลแก้ว ศรีนาม 1
28 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
29 ชูฉัตร ประมูลผล 1
30 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
31 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
32 กรมการประกันภัย 1
33 ไม่มีข้อมูล 1
34 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
35 Kunakorn Ieawsuwan 1
36 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
37 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
38 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
39 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
40 สุชาติ สรณสถาพร 1
41 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
42 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
43 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
44 สุวรรณา มูเก็ม 1
45 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
46 กรแก้ว จันทภาษา 1
47 สุมนต์ สกลไชย 1
48 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
49 Atitaya Thiemphaiwan 1
50 Wiroj Tangcharoesathien 1
51 Chitpranee Vasvid 1
52 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
53 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
54 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
55 Chipanee Wasawit 1
56 Rangsan Sripirom 1
57 ชาฮีดา วิริยาทร 1
58 Chompoonut Topothai 1
59 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
60 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
61 Nucharapon Liangruenrom 1
62 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
63 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
64 Amonrat Manawatthanawong 1
65 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 1
66 Yaowaluk Wanwong 1
67 Shaheda Viriyathorn 1
68 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
69 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 5
3 2549 1
4 2548 1
5 2546 1
6 2545 1
7 2542 1
8 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 รูปแบบการจ้างงาน การคงอยู่ของบุคลากรสุขภาพและภาระงบประมาณ: กรณีศึกษาเฉพาะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลในภาครัฐ ระยะ 15 ปีข้างหน้า
ปี พ.ศ. 2560
2 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
3 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
4 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
6 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2549
7 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 1 แนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
8 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2546
9 การวิเคราะห์และกำหนดอัตราเหมาจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับ ปีงบประมาณ 2547
ปี พ.ศ. 2545
10 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
ปี พ.ศ. 2542
11 การวิเคราะห์ต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2541