ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัญจนะ มากวิจิตร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิทธิชัย แก้วสุวรรณ์ 8
2 ปรีชา ธินนุรักษ์ 6
3 จำเนียร สัตยาพันธุ์ 6
4 สุพจน์ สัจจาพิทักษ์ 6
5 ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ 5
6 กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ 4
7 ปรารถนา พฤกษะศรี 4
8 พนัส ธรรมกีรติวงศ์ 4
9 ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี 3
10 อาภัสสรา ชูเทศะ 3
11 สัมพันธ์ สิงหจันทร์ 2
12 อุไรวรรณ ชีวเจริญ 2
13 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 2
14 สมเกียรติ ประสานพานิช 2
15 นาม บัวทอง 2
16 ประจัญ วีรสิทธิ์ 2
17 ผกาพรรณ สกุลมั่น 2
18 สมิต ยิ้มมงคล 2
19 ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ 2
20 เพ็ญศรี ศรประสิทธิ์ 2
21 จรัญ จันทลักขณา 2
22 ธีราภรณ์ ปัญญาบุญ 1
23 จันทา จันทร์ดา 1
24 จักรี เทศอาเส็น 1
25 วนิดา หมั่นถนอม 1
26 เอื้อมศักดิ์ เงินประดับ 1
27 สุมาลี บุญมา 1
28 พิพัฒน์ ชนาเทพาพร 1
29 วนิดา พัสดุรักษ์ 1
30 แสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล 1
31 อรวรางค์ นฤนาท 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 2
3 2550 2
4 2548 1
5 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ผลของการเสริมกระถินต่อสมรรถภาพการผลิตโคขุน องค์ประกอบเมแทบอลิซึมของเลือดและปริมาณ Conjugated Linoleic Acid
ปี พ.ศ. 2552
2 การผลิตโคนมสาวในระบบการจัดการแบบ Pasture Based ในเขตร้อนชื้น
3 ผลของฤดูกาลและสายพันธุ์ต่อคุณภาพน้ำเชื้อแพะที่เลี้ยงภายใต้สภาวะแวดล้อมแบบร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2550
4 ความชุกของcampylobacter spp.ในโค-กระบือในโรงฆ่าสัตว์ในประเทศลาว
5 การใช้แผ่นยางรองพื้นคอกโคต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา และประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตของโค
ปี พ.ศ. 2548
6 การศึกษาคุณภาพน้ำเชื้อ และปริมาณอสุจิ Y โดยเทคนิค Fluorescent In Situ Hybridization ของน้ำเชื้อพ่อโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน หลังการปั่นเหวี่ยงผ่านชั้นต่างระดับความเข้มข้นของเพอร์คอลล์