ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กอบเกียรติ์ ไพศาลเจริญ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชัยโรจน์ วงศ์วิวัฒน์ไชย 9
2 วัลลีย์ อมรพล 8
3 ไพโรจน์ โสมนัส 8
4 บุญเลิศ บุญยงค์ 8
5 ดาวรุ่ง คงเทียน 7
6 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 7
7 ประสาท เกศวพิทักษ์ 7
8 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 6
9 ทวีศักดิ์ เตชะโกเมนท์ 6
10 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 5
11 สมฤทัย ตันเจริญ 5
12 วนิดา โนบรรเทา 5
13 อนันต์ ทองภู 5
14 สมควร คล้องช้าง 5
15 สมศักดิ์ เชี่ยวสมุทร 5
16 ชลูด ธารัตถพันธุ์ 5
17 ปรีชา กาเพ็ชร 4
18 หริ่ง มีสวัสดิ์ 4
19 มงคล พานิชกุล 4
20 สมชาย คมนศุภสวัสดิ์ 4
21 สำเนา เพชรฉวี 4
22 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
23 นิลุบล ทวีกุล 3
24 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 3
25 สุภาพร สุขโต 3
26 เหรียญทอง พานสายตา 3
27 เสถียร พิมสาร 3
28 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
29 อุชฎา สุขจันทร์ 2
30 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 2
31 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 2
32 สรัตนา เสนาะ 2
33 แววตา พลกุล 2
34 เจิม จาประโคน 2
35 นภาพร คำนวณทิพย์ 2
36 เนติรัฐ ชุมสุวรรณ 2
37 ศิริขวัญ ภู่นา 2
38 ทัศนีย์ บุตรทอง 2
39 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
40 สาธิต อารีรักษ์ 2
41 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
42 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
43 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
44 รัฐกร สืบคา 2
45 ไพรสน รุจิคุณ 2
46 นงลักษ์ ปั้นลาย 2
47 วริศ แคนคอน 2
48 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
49 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
50 รมิดา ขันตรีกรม 2
51 ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ 2
52 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
53 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
54 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
55 อุบล หินเธาว์ 2
56 บุญญาภา ศรีหาตา 2
57 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 2
58 ปัทมกร พงวาเรศ 2
59 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
60 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
61 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
62 มะลิวัลย์ เทพพูลผล 2
63 วาสนา วันดี 2
64 มาโนช ดอนเส 2
65 พรพรรณ สุทธิแย้ม 2
66 สุขวัฒน์ จันทรปรรณิก 2
67 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 2
68 บุญน้อม อุนเกษม 2
69 ไพโรจน์ พันธุ์พฤกษ์ 2
70 สัมฤทธิ์ ชัยวรรณคุปต์ 2
71 เกษม จันทรุจิรากร 2
72 กิตตินันท์ ธีระวรรณวิไล 2
73 อรุณ เลียววสุต 2
74 สุพิน สุวรรณ 2
75 บัณฑิต ชมศิริ 1
76 สุวพันธ์ รัตนะรัต 1
77 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
78 พัชรินทร์ นามวง์ 1
79 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
80 วุฒิพล จันสระคู 1
81 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
82 วิทูร อมรพล 1
83 เมธาพร พุฒขาว 1
84 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 1
85 ศุภกน์ ล้วนมณี 1
86 สมพงษ์ ทองช่วย 1
87 วสันต์ วรรณจักร์ 1
88 ประพิศ วองเทียม 1
89 สิรี สุวรรณเขตนิคม 1
90 มาลัย กล่อมแก้ว 1
91 องอาจ ซังธาดา 1
92 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
93 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
94 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
95 เสาวรี บำรุง 1
96 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 1
97 สมชาย บุญประดับ 1
98 เบญจมาศ คำสืบ 1
99 ประชา ถ้าทอง 1
100 ประชา ถ้ำทอง 1
101 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
102 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
103 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
104 วารีย์ ทองมี 1
105 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
106 รุ่งรวี บุญทั่ง 1
107 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
108 จงรักษ์ จารุเนตร 1
109 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
110 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2558 2
4 543 25