ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กอบเกียรติ์ ไพศาลเจริญ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชัยโรจน์ วงศ์วิวัฒน์ไชย 9
2 ไพโรจน์ โสมนัส 8
3 บุญเลิศ บุญยงค์ 8
4 วัลลีย์ อมรพล 8
5 ประสาท เกศวพิทักษ์ 7
6 ดาวรุ่ง คงเทียน 7
7 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 7
8 ทวีศักดิ์ เตชะโกเมนท์ 6
9 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 6
10 ชลูด ธารัตถพันธุ์ 5
11 สมศักดิ์ เชี่ยวสมุทร 5
12 สมฤทัย ตันเจริญ 5
13 วนิดา โนบรรเทา 5
14 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 5
15 สมควร คล้องช้าง 5
16 อนันต์ ทองภู 5
17 หริ่ง มีสวัสดิ์ 4
18 สมชาย คมนศุภสวัสดิ์ 4
19 สำเนา เพชรฉวี 4
20 มงคล พานิชกุล 4
21 ปรีชา กาเพ็ชร 4
22 เสถียร พิมสาร 3
23 สุภาพร สุขโต 3
24 เหรียญทอง พานสายตา 3
25 นิลุบล ทวีกุล 3
26 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 3
27 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
28 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 2
29 บุญญาภา ศรีหาตา 2
30 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
31 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
32 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
33 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
34 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
35 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
36 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
37 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
38 วาสนา วันดี 2
39 มะลิวัลย์ เทพพูลผล 2
40 สัมฤทธิ์ ชัยวรรณคุปต์ 2
41 บุญน้อม อุนเกษม 2
42 มาโนช ดอนเส 2
43 ไพโรจน์ พันธุ์พฤกษ์ 2
44 สุพิน สุวรรณ 2
45 อรุณ เลียววสุต 2
46 สาธิต อารีรักษ์ 2
47 สุขวัฒน์ จันทรปรรณิก 2
48 กิตตินันท์ ธีระวรรณวิไล 2
49 เกษม จันทรุจิรากร 2
50 อุบล หินเธาว์ 2
51 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
52 เนติรัฐ ชุมสุวรรณ 2
53 ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ 2
54 แววตา พลกุล 2
55 ทัศนีย์ บุตรทอง 2
56 นภาพร คำนวณทิพย์ 2
57 เจิม จาประโคน 2
58 รัฐกร สืบคา 2
59 พรพรรณ สุทธิแย้ม 2
60 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 2
61 นงลักษ์ ปั้นลาย 2
62 สรัตนา เสนาะ 2
63 ปัทมกร พงวาเรศ 2
64 วริศ แคนคอน 2
65 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
66 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
67 ไพรสน รุจิคุณ 2
68 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
69 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
70 รมิดา ขันตรีกรม 2
71 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 2
72 อุชฎา สุขจันทร์ 2
73 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 2
74 ศิริขวัญ ภู่นา 2
75 วิทูร อมรพล 1
76 เมธาพร พุฒขาว 1
77 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
78 วุฒิพล จันสระคู 1
79 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
80 วารีย์ ทองมี 1
81 พัชรินทร์ นามวง์ 1
82 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
83 วสันต์ วรรณจักร์ 1
84 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
85 องอาจ ซังธาดา 1
86 สิรี สุวรรณเขตนิคม 1
87 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
88 มาลัย กล่อมแก้ว 1
89 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
90 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
91 สุวพันธ์ รัตนะรัต 1
92 บัณฑิต ชมศิริ 1
93 เบญจมาศ คำสืบ 1
94 ประชา ถ้าทอง 1
95 ประชา ถ้ำทอง 1
96 สมชาย บุญประดับ 1
97 สมพงษ์ ทองช่วย 1
98 ศุภกน์ ล้วนมณี 1
99 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 1
100 ประพิศ วองเทียม 1
101 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
102 เสาวรี บำรุง 1
103 จงรักษ์ จารุเนตร 1
104 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
105 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
106 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
107 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
108 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
109 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 1
110 รุ่งรวี บุญทั่ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2558 2
4 543 25