ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กษิติธร ภูภราดัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kasititorn Pooparadai 56
2 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 25
3 สิรินทร ไชยศักดา 23
4 Sirintorn Chaisakda 18
5 Chadamas Thuvasethakul 17
6 สุมาวสี ศาลาสุข 13
7 อรฉัตร เลียงพิบูลย์ 13
8 Kalaya Udomvitid 11
9 กัลยา อุดมวิทิต 11
10 วันวิสาข์ ศรีคร้าม 11
11 ปัญชลี พึ่งพิศ 10
12 Sumavasee Salasuk 10
13 Orachat Leingpeboon 10
14 Puncharee Pungpit 9
15 พรรณี พนิตประชา 9
16 Wanwisa Srikram 9
17 จิราพร ตั้งพูลเจริญ 8
18 ปริญญา ชฏิลาลัย 8
19 นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ 7
20 Pannee Panitpracha 6
21 ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์ 6
22 Parinya Chatilalai 5
23 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 5
24 จินตนา พัฒนาธรชัย 4
25 Kasama Kongsmak 4
26 Jintana Pattanatornchai 4
27 ปณิตา ล่ำซำ 4
28 Nonthawat Magroodin 4
29 วทัญญู พุทธรักษา 4
30 เจริญจิต โพธิ์ทอง 4
31 กษมา กองสมัคร 4
32 จิรพล ทับทิมหิน 3
33 Jirapon Tubtimhin 3
34 Panita Lamsam 3
35 Watanyoo Putharaksa 3
36 รัชนี เอี่ยมฐานนท์ 3
37 Piengpen Butkatanyoo 3
38 Thaweesak Koanantakool 3
39 Ratchanee Iemthanon 3
40 ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด 3
41 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 3
42 รอม หิรัญพฤกษ์ 2
43 ปรินันท์ วรรณสว่าง 2
44 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญณู 2
45 วีรวรรณ เจริญทรัพย์ 2
46 Nataporn Chanvarasuth 2
47 วิภาภรณ์ บุตรเมฆ 2
48 Patarapong Intarakumnerd 2
49 Jiraporn Tangpoolcharoen 2
50 Wanlapha Sunrat 2
51 Jeerapha Paravanich 2
52 อภิญญา กมลสุข 2
53 วัลภา สูญราช 2
54 เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ 2
55 พัตรานุช ศรประสิทธิ์ 2
56 นตพร จันทร์วราสุทธิ์ 2
57 กาญจนา วานิชกร 2
58 Nuttapun Supaka 2
59 Wantanee Phantachat 2
60 ปริญญา ชฎิลาลัย 2
61 อภิชัย ธรรมเสริมสุข 2
62 เกชา มานชู 2
63 ณัฐพันธุ์ ศุภกา 2
64 วันทนีย์ พันธชาติ 2
65 นำชัย ชีววิวรรธน์ 2
66 จีราภา ปาระวนิชย์ 2
67 วันดี กริชอนันต์ 2
68 วรางคณา ปัญญากรวงศ์ 2
69 Buncha Thanaboonsombut 2
70 บัญชา ธนบุญสมบัติ 2
71 เกิดศิริ ขันติกิตติกุล 1
72 Weerawan Charoensub 1
73 Phumisak Smutkput 1
74 Kardsiri Kantikittikun 1
75 Morrakot Raweewan 1
76 สายสมร นาคลดา 1
77 กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย 1
78 มรกต ระวีวรรณ 1
79 Kunakorn Charoenwong 1
80 Phumisak Smutkupt 1
81 กอบกุล สรรพกิจจำนง 1
82 Kunwadee Sripanidkulchai 1
83 Jaroenjit Pothong 1
84 สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ 1
85 จิตติภรณ์ ฉันทโรจน์ศิริ 1
86 ปาริชาติ สวัสดิรักษ์ 1
87 พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ 1
88 เฉลิมคล จงสงวน 1
89 สุริสา รีเจริญ 1
90 อุรุพจน์ กัลยาสิริ 1
91 รอยบุญ รัศมีเทศ 1
92 Surangkana Wayuparb 1
93 Pimchatra Jamchudjai 1
94 อิสรา รำไพกุล 1
95 Nahpihtchaya Tebrod 1
96 พิมพ์ฉัตร์ แจ่มชัดใจ 1
97 เอกรัตน์ ชายน้ำเค็ม 1
98 Apinyak Kamolsook 1
99 Apinya Kamolsook 1
100 Isara Rampaigul 1
101 พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ 1
102 ณพิชญา เทพรอด 1
103 Bancha Dokmai 1
104 โรจนศักดิ์ โฉมฉัตรวิไล 1
105 ธีรวุฒิ กาญจนเวชกุล 1
106 จิราภรณ์ แจ่มชัดใจ 1
107 Witawat Rungruangphon 1
108 Rojanasak Chomvilailuk 1
109 บัญชา ดอกไม้ 1
110 ยงยุทธ ถิฐาพันธ์ 1
111 สุรางคณา วายุภาพ 1
112 Parinund Varnasavang 1
113 Lertsak Lekawat 1
114 ภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ 1
115 สุเมธ เลิศอมรสิน 1
116 สมหวัง เหลืองไพบูลย์ศรี 1
117 เขมรัฐ บุญประสิทธิ์ 1
118 Sumate Lertamonsin 1
119 บัณฑิต ว่องวัฒนะสิน 1
120 อัญชนา ณ ระนอง 1
121 บุญทิพย์ สิริธรังศรี 1
122 วิชญะ นาครักษ์ 1
123 ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ 1
124 Jiraporn Jaroenpool 1
125 เลิศศักดิ์ เลขวัต 1
126 อัจฉริยา รักษ์รอด 1
127 อิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ 1
128 เผ่าภัคร ศิริสุข 1
129 ลักขณา ยุวประกร 1
130 Ittichai Patmasiriwat 1
131 ลัดดา แจ้งเกษมสุข 1
132 เืดือนรุ่ง บัวมาตร 1
133 จันทร์เพ็ญ ศรีธวัชพงษ์ 1
134 พิธุมา พันธุ์ทวี 1
135 มาลี สุรเชษฐ์ 1
136 มนู อรดีดลเชษฐ์ 1
137 Manoo Ordeedolchest 1
138 Warangkana Punyakornwong 1
139 อัครพล ฮวบเจริญ 1
140 ดิเรก เจริญผล 1
141 ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ 1
142 ทิพยา ตังหงส์ 1
143 จำรัส สว่างสมุทร 1
144 สุริสา ทิพย์ผ่อง 1
145 กุลธิดา เอื้อมลฉัตร 1
146 ฑุณา ทับทิมหิน 1
147 มลุลี พรโชคชัย 1
148 Wichaya Nakrak 1
149 จุไร ทัพวงษ์ 1
150 Boonthip Siritharungsri 1
151 Malulee Pornchockchai 1
152 Kanchana Wanichkorn 1
153 Jurai Tapwong 1
154 Anchana Na Ranong 1
155 วนิดา ลาวัณย์ทักษิณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 4
3 2552 7
4 2551 12
5 2550 14
6 2549 6
7 2548 5
8 2547 5
9 2546 3
10 2545 3
11 2544 2
12 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 สถานภาพอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ปี 2552
2 สถานภาพบุคลากรและการจ้างงานในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ปี 2552
3 การศึกษาเปรียบเทียบตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยกับ ประเทศต่างๆ
ปี พ.ศ. 2553
4 ศึกษาสภาวะตลาดและอุตสาหกรรมไอซีที 2552
5 การศึกษาเทคนิคการปรับปรุงข้อผูกพันการเปิดเสรีบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาโทรคมนาคม
6 แนวโน้มภาพอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปี 2020 จากมุมมองของต่างประเทศ
7 สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2552 และประมาณการปี 2553
ปี พ.ศ. 2552
8 ศึกษาวิจัยระบบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้
9 การปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
10 โครงการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
11 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ที่คาดว่าจะมีผลกระทบ หรือมีนัยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในระยะ 10 ปี
12 นโยบายด้าน ICT ของต่างประเทศ
13 สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2551 และประมาณการปี 2552
14 Software Investment Profile
ปี พ.ศ. 2551
15 รายงานผลกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2551
16 แผนที่การพัฒนาอุตสาหกรรม RFID สำหรับประเทศไทย
17 สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2550
18 แนวทางการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย
19 แนวทางการผลิตกำลังคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
20 รายงานผลการสำรวจผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
21 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย(ผลการศึกษาสถานะภาพผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในประเทศไทย)
22 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
23 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง/ข้อตกลงระหว่างประเทศ
24 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง/สาขาแอนิเมชั่นและเกม
25 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่อง สาขาภาพยนตร์
26 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ฉบับภาพรวม
ปี พ.ศ. 2550
27 Electronic and Electrical Industry (E&E Industry Information)
28 การจัดทำแผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded system
29 รายงานผลการสำรวจ สถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ประจำปี 2549
30 Happiness through Independent Living : Best Practice in Assistive Technology Development in Thailand
31 รายงานผลการสำรวจสถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ประจำปี 2549
32 SSME: แนวคิดและนัยสำคัญต่อภาคบริการแห่งอนาคต
33 ห่วงโซ่อุปทานและมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย
34 โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2549
35 รายงานวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี (Trend Analysis) เรื่อง "สถานภาพและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเกม"
36 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำฐานข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อการบริหาร จัดการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยใน 4 สาขาเทคโนโลยี ECTI: Electronics Computing Telecommunication และ Information Technology
37 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้ม บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
38 รายงานฉบับสมบูรณ์สาขาเพลงและสิ่งบันทึกเสียง โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีสาขาบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
39 Innovation System for ICT: The Case of Thailand
40 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้ม บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
41 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบของ FTA ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย
42 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง
43 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับภาพรวม)
44 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการส่งด่วนพิเศษ
45 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการโทรคมนาคม
46 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2548
47 Thailand ICT Indicators 2005
48 รายงานการสำรวจสถานภาพการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2547
49 โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (รายงานฉบับสมบูรณ์)
50 รายงานการศึกษากรอบแนวคิดในการวัดบทบาทของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อระบบเศรษฐกิจไทย
51 e-Commerce for SMEs in Thailand : A Myth or Reality?
ปี พ.ศ. 2547
52 รายงานผลการศึกษานโยบายความปลอดภัยของเครือข่ายสำหรับประเทศไทย
53 การศึกษาเชิงลึกการมีงานทำของกำลังคนระดับกลางและระดับสูง เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
54 ประเทศไทยกับการประชุมสุดยอดว่าด้วยสังคมสารสนเทศ
55 ดัชนีชี้วัดการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้
56 ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ SMEs ไทย
ปี พ.ศ. 2546
57 Information Technology Policy Framework 2001-2010 : Thailand vision towards a knowledge - base economy
58 ICT Indicators Series I: moving towards the Information Society
59 Promoting ICT for Human Development in Asia (Thailand case)
ปี พ.ศ. 2545
60 อินเทอร์เน็ตกับความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital Divide)
61 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย
62 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549
ปี พ.ศ. 2544
63 กรอบแนวคิดและความเป็นมาของความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้
64 การพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Society) : เอกสารประกอบการสัมมนา โครงการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ สิงหาคม - พฤศจิกายน 2544