ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กษิติธร ภูภราดัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kasititorn Pooparadai 56
2 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 25
3 สิรินทร ไชยศักดา 23
4 Sirintorn Chaisakda 18
5 Chadamas Thuvasethakul 17
6 สุมาวสี ศาลาสุข 13
7 อรฉัตร เลียงพิบูลย์ 13
8 Kalaya Udomvitid 11
9 กัลยา อุดมวิทิต 11
10 วันวิสาข์ ศรีคร้าม 11
11 ปัญชลี พึ่งพิศ 10
12 Sumavasee Salasuk 10
13 Orachat Leingpeboon 10
14 Puncharee Pungpit 9
15 พรรณี พนิตประชา 9
16 Wanwisa Srikram 9
17 จิราพร ตั้งพูลเจริญ 8
18 ปริญญา ชฏิลาลัย 8
19 นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ 7
20 Pannee Panitpracha 6
21 ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์ 6
22 Parinya Chatilalai 5
23 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 5
24 กษมา กองสมัคร 4
25 วทัญญู พุทธรักษา 4
26 ปณิตา ล่ำซำ 4
27 เจริญจิต โพธิ์ทอง 4
28 Kasama Kongsmak 4
29 Jintana Pattanatornchai 4
30 จินตนา พัฒนาธรชัย 4
31 Nonthawat Magroodin 4
32 Piengpen Butkatanyoo 3
33 Watanyoo Putharaksa 3
34 จิรพล ทับทิมหิน 3
35 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 3
36 Jirapon Tubtimhin 3
37 ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด 3
38 รัชนี เอี่ยมฐานนท์ 3
39 Panita Lamsam 3
40 Ratchanee Iemthanon 3
41 Thaweesak Koanantakool 3
42 นตพร จันทร์วราสุทธิ์ 2
43 Jeerapha Paravanich 2
44 จีราภา ปาระวนิชย์ 2
45 วันดี กริชอนันต์ 2
46 Buncha Thanaboonsombut 2
47 Nataporn Chanvarasuth 2
48 วรางคณา ปัญญากรวงศ์ 2
49 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญณู 2
50 วิภาภรณ์ บุตรเมฆ 2
51 บัญชา ธนบุญสมบัติ 2
52 ปรินันท์ วรรณสว่าง 2
53 รอม หิรัญพฤกษ์ 2
54 วีรวรรณ เจริญทรัพย์ 2
55 Patarapong Intarakumnerd 2
56 นำชัย ชีววิวรรธน์ 2
57 Wanlapha Sunrat 2
58 อภิชัย ธรรมเสริมสุข 2
59 อภิญญา กมลสุข 2
60 Jiraporn Tangpoolcharoen 2
61 พัตรานุช ศรประสิทธิ์ 2
62 เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ 2
63 เกชา มานชู 2
64 วัลภา สูญราช 2
65 ปริญญา ชฎิลาลัย 2
66 ณัฐพันธุ์ ศุภกา 2
67 Nuttapun Supaka 2
68 กาญจนา วานิชกร 2
69 Wantanee Phantachat 2
70 วันทนีย์ พันธชาติ 2
71 Jaroenjit Pothong 1
72 สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ 1
73 จิตติภรณ์ ฉันทโรจน์ศิริ 1
74 กอบกุล สรรพกิจจำนง 1
75 สุริสา รีเจริญ 1
76 ยงยุทธ ถิฐาพันธ์ 1
77 เฉลิมคล จงสงวน 1
78 อุรุพจน์ กัลยาสิริ 1
79 พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ 1
80 ปาริชาติ สวัสดิรักษ์ 1
81 มนู อรดีดลเชษฐ์ 1
82 รอยบุญ รัศมีเทศ 1
83 Manoo Ordeedolchest 1
84 Warangkana Punyakornwong 1
85 อัครพล ฮวบเจริญ 1
86 ดิเรก เจริญผล 1
87 ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ 1
88 ทิพยา ตังหงส์ 1
89 จำรัส สว่างสมุทร 1
90 สุริสา ทิพย์ผ่อง 1
91 วนิดา ลาวัณย์ทักษิณ 1
92 มรกต ระวีวรรณ 1
93 โรจนศักดิ์ โฉมฉัตรวิไล 1
94 ธีรวุฒิ กาญจนเวชกุล 1
95 จิราภรณ์ แจ่มชัดใจ 1
96 Parinund Varnasavang 1
97 Witawat Rungruangphon 1
98 Rojanasak Chomvilailuk 1
99 บัญชา ดอกไม้ 1
100 Surangkana Wayuparb 1
101 สุรางคณา วายุภาพ 1
102 Kunwadee Sripanidkulchai 1
103 กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย 1
104 เกิดศิริ ขันติกิตติกุล 1
105 Weerawan Charoensub 1
106 Phumisak Smutkput 1
107 Kardsiri Kantikittikun 1
108 Phumisak Smutkupt 1
109 Morrakot Raweewan 1
110 กุลธิดา เอื้อมลฉัตร 1
111 Kunakorn Charoenwong 1
112 สายสมร นาคลดา 1
113 Apinyak Kamolsook 1
114 ลักขณา ยุวประกร 1
115 เลิศศักดิ์ เลขวัต 1
116 อัจฉริยา รักษ์รอด 1
117 อิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ 1
118 Ittichai Patmasiriwat 1
119 จันทร์เพ็ญ ศรีธวัชพงษ์ 1
120 ลัดดา แจ้งเกษมสุข 1
121 เืดือนรุ่ง บัวมาตร 1
122 Lertsak Lekawat 1
123 เผ่าภัคร ศิริสุข 1
124 Apinya Kamolsook 1
125 Nahpihtchaya Tebrod 1
126 พิมพ์ฉัตร์ แจ่มชัดใจ 1
127 ณพิชญา เทพรอด 1
128 Bancha Dokmai 1
129 อิสรา รำไพกุล 1
130 Pimchatra Jamchudjai 1
131 Isara Rampaigul 1
132 พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ 1
133 เอกรัตน์ ชายน้ำเค็ม 1
134 Jiraporn Jaroenpool 1
135 ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ 1
136 มลุลี พรโชคชัย 1
137 Wichaya Nakrak 1
138 จุไร ทัพวงษ์ 1
139 มาลี สุรเชษฐ์ 1
140 Boonthip Siritharungsri 1
141 Malulee Pornchockchai 1
142 Kanchana Wanichkorn 1
143 Jurai Tapwong 1
144 Anchana Na Ranong 1
145 พิธุมา พันธุ์ทวี 1
146 อัญชนา ณ ระนอง 1
147 สุเมธ เลิศอมรสิน 1
148 สมหวัง เหลืองไพบูลย์ศรี 1
149 เขมรัฐ บุญประสิทธิ์ 1
150 ภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ 1
151 Sumate Lertamonsin 1
152 บุญทิพย์ สิริธรังศรี 1
153 วิชญะ นาครักษ์ 1
154 บัณฑิต ว่องวัฒนะสิน 1
155 ฑุณา ทับทิมหิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 4
3 2552 7
4 2551 12
5 2550 14
6 2549 6
7 2548 5
8 2547 5
9 2546 3
10 2545 3
11 2544 2
12 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 สถานภาพอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ปี 2552
2 สถานภาพบุคลากรและการจ้างงานในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ปี 2552
3 การศึกษาเปรียบเทียบตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยกับ ประเทศต่างๆ
ปี พ.ศ. 2553
4 ศึกษาสภาวะตลาดและอุตสาหกรรมไอซีที 2552
5 การศึกษาเทคนิคการปรับปรุงข้อผูกพันการเปิดเสรีบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาโทรคมนาคม
6 แนวโน้มภาพอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปี 2020 จากมุมมองของต่างประเทศ
7 สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2552 และประมาณการปี 2553
ปี พ.ศ. 2552
8 ศึกษาวิจัยระบบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้
9 การปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
10 โครงการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
11 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ที่คาดว่าจะมีผลกระทบ หรือมีนัยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในระยะ 10 ปี
12 นโยบายด้าน ICT ของต่างประเทศ
13 สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2551 และประมาณการปี 2552
14 Software Investment Profile
ปี พ.ศ. 2551
15 รายงานผลกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2551
16 แผนที่การพัฒนาอุตสาหกรรม RFID สำหรับประเทศไทย
17 สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2550
18 แนวทางการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย
19 แนวทางการผลิตกำลังคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
20 รายงานผลการสำรวจผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
21 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย(ผลการศึกษาสถานะภาพผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในประเทศไทย)
22 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
23 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง/ข้อตกลงระหว่างประเทศ
24 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง/สาขาแอนิเมชั่นและเกม
25 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่อง สาขาภาพยนตร์
26 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ฉบับภาพรวม
ปี พ.ศ. 2550
27 Electronic and Electrical Industry (E&E Industry Information)
28 การจัดทำแผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded system
29 รายงานผลการสำรวจ สถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ประจำปี 2549
30 Happiness through Independent Living : Best Practice in Assistive Technology Development in Thailand
31 รายงานผลการสำรวจสถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ประจำปี 2549
32 SSME: แนวคิดและนัยสำคัญต่อภาคบริการแห่งอนาคต
33 ห่วงโซ่อุปทานและมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย
34 โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2549
35 รายงานวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี (Trend Analysis) เรื่อง "สถานภาพและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเกม"
36 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำฐานข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อการบริหาร จัดการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยใน 4 สาขาเทคโนโลยี ECTI: Electronics Computing Telecommunication และ Information Technology
37 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้ม บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
38 รายงานฉบับสมบูรณ์สาขาเพลงและสิ่งบันทึกเสียง โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีสาขาบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
39 Innovation System for ICT: The Case of Thailand
40 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้ม บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
41 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบของ FTA ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย
42 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง
43 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับภาพรวม)
44 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการส่งด่วนพิเศษ
45 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการโทรคมนาคม
46 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2548
47 Thailand ICT Indicators 2005
48 รายงานการสำรวจสถานภาพการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2547
49 โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (รายงานฉบับสมบูรณ์)
50 รายงานการศึกษากรอบแนวคิดในการวัดบทบาทของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อระบบเศรษฐกิจไทย
51 e-Commerce for SMEs in Thailand : A Myth or Reality?
ปี พ.ศ. 2547
52 รายงานผลการศึกษานโยบายความปลอดภัยของเครือข่ายสำหรับประเทศไทย
53 การศึกษาเชิงลึกการมีงานทำของกำลังคนระดับกลางและระดับสูง เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
54 ประเทศไทยกับการประชุมสุดยอดว่าด้วยสังคมสารสนเทศ
55 ดัชนีชี้วัดการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้
56 ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ SMEs ไทย
ปี พ.ศ. 2546
57 Information Technology Policy Framework 2001-2010 : Thailand vision towards a knowledge - base economy
58 ICT Indicators Series I: moving towards the Information Society
59 Promoting ICT for Human Development in Asia (Thailand case)
ปี พ.ศ. 2545
60 อินเทอร์เน็ตกับความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital Divide)
61 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย
62 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549
ปี พ.ศ. 2544
63 กรอบแนวคิดและความเป็นมาของความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้
64 การพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Society) : เอกสารประกอบการสัมมนา โครงการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ สิงหาคม - พฤศจิกายน 2544