ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กษิดิศ ดิษฐบรรจง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัสนี ส่งเสริม 2
2 สุพัตรา ดลโสภณ 2
3 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
4 อัมพร ทองปลิว 2
5 พัชร ปิริยะวินิตร 2
6 ชลลดา สามพันพวง 2
7 กัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์ 2
8 ปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์ 2
9 ปัณฑารีย์ กาญจนวัฒนาวงศ์ 2
10 รัชนี โสภา 2
11 นิลุบล ทวีกุล 2
12 อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข 2
13 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 2
14 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 2
15 บุญอุ้ม แคล้วโยธา 2
16 นฤทัย วรสถิตย์ 2
17 วีระพล พลรักดี 2
18 ปรีชา กาเพ็ชร 2
19 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 2
20 มัทนา วานิชย์ 2
21 ภุมรินทร์ วณิชชนานันท์ 2
22 รักชัย คุรุบรรเจิดจิต 2
23 อรนุช เกษประเสริฐ 2
24 ภัทรียา สุทธิเชื้อนาค 2
25 ชยานิจ ดิษฐบรรจง 2
26 สุรีรัตน์ แสงนิล 2
27 บุญญภา ศรีหาตา 2
28 ภาคภูมิ ถิ่นค้า 2
29 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
30 เบญจมาศ ค้าสืบ 2
31 วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ 2
32 ปราโมทย์ ไตรบุญ 2
33 รัชนก ทองเวียง 2
34 วรกิจ ห้องแซง 2
35 สุกัลยา ศิริฟองนุกูล 2
36 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 2
37 ผกาวรรณ ควรประเสริฐ 2
38 อัญชลี ศรีสุวรรณ 2
39 ศิริลักษณ์ อินทะวงศ์ 2
40 พัฒน์นรี รักษ์คิด 2
41 พิทยา วงษ์ช้าง 2
42 เสาวณี เตชะคำภู 1
43 เสาวณี เตชะคาภู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 543 6