ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กล้าณรงค์ ศรีรอต
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 33
2 Klanarong Sriroth 31
3 ปฐมา จาตกานนท์ 17
4 Kuakoon Piyachomkwan 15
5 สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ 11
6 สิทธิโชค วัลลภาทิตย์ 10
7 สุนีย์ โชตินีรนาท 10
8 รัตนา ตันฑเทอดธรรม 7
9 สุนันทา ทองทา 6
10 Sunee Chotineeranat 5
11 วิไล สันติโสภาศรี 5
12 มรกต ตันติเจริญ 4
13 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 4
14 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 4
15 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 4
16 อภิชิต เทอดโยธิน 4
17 จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ 4
18 ชูเกียรติ กิจคุณาเสถียร 4
19 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 4
20 วิจารณ์ วิชชุกิจ 4
21 เอ็จ สโรบล 4
22 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 4
23 กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ 3
24 กุลฤดี แสงสีทอง 3
25 Kittiwut Kasemwong 3
26 ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร 3
27 Sittichoke Wanlapatit 3
28 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 3
29 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 2
30 อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ 2
31 สมพร อิศวิลานนท์ 2
32 โอภาส กำเพ็ง 2
33 สิริวัฒนา จิตตรีพล 2
34 มะลิวัลย์ ธนะสมบัติ 2
35 รุ่งรัตน์ จันทร์ครบ 2
36 ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ 2
37 สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ 2
38 โกสุม สมัครรัตน์ 2
39 Rungsima Chollakup 2
40 Chookiat. Kijkhunasatian 2
41 สรรเสริญ เลาหสถิตย์ 2
42 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 2
43 กุมุท สังขศิลา 2
44 พิพัฒน์ วีระถาวร 2
45 ดวงรัตน์ ศตคุณ 2
46 เนตรดาว มุสิกมาศ 2
47 อธิคม บางวิวัฒน์ 2
48 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 2
49 อภิชาติ สีทาแก 2
50 กฤษดา บำรุงวงศ์ 2
51 กุลวรางค์ สุวรรณศรี 2
52 วัชริน มีรอด 2
53 สมบัติ เหสกุล 2
54 นเรศ ดำรงชัย 2
55 อุทัยวรรณ กรุดลอยมา 2
56 วรินธร สงคศิริ 2
57 Eric Bertoft 2
58 กำไล เลาหพัฒนาเลิศ 2
59 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 2
60 Kunruedee Sangseethong 2
61 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 2
62 Vilai Santisopasri 2
63 Thierry Tran 2
64 สมชาย จันทร์ชาวนา 2
65 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 2
66 เทียรี่ ทราน 2
67 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
68 จำนง สรพิพัฒน์ 2
69 อรรณพ นพรัตน์ 2
70 Eric Bertoft 2
71 สุวิทย์ เตีย 2
72 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 2
73 มาลินี ลีโทชวลิต 2
74 วินัย ประภากรเกียรติ 2
75 ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 2
76 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
77 นิรมล สุธรรมกิจ 2
78 ยศพงษ์ ลออนวล 2
79 ศิริธร เลิศพานิช 2
80 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 2
81 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 2
82 พจนารถ สุวรรณรุจิ 1
83 วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ 1
84 วินัย อาจคงหาญ 1
85 Karine Mougin 1
86 สมบัติ ธนะวันต์ 1
87 Marie-France VALLAT 1
88 Michel NARDIN NARDIN 1
89 อนุสรณ์ วรสิงห์ 1
90 Chookiat Kijkhunasatian 1
91 ชูเกียรติ กิจคุณา 1
92 Kamlai Laohaphatanalert 1
93 Christian FRETIGNY 1
94 วิทยา ปั้นสุวรรณ 1
95 Vittaya Punsuvon 1
96 Wanchai Chockchaipaisal 1
97 วันชัย โชคชัยไพศาล 1
98 กาญจนา กู้โรจนวงศ์ 1
99 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต 1
100 วลัยพร ทิมบุญธรรม 1
101 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 1
102 Kulruedee Sangseethong 1
103 Wanwisa Srinuanchai 1
104 Teerarat Itthisoponkul 1
105 ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล 1
106 วันวิสาข์ ศรีนวลไชย 1
107 Rungtiwa Wunsuksri 1
108 Pathama Chatakanonda 1
109 สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ 1
110 Jean-Pierre CELIS 1
111 Pierre PONTHIAUX 1
112 B. Laoka 1
113 Niti Termvejsayanont 1
114 William F. Breuninger 1
115 นิติ เติมเวชศยานนท์ 1
116 Bruno BRESSON 1
117 ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ 1
118 V. Vichukit 1
119 P. Chompreeda 1
120 T. Suwansichon 1
121 วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา 1
122 V. Haruthaithanasan 1
123 ปิยะ กิตติภาดากุล 1
124 สมบัติ ขอทวีวัฒนา 1
125 Vladimir P. Yuryev 1
126 Pavel V. Yuryev 1
127 ศิริวัลภา เกษศิลป์ 1
128 Siriwanlapha Ketsilp 1
129 Sirithorn Lertphanich 1
130 Dasha A. Koroteeva 1
131 Valentina I. Kiseleva 1
132 Kuakoon Piyachomkwan 1
133 Klanarong Sriroth 1
134 Kanajana Chinsamran 1
135 จำลอง เจียมจำนรรจา 1
136 Songwut Yotsawimonwat 1
137 สุจิตรา วงษ์ประยูร 1
138 Jakkapan Sirithunyalug 1
139 Sayam Kaewvichit 1
140 Jay-Lin Jane 1
141 Walaiporn Timbuntam 1
142 Rungtiva Wansuksri 1
143 โรสลาวาตี โตะแอ 1
144 สยาม แก้ววิชิต 1
145 Pathama Chatakanonda 1
146 วัชรี เลิศมงคล 1
147 กาญจนา ชินสำราญ 1
148 สุภาวดี บุญมา 1
149 เทวี ทองแดง 1
150 วนิดา วงษ์กุหลาบ 1
151 จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ 1
152 Yutaka Tokiwa 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 3
3 2555 2
4 2554 5
5 2553 7
6 2552 5
7 2551 8
8 2550 7
9 2549 6
10 2548 5
11 2547 3
12 2546 4
13 2545 1
14 2543 2
15 2542 6
16 2541 2
17 2540 2
18 543 61
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการทดสอบและเตรียมมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่
2 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2556
3 Valorization of stabilized and recycled natural rubber (NR) and blends of NR/hydrogenated acrylonitrile butadienne rubber (HNBR) through their adhesive and frictional properties
4 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดเลคติก ชนิด แอล และ ดี จากแป้งมันสำปะหลัง
5 สมบัติโครงสร้างและเคมีฟิสิกส์ของแป้งชนิดต่างๆ และการใช้ประโยชน์เป็นสารปรับปรุงเจลของแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยกรด
ปี พ.ศ. 2555
6 การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการผลิตเอธานอลจากเซลลูโลสโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
7 การวางแผนและออกแบบกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังและกลูโคสซีรัปจากแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาการใช้แป้งมันสำปะหลังดัดแปรเพื่อทดแทนแป้งข้าวโพดดัดแปรในการผลิตผลิตภัณฑ์เจลลี่ของบริษัทเจลลี เบลลี แคนดี้ คอมปานี
9 Effect of high-pressure microfluidization on the structure of cassava starch granule
10 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลด้วยการจัดการสิ่งสกปรกและสิ่งเจือปนที่มาจากอ้อย
11 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
12 การพัฒนาแป้งละลายน้ำเย็นจากแป้งดิบ และแป้งครอสลิงค์ ของแป้งข้าวที่มีปริมาณแอมิโลสแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2553
13 The fine structure of cassava starch amylopectin. Part 2: Building block structure of clusters
14 สรีรวิทยาการผลิตยางพารา
15 โครงการการบริหารจัดการด้านการวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพ
16 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในโรงงาน : การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาวขั้นตอนเดียว
17 รายงานการวิจัยการดัดแปรทางกายภาพแป้งข้าวและแป้งมันสำปะหลัง
18 อิทธิพลของพันธุ์และสภาวะการเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำต่อคุณภาพของน้ำมันที่สกัดได้
19 การดัดแปลงทางกายภาพแป้งข้าวและแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2552
20 การผลิตกรดแลคติกจากน้ำอ้อย
21 Tapioca/Cassava starch: Production and use
22 A study of the internal structure in cassava and rice amylopectin
23 Physicochemical properties of oxidized cassava starch prepared under various alkalinity levels
24 การพัฒนาเทคโนโลยีการลดสีสำหรับการผลิตน้ำตาลทรายขาวที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2551
25 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติกจากน้ำอ้อยสด (3)
26 Effect of Starch Modifications and Hydrocolloids on Freezable Water in Cassava Starch Systems
27 Internal unit chain composition in amylopectins
28 Effect of pH on complex formation between debranched waxy rice starch and fatty acids
29 Granule sizes of canna (Canna edulis) starches and their reactivity toward hydration, enzyme hydrolysis and chemical substitution
30 Application of bipolar electrodialysis on recovery of free lactic acid after simultaneous saccharification and fermentation of cassava starch
31 พลังงานฐานชีวภาพและพืชพลังงาน
32 การผลิตและสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของควอเทอนารีแอมโมเนียมสตาร์ช อีเทอร์จากแป้งมันสำปะหลังโดยวิธีแบบเปียกและแบบแห้ง
ปี พ.ศ. 2550
33 Ozonization of cassava starch: Challenge of new modified starch
34 Structural and thermodynamic properties of rice starches with different genetic background. Part 1. Differentiation of amylopectin and amylose defects
35 Gelatinization and thermal properties of modified cassava starches
36 โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในโรงงาน:ระบบต้มเคี่ยว
37 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สถานภาพการผลิตหัวมันสำปะหลังและคุณภาพหัวมันสำหรับการผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิง
38 ผลของน้ำตาลซูโครสและเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งมันสำปะหลัง
39 อิทธิพลของเกลือ น้ำตาลความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิในการทำให้สุก ต่อสมบัติความหนืดของแป้งเปียกจากแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปร
ปี พ.ศ. 2549
40 Effect of root ages on the quality of low cyanide cassava flour from Kasetsart 50.
41 สถานภาพการผลิตหัวมันสำปะหลังและคุณภาพหัวมันสำหรับการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง
42 โครงการพัฒนาการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง โดยการปรับปรุงการย่อยแป้งดิบด้วยเอนไซม์
43 ผลของอุณหภูมิ ปริมาณน้ำและการเปลี่ยนสมบัติทางกายภาพ ต่อการเกิดรีโทรเกรเดชันของแป้งมันสำปะหลัง
44 การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดำเนินงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
45 การศึกษาการเตรียมและคุณสมบัติ ของวัสดุเชิงประกอบ (composite) ของยางธรรมชาติ/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (Thermoplastic starch และแร่ดิน mineral clay) /
ปี พ.ศ. 2548
46 การศึกษาคุณสมบัติของโอลิโกแซคคาไรด์จากกัมของเมล็ดมะขาม
47 การผลิตเอทานอลจากมันเส้น
48 The role of reaction parameters on the preparation and properties of carboxymethyl cassava starch
49 Effect of lactic acid fermentation on physico-chemical properties of starch derived from cassava, sweet potato and rice.
50 Transformation and balance of cyanogenic compounds in cassava starch manufacturing process
ปี พ.ศ. 2547
51 การจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพข้าวสารสำหรับผลิตข้าวหุงสุก
52 Grain Quality Index for Evaluating the Textural Properties of Cooked Rice
53 การปรับปรุงสมบัติการดูดซับอนุภาคประจุของโลหะ ของกากมันสำปะหลังโดยการดัดแปรด้วยกรดซิตริก เพื่อพัฒนาเป็น ion exchange resin
ปี พ.ศ. 2546
54 คุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังและการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร
55 การศึกษาคุณสมบัติของโอลิโกแซคคาไรด์จากกัมของเมล็ดมะขาม
56 การศึกษาวิจัยกรรมวิธีการหมักไวน์จากมันสำปะหลังเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน
57 ศึกษาคุณสมบัติของแป้งข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2545
58 การปรับปรุงสมบัติการดูดซับอนุภาคประจุของโลหะของกากมันสำปะหลังโดยการดัดแปรด้วยกรดซิตริกเพื่อพัฒนาเป็น ion exchange resin
ปี พ.ศ. 2543
59 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการพัฒนาระบบสลัดแห้ง
60 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการพัฒนาระบบสลัดแห้ง
ปี พ.ศ. 2542
61 การควบคุมคุณภาพปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
62 การจัดทำแผนควบคุมคุณภาพในโรงงานแป้งมันสำปะหลัง
63 การผลิตแป้งข้าวเจ้าโปรตีนต่ำโดยวิธีการทางเคมีและชีวภาพและการใช้ประโยชน์
64 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการพัฒนาระบบสลัดแห้ง
65 การควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์นกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
66 การจัดทำแผนควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2541
67 การใช้ประโยชน์จากกากมันโดยกระบวนการทางชีวภาพ
68 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีและคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งในหัวมันสำปะหลังเปรียบเทียบพันธุ์ และอายุการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2540
69 การตรวจสอบจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
70 การใช้ประโยชน์จากกากมันโดยกระบวนการทางชีวภาพ