ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กล้าณรงค์ ศรีรอต
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 33
2 Klanarong Sriroth 31
3 ปฐมา จาตกานนท์ 17
4 Kuakoon Piyachomkwan 15
5 สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ 11
6 สุนีย์ โชตินีรนาท 10
7 สิทธิโชค วัลลภาทิตย์ 10
8 รัตนา ตันฑเทอดธรรม 7
9 สุนันทา ทองทา 6
10 Sunee Chotineeranat 5
11 วิไล สันติโสภาศรี 5
12 อภิชิต เทอดโยธิน 4
13 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 4
14 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 4
15 ชูเกียรติ กิจคุณาเสถียร 4
16 จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ 4
17 วิจารณ์ วิชชุกิจ 4
18 เอ็จ สโรบล 4
19 มรกต ตันติเจริญ 4
20 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 4
21 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 4
22 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 4
23 กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ 3
24 กุลฤดี แสงสีทอง 3
25 Kittiwut Kasemwong 3
26 ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร 3
27 Sittichoke Wanlapatit 3
28 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 3
29 จำนง สรพิพัฒน์ 2
30 มาลินี ลีโทชวลิต 2
31 ยศพงษ์ ลออนวล 2
32 นิรมล สุธรรมกิจ 2
33 Kunruedee Sangseethong 2
34 ศิริธร เลิศพานิช 2
35 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 2
36 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 2
37 Vilai Santisopasri 2
38 Eric Bertoft 2
39 วรินธร สงคศิริ 2
40 กำไล เลาหพัฒนาเลิศ 2
41 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 2
42 ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 2
43 ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ 2
44 สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ 2
45 โกสุม สมัครรัตน์ 2
46 Rungsima Chollakup 2
47 อรรณพ นพรัตน์ 2
48 อธิคม บางวิวัฒน์ 2
49 วินัย ประภากรเกียรติ 2
50 สุวิทย์ เตีย 2
51 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
52 Eric Bertoft 2
53 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 2
54 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 2
55 สมชาย จันทร์ชาวนา 2
56 สรรเสริญ เลาหสถิตย์ 2
57 โอภาส กำเพ็ง 2
58 นเรศ ดำรงชัย 2
59 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 2
60 กฤษดา บำรุงวงศ์ 2
61 สมพร อิศวิลานนท์ 2
62 มะลิวัลย์ ธนะสมบัติ 2
63 Chookiat. Kijkhunasatian 2
64 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
65 รุ่งรัตน์ จันทร์ครบ 2
66 สิริวัฒนา จิตตรีพล 2
67 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 2
68 กุลวรางค์ สุวรรณศรี 2
69 อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ 2
70 Thierry Tran 2
71 ดวงรัตน์ ศตคุณ 2
72 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 2
73 วัชริน มีรอด 2
74 เทียรี่ ทราน 2
75 กุมุท สังขศิลา 2
76 เนตรดาว มุสิกมาศ 2
77 อุทัยวรรณ กรุดลอยมา 2
78 อภิชาติ สีทาแก 2
79 สมบัติ เหสกุล 2
80 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 2
81 พิพัฒน์ วีระถาวร 2
82 จำลอง เจียมจำนรรจา 1
83 Kanajana Chinsamran 1
84 ปิยะ กิตติภาดากุล 1
85 วัชรี เลิศมงคล 1
86 สมบัติ ขอทวีวัฒนา 1
87 Pathama Chatakanonda 1
88 สุภาวดี บุญมา 1
89 กาญจนา ชินสำราญ 1
90 Vladimir P. Yuryev 1
91 Pavel V. Yuryev 1
92 Kuakoon Piyachomkwan 1
93 ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ 1
94 T. Suwansichon 1
95 P. Chompreeda 1
96 วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา 1
97 V. Vichukit 1
98 V. Haruthaithanasan 1
99 Yutaka Tokiwa 1
100 Klanarong Sriroth 1
101 Walaiporn Timbuntam 1
102 Rungtiva Wansuksri 1
103 วลัยพร ทิมบุญธรรม 1
104 Kamlai Laohaphatanalert 1
105 Chookiat Kijkhunasatian 1
106 ชูเกียรติ กิจคุณา 1
107 Jay-Lin Jane 1
108 Sayam Kaewvichit 1
109 สยาม แก้ววิชิต 1
110 วนิดา วงษ์กุหลาบ 1
111 จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ 1
112 โรสลาวาตี โตะแอ 1
113 Jakkapan Sirithunyalug 1
114 Songwut Yotsawimonwat 1
115 สุจิตรา วงษ์ประยูร 1
116 เทวี ทองแดง 1
117 Pathama Chatakanonda 1
118 Marie-France VALLAT 1
119 Karine Mougin 1
120 อนุสรณ์ วรสิงห์ 1
121 Michel NARDIN NARDIN 1
122 Christian FRETIGNY 1
123 Pierre PONTHIAUX 1
124 Bruno BRESSON 1
125 พจนารถ สุวรรณรุจิ 1
126 วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ 1
127 วันชัย โชคชัยไพศาล 1
128 Vittaya Punsuvon 1
129 วิทยา ปั้นสุวรรณ 1
130 Wanchai Chockchaipaisal 1
131 กาญจนา กู้โรจนวงศ์ 1
132 วินัย อาจคงหาญ 1
133 สมบัติ ธนะวันต์ 1
134 Jean-Pierre CELIS 1
135 สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ 1
136 ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล 1
137 วันวิสาข์ ศรีนวลไชย 1
138 Teerarat Itthisoponkul 1
139 Sirithorn Lertphanich 1
140 Siriwanlapha Ketsilp 1
141 Dasha A. Koroteeva 1
142 ศิริวัลภา เกษศิลป์ 1
143 Wanwisa Srinuanchai 1
144 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต 1
145 นิติ เติมเวชศยานนท์ 1
146 Niti Termvejsayanont 1
147 B. Laoka 1
148 William F. Breuninger 1
149 Rungtiwa Wunsuksri 1
150 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 1
151 Kulruedee Sangseethong 1
152 Valentina I. Kiseleva 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 3
3 2555 2
4 2554 5
5 2553 7
6 2552 5
7 2551 8
8 2550 7
9 2549 6
10 2548 5
11 2547 3
12 2546 4
13 2545 1
14 2543 2
15 2542 6
16 2541 2
17 2540 2
18 543 61
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการทดสอบและเตรียมมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่
2 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2556
3 Valorization of stabilized and recycled natural rubber (NR) and blends of NR/hydrogenated acrylonitrile butadienne rubber (HNBR) through their adhesive and frictional properties
4 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดเลคติก ชนิด แอล และ ดี จากแป้งมันสำปะหลัง
5 สมบัติโครงสร้างและเคมีฟิสิกส์ของแป้งชนิดต่างๆ และการใช้ประโยชน์เป็นสารปรับปรุงเจลของแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยกรด
ปี พ.ศ. 2555
6 การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการผลิตเอธานอลจากเซลลูโลสโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
7 การวางแผนและออกแบบกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังและกลูโคสซีรัปจากแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาการใช้แป้งมันสำปะหลังดัดแปรเพื่อทดแทนแป้งข้าวโพดดัดแปรในการผลิตผลิตภัณฑ์เจลลี่ของบริษัทเจลลี เบลลี แคนดี้ คอมปานี
9 Effect of high-pressure microfluidization on the structure of cassava starch granule
10 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลด้วยการจัดการสิ่งสกปรกและสิ่งเจือปนที่มาจากอ้อย
11 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
12 การพัฒนาแป้งละลายน้ำเย็นจากแป้งดิบ และแป้งครอสลิงค์ ของแป้งข้าวที่มีปริมาณแอมิโลสแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2553
13 The fine structure of cassava starch amylopectin. Part 2: Building block structure of clusters
14 สรีรวิทยาการผลิตยางพารา
15 โครงการการบริหารจัดการด้านการวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพ
16 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในโรงงาน : การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาวขั้นตอนเดียว
17 รายงานการวิจัยการดัดแปรทางกายภาพแป้งข้าวและแป้งมันสำปะหลัง
18 อิทธิพลของพันธุ์และสภาวะการเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำต่อคุณภาพของน้ำมันที่สกัดได้
19 การดัดแปลงทางกายภาพแป้งข้าวและแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2552
20 การผลิตกรดแลคติกจากน้ำอ้อย
21 Tapioca/Cassava starch: Production and use
22 A study of the internal structure in cassava and rice amylopectin
23 Physicochemical properties of oxidized cassava starch prepared under various alkalinity levels
24 การพัฒนาเทคโนโลยีการลดสีสำหรับการผลิตน้ำตาลทรายขาวที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2551
25 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติกจากน้ำอ้อยสด (3)
26 Effect of Starch Modifications and Hydrocolloids on Freezable Water in Cassava Starch Systems
27 Internal unit chain composition in amylopectins
28 Effect of pH on complex formation between debranched waxy rice starch and fatty acids
29 Granule sizes of canna (Canna edulis) starches and their reactivity toward hydration, enzyme hydrolysis and chemical substitution
30 Application of bipolar electrodialysis on recovery of free lactic acid after simultaneous saccharification and fermentation of cassava starch
31 พลังงานฐานชีวภาพและพืชพลังงาน
32 การผลิตและสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของควอเทอนารีแอมโมเนียมสตาร์ช อีเทอร์จากแป้งมันสำปะหลังโดยวิธีแบบเปียกและแบบแห้ง
ปี พ.ศ. 2550
33 Ozonization of cassava starch: Challenge of new modified starch
34 Structural and thermodynamic properties of rice starches with different genetic background. Part 1. Differentiation of amylopectin and amylose defects
35 Gelatinization and thermal properties of modified cassava starches
36 โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในโรงงาน:ระบบต้มเคี่ยว
37 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สถานภาพการผลิตหัวมันสำปะหลังและคุณภาพหัวมันสำหรับการผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิง
38 ผลของน้ำตาลซูโครสและเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งมันสำปะหลัง
39 อิทธิพลของเกลือ น้ำตาลความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิในการทำให้สุก ต่อสมบัติความหนืดของแป้งเปียกจากแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปร
ปี พ.ศ. 2549
40 Effect of root ages on the quality of low cyanide cassava flour from Kasetsart 50.
41 สถานภาพการผลิตหัวมันสำปะหลังและคุณภาพหัวมันสำหรับการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง
42 โครงการพัฒนาการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง โดยการปรับปรุงการย่อยแป้งดิบด้วยเอนไซม์
43 ผลของอุณหภูมิ ปริมาณน้ำและการเปลี่ยนสมบัติทางกายภาพ ต่อการเกิดรีโทรเกรเดชันของแป้งมันสำปะหลัง
44 การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดำเนินงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
45 การศึกษาการเตรียมและคุณสมบัติ ของวัสดุเชิงประกอบ (composite) ของยางธรรมชาติ/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (Thermoplastic starch และแร่ดิน mineral clay) /
ปี พ.ศ. 2548
46 การศึกษาคุณสมบัติของโอลิโกแซคคาไรด์จากกัมของเมล็ดมะขาม
47 การผลิตเอทานอลจากมันเส้น
48 The role of reaction parameters on the preparation and properties of carboxymethyl cassava starch
49 Effect of lactic acid fermentation on physico-chemical properties of starch derived from cassava, sweet potato and rice.
50 Transformation and balance of cyanogenic compounds in cassava starch manufacturing process
ปี พ.ศ. 2547
51 การจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพข้าวสารสำหรับผลิตข้าวหุงสุก
52 Grain Quality Index for Evaluating the Textural Properties of Cooked Rice
53 การปรับปรุงสมบัติการดูดซับอนุภาคประจุของโลหะ ของกากมันสำปะหลังโดยการดัดแปรด้วยกรดซิตริก เพื่อพัฒนาเป็น ion exchange resin
ปี พ.ศ. 2546
54 คุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังและการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร
55 การศึกษาคุณสมบัติของโอลิโกแซคคาไรด์จากกัมของเมล็ดมะขาม
56 การศึกษาวิจัยกรรมวิธีการหมักไวน์จากมันสำปะหลังเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน
57 ศึกษาคุณสมบัติของแป้งข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2545
58 การปรับปรุงสมบัติการดูดซับอนุภาคประจุของโลหะของกากมันสำปะหลังโดยการดัดแปรด้วยกรดซิตริกเพื่อพัฒนาเป็น ion exchange resin
ปี พ.ศ. 2543
59 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการพัฒนาระบบสลัดแห้ง
60 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการพัฒนาระบบสลัดแห้ง
ปี พ.ศ. 2542
61 การควบคุมคุณภาพปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
62 การจัดทำแผนควบคุมคุณภาพในโรงงานแป้งมันสำปะหลัง
63 การผลิตแป้งข้าวเจ้าโปรตีนต่ำโดยวิธีการทางเคมีและชีวภาพและการใช้ประโยชน์
64 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการพัฒนาระบบสลัดแห้ง
65 การควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์นกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
66 การจัดทำแผนควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2541
67 การใช้ประโยชน์จากกากมันโดยกระบวนการทางชีวภาพ
68 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีและคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งในหัวมันสำปะหลังเปรียบเทียบพันธุ์ และอายุการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2540
69 การตรวจสอบจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
70 การใช้ประโยชน์จากกากมันโดยกระบวนการทางชีวภาพ