ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กล้าณรงค์ ศรีรอต
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 33
2 Klanarong Sriroth 31
3 ปฐมา จาตกานนท์ 17
4 Kuakoon Piyachomkwan 15
5 สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ 11
6 สุนีย์ โชตินีรนาท 10
7 สิทธิโชค วัลลภาทิตย์ 10
8 รัตนา ตันฑเทอดธรรม 7
9 สุนันทา ทองทา 6
10 Sunee Chotineeranat 5
11 วิไล สันติโสภาศรี 5
12 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 4
13 อภิชิต เทอดโยธิน 4
14 มรกต ตันติเจริญ 4
15 จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ 4
16 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 4
17 ชูเกียรติ กิจคุณาเสถียร 4
18 วิจารณ์ วิชชุกิจ 4
19 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 4
20 เอ็จ สโรบล 4
21 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 4
22 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 4
23 กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ 3
24 กุลฤดี แสงสีทอง 3
25 Kittiwut Kasemwong 3
26 ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร 3
27 Sittichoke Wanlapatit 3
28 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 3
29 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 2
30 Kunruedee Sangseethong 2
31 มาลินี ลีโทชวลิต 2
32 ศิริธร เลิศพานิช 2
33 กำไล เลาหพัฒนาเลิศ 2
34 จำนง สรพิพัฒน์ 2
35 วรินธร สงคศิริ 2
36 อรรณพ นพรัตน์ 2
37 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
38 Vilai Santisopasri 2
39 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 2
40 Eric Bertoft 2
41 ยศพงษ์ ลออนวล 2
42 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 2
43 อธิคม บางวิวัฒน์ 2
44 สมชาย จันทร์ชาวนา 2
45 สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ 2
46 ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ 2
47 เทียรี่ ทราน 2
48 วินัย ประภากรเกียรติ 2
49 Eric Bertoft 2
50 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 2
51 ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 2
52 สุวิทย์ เตีย 2
53 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
54 นิรมล สุธรรมกิจ 2
55 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 2
56 สมพร อิศวิลานนท์ 2
57 มะลิวัลย์ ธนะสมบัติ 2
58 โอภาส กำเพ็ง 2
59 สรรเสริญ เลาหสถิตย์ 2
60 นเรศ ดำรงชัย 2
61 อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ 2
62 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 2
63 โกสุม สมัครรัตน์ 2
64 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 2
65 Rungsima Chollakup 2
66 Chookiat. Kijkhunasatian 2
67 รุ่งรัตน์ จันทร์ครบ 2
68 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 2
69 สิริวัฒนา จิตตรีพล 2
70 ดวงรัตน์ ศตคุณ 2
71 พิพัฒน์ วีระถาวร 2
72 เนตรดาว มุสิกมาศ 2
73 กฤษดา บำรุงวงศ์ 2
74 Thierry Tran 2
75 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 2
76 กุมุท สังขศิลา 2
77 สมบัติ เหสกุล 2
78 วัชริน มีรอด 2
79 กุลวรางค์ สุวรรณศรี 2
80 อภิชาติ สีทาแก 2
81 อุทัยวรรณ กรุดลอยมา 2
82 T. Suwansichon 1
83 Vladimir P. Yuryev 1
84 Pavel V. Yuryev 1
85 V. Vichukit 1
86 Kuakoon Piyachomkwan 1
87 วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา 1
88 V. Haruthaithanasan 1
89 P. Chompreeda 1
90 Sirithorn Lertphanich 1
91 ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล 1
92 วันวิสาข์ ศรีนวลไชย 1
93 สมบัติ ขอทวีวัฒนา 1
94 Siriwanlapha Ketsilp 1
95 ศิริวัลภา เกษศิลป์ 1
96 Valentina I. Kiseleva 1
97 Dasha A. Koroteeva 1
98 Klanarong Sriroth 1
99 โรสลาวาตี โตะแอ 1
100 Teerarat Itthisoponkul 1
101 สยาม แก้ววิชิต 1
102 วนิดา วงษ์กุหลาบ 1
103 Jakkapan Sirithunyalug 1
104 สุจิตรา วงษ์ประยูร 1
105 Sayam Kaewvichit 1
106 Songwut Yotsawimonwat 1
107 จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ 1
108 เทวี ทองแดง 1
109 กาญจนา ชินสำราญ 1
110 จำลอง เจียมจำนรรจา 1
111 Kanajana Chinsamran 1
112 วัชรี เลิศมงคล 1
113 Pathama Chatakanonda 1
114 ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ 1
115 สุภาวดี บุญมา 1
116 ปิยะ กิตติภาดากุล 1
117 Bruno BRESSON 1
118 Wanchai Chockchaipaisal 1
119 วันชัย โชคชัยไพศาล 1
120 Vittaya Punsuvon 1
121 กาญจนา กู้โรจนวงศ์ 1
122 สมบัติ ธนะวันต์ 1
123 วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ 1
124 วินัย อาจคงหาญ 1
125 วิทยา ปั้นสุวรรณ 1
126 Chookiat Kijkhunasatian 1
127 Walaiporn Timbuntam 1
128 Rungtiva Wansuksri 1
129 Jay-Lin Jane 1
130 Yutaka Tokiwa 1
131 วลัยพร ทิมบุญธรรม 1
132 ชูเกียรติ กิจคุณา 1
133 Kamlai Laohaphatanalert 1
134 พจนารถ สุวรรณรุจิ 1
135 อนุสรณ์ วรสิงห์ 1
136 Pathama Chatakanonda 1
137 William F. Breuninger 1
138 นิติ เติมเวชศยานนท์ 1
139 Rungtiwa Wunsuksri 1
140 Kulruedee Sangseethong 1
141 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต 1
142 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 1
143 Niti Termvejsayanont 1
144 B. Laoka 1
145 Michel NARDIN NARDIN 1
146 Marie-France VALLAT 1
147 Karine Mougin 1
148 Christian FRETIGNY 1
149 Pierre PONTHIAUX 1
150 สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ 1
151 Jean-Pierre CELIS 1
152 Wanwisa Srinuanchai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 3
3 2555 2
4 2554 5
5 2553 7
6 2552 5
7 2551 8
8 2550 7
9 2549 6
10 2548 5
11 2547 3
12 2546 4
13 2545 1
14 2543 2
15 2542 6
16 2541 2
17 2540 2
18 543 60
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการทดสอบและเตรียมมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่
2 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2556
3 Valorization of stabilized and recycled natural rubber (NR) and blends of NR/hydrogenated acrylonitrile butadienne rubber (HNBR) through their adhesive and frictional properties
4 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดเลคติก ชนิด แอล และ ดี จากแป้งมันสำปะหลัง
5 สมบัติโครงสร้างและเคมีฟิสิกส์ของแป้งชนิดต่างๆ และการใช้ประโยชน์เป็นสารปรับปรุงเจลของแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยกรด
ปี พ.ศ. 2555
6 การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการผลิตเอธานอลจากเซลลูโลสโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
7 การวางแผนและออกแบบกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังและกลูโคสซีรัปจากแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาการใช้แป้งมันสำปะหลังดัดแปรเพื่อทดแทนแป้งข้าวโพดดัดแปรในการผลิตผลิตภัณฑ์เจลลี่ของบริษัทเจลลี เบลลี แคนดี้ คอมปานี
9 Effect of high-pressure microfluidization on the structure of cassava starch granule
10 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลด้วยการจัดการสิ่งสกปรกและสิ่งเจือปนที่มาจากอ้อย
11 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
12 การพัฒนาแป้งละลายน้ำเย็นจากแป้งดิบ และแป้งครอสลิงค์ ของแป้งข้าวที่มีปริมาณแอมิโลสแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2553
13 The fine structure of cassava starch amylopectin. Part 2: Building block structure of clusters
14 สรีรวิทยาการผลิตยางพารา
15 โครงการการบริหารจัดการด้านการวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพ
16 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในโรงงาน : การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาวขั้นตอนเดียว
17 รายงานการวิจัยการดัดแปรทางกายภาพแป้งข้าวและแป้งมันสำปะหลัง
18 อิทธิพลของพันธุ์และสภาวะการเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำต่อคุณภาพของน้ำมันที่สกัดได้
19 การดัดแปลงทางกายภาพแป้งข้าวและแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2552
20 การผลิตกรดแลคติกจากน้ำอ้อย
21 Tapioca/Cassava starch: Production and use
22 A study of the internal structure in cassava and rice amylopectin
23 Physicochemical properties of oxidized cassava starch prepared under various alkalinity levels
24 การพัฒนาเทคโนโลยีการลดสีสำหรับการผลิตน้ำตาลทรายขาวที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2551
25 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติกจากน้ำอ้อยสด (3)
26 Effect of Starch Modifications and Hydrocolloids on Freezable Water in Cassava Starch Systems
27 Internal unit chain composition in amylopectins
28 Effect of pH on complex formation between debranched waxy rice starch and fatty acids
29 Granule sizes of canna (Canna edulis) starches and their reactivity toward hydration, enzyme hydrolysis and chemical substitution
30 Application of bipolar electrodialysis on recovery of free lactic acid after simultaneous saccharification and fermentation of cassava starch
31 พลังงานฐานชีวภาพและพืชพลังงาน
32 การผลิตและสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของควอเทอนารีแอมโมเนียมสตาร์ช อีเทอร์จากแป้งมันสำปะหลังโดยวิธีแบบเปียกและแบบแห้ง
ปี พ.ศ. 2550
33 Ozonization of cassava starch: Challenge of new modified starch
34 Structural and thermodynamic properties of rice starches with different genetic background. Part 1. Differentiation of amylopectin and amylose defects
35 Gelatinization and thermal properties of modified cassava starches
36 โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในโรงงาน:ระบบต้มเคี่ยว
37 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สถานภาพการผลิตหัวมันสำปะหลังและคุณภาพหัวมันสำหรับการผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิง
38 ผลของน้ำตาลซูโครสและเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งมันสำปะหลัง
39 อิทธิพลของเกลือ น้ำตาลความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิในการทำให้สุก ต่อสมบัติความหนืดของแป้งเปียกจากแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปร
ปี พ.ศ. 2549
40 Effect of root ages on the quality of low cyanide cassava flour from Kasetsart 50.
41 สถานภาพการผลิตหัวมันสำปะหลังและคุณภาพหัวมันสำหรับการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง
42 โครงการพัฒนาการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง โดยการปรับปรุงการย่อยแป้งดิบด้วยเอนไซม์
43 ผลของอุณหภูมิ ปริมาณน้ำและการเปลี่ยนสมบัติทางกายภาพ ต่อการเกิดรีโทรเกรเดชันของแป้งมันสำปะหลัง
44 การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดำเนินงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
45 การศึกษาการเตรียมและคุณสมบัติ ของวัสดุเชิงประกอบ (composite) ของยางธรรมชาติ/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (Thermoplastic starch และแร่ดิน mineral clay) /
ปี พ.ศ. 2548
46 การศึกษาคุณสมบัติของโอลิโกแซคคาไรด์จากกัมของเมล็ดมะขาม
47 การผลิตเอทานอลจากมันเส้น
48 The role of reaction parameters on the preparation and properties of carboxymethyl cassava starch
49 Effect of lactic acid fermentation on physico-chemical properties of starch derived from cassava, sweet potato and rice.
50 Transformation and balance of cyanogenic compounds in cassava starch manufacturing process
ปี พ.ศ. 2547
51 การจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพข้าวสารสำหรับผลิตข้าวหุงสุก
52 Grain Quality Index for Evaluating the Textural Properties of Cooked Rice
53 การปรับปรุงสมบัติการดูดซับอนุภาคประจุของโลหะ ของกากมันสำปะหลังโดยการดัดแปรด้วยกรดซิตริก เพื่อพัฒนาเป็น ion exchange resin
ปี พ.ศ. 2546
54 คุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังและการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร
55 การศึกษาคุณสมบัติของโอลิโกแซคคาไรด์จากกัมของเมล็ดมะขาม
56 การศึกษาวิจัยกรรมวิธีการหมักไวน์จากมันสำปะหลังเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน
57 ศึกษาคุณสมบัติของแป้งข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2545
58 การปรับปรุงสมบัติการดูดซับอนุภาคประจุของโลหะของกากมันสำปะหลังโดยการดัดแปรด้วยกรดซิตริกเพื่อพัฒนาเป็น ion exchange resin
ปี พ.ศ. 2543
59 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการพัฒนาระบบสลัดแห้ง
60 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการพัฒนาระบบสลัดแห้ง
ปี พ.ศ. 2542
61 การควบคุมคุณภาพปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
62 การจัดทำแผนควบคุมคุณภาพในโรงงานแป้งมันสำปะหลัง
63 การผลิตแป้งข้าวเจ้าโปรตีนต่ำโดยวิธีการทางเคมีและชีวภาพและการใช้ประโยชน์
64 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการพัฒนาระบบสลัดแห้ง
65 การควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์นกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
66 การจัดทำแผนควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2541
67 การใช้ประโยชน์จากกากมันโดยกระบวนการทางชีวภาพ
68 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีและคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งในหัวมันสำปะหลังเปรียบเทียบพันธุ์ และอายุการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2540
69 การตรวจสอบจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
70 การใช้ประโยชน์จากกากมันโดยกระบวนการทางชีวภาพ