ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลอยใจ คงเจี้ยง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 6
2 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
3 สากล วีริยานันท์ 3
4 อนัญญา เอกพันธุ 3
5 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
6 นิวัติ อาระวิล 3
7 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
8 อัจฉรา หวังอาษา 3
9 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
10 วนาพร วงษ์นิคง 3
11 จอมใจ ชลาเขต 3
12 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
13 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
14 ทัศนาพร ทัศคร 3
15 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 3
16 ลัคนา เขตสมุทร 3
17 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
18 ยงยุทธ คงซำน 3
19 อุราพร หนูนารถ 3
20 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
21 รางคนา โชติเศรษฐี 3
22 ปราสาททอง พรหมเกิด 3
23 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
24 อานนท์ มลิพันธ์ 3
25 ปรีชา แสงโสดา 3
26 อารีรัตน์ พระเพชร 3
27 นพดล แดงพวง 3
28 พิชิต สพโชค 3
29 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
30 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
31 สุจิตร ใจจิตร 3
32 จิตอาภา ชมเชย 3
33 จันทนา ใจจิตร 3
34 ธัญชนก จงรักไทย 3
35 ปิยาณี หนูกาฬ 3
36 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
37 สมชาย บุญประดับ 3
38 วินัย ศรวัต 3
39 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
40 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
41 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
42 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
43 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
44 ปัญจพล สิริสุวรรณมา 3
45 ดาริกา ดาวจันอัด 3
46 ปริญดา หรูนหีม 3
47 ทิพยา ไกรทอง 3
48 ชญานุช ตรีพันธ์ 3
49 ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 3
50 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
51 วิไลวรรณ ทวิชศรี 3
52 พัชราภรณ์ หนูวิสัย 3
53 ศุกร์ เก็บไว้ 3
54 ประภาพร ฉันทานุมัติ 3
55 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
56 สุภชัย วรรณมณี 3
57 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
58 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
59 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
60 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
61 ละเอียด ปั้นสุข 3
62 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
63 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
64 ดารากร เผ่าชู 3
65 นูรอาดีลัฮ เจะโด 3
66 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
67 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
68 สุรีย์พร บัวอาจ 3
69 หยกทิพย์ สุดารีย์ 3
70 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
71 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
72 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
73 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 3
74 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
75 ทรงทัพ แก้วตา 3
76 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
77 มานิตา คงชื่นสิน 3
78 เสงี่ยม แจ่มจารูญ 3
79 ชัชมณฑ์ แดงกนิฐนาฐาวร 3
80 ทวีป หลวงแก้ว 3
81 ดาราพร รินทะรักษ์ 3
82 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
83 ศรีสุดา โท้ทอง 3
84 ถวิลทวีรัตน์3/อุดมพรเสือมาก 3
85 วลัยพร พุฒจันทึก 3
86 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
87 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
88 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
89 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 543 6