ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลอยใจ คงเจี้ยง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 6
2 อุราพร หนูนารถ 3
3 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
4 ลัคนา เขตสมุทร 3
5 ยงยุทธ คงซำน 3
6 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
7 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
8 นิวัติ อาระวิล 3
9 อนัญญา เอกพันธุ 3
10 จอมใจ ชลาเขต 3
11 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
12 ทัศนาพร ทัศคร 3
13 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 3
14 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
15 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
16 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
17 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
18 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 3
19 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
20 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
21 สากล วีริยานันท์ 3
22 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
23 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
24 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
25 วินัย ศรวัต 3
26 สมชาย บุญประดับ 3
27 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
28 จันทนา ใจจิตร 3
29 ปรีชา แสงโสดา 3
30 อารีรัตน์ พระเพชร 3
31 จิตอาภา ชมเชย 3
32 ธัญชนก จงรักไทย 3
33 ปิยาณี หนูกาฬ 3
34 วนาพร วงษ์นิคง 3
35 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
36 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
37 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
38 อัจฉรา หวังอาษา 3
39 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
40 ปราสาททอง พรหมเกิด 3
41 รางคนา โชติเศรษฐี 3
42 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
43 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
44 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
45 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
46 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
47 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
48 ละเอียด ปั้นสุข 3
49 ประภาพร ฉันทานุมัติ 3
50 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
51 ทิพยา ไกรทอง 3
52 ศุกร์ เก็บไว้ 3
53 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
54 สุภชัย วรรณมณี 3
55 พิชิต สพโชค 3
56 นพดล แดงพวง 3
57 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
58 อานนท์ มลิพันธ์ 3
59 สุจิตร ใจจิตร 3
60 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
61 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
62 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
63 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
64 ดาริกา ดาวจันอัด 3
65 ปริญดา หรูนหีม 3
66 ศรีสุดา โท้ทอง 3
67 วลัยพร พุฒจันทึก 3
68 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
69 ปัญจพล สิริสุวรรณมา 3
70 ถวิลทวีรัตน์3/อุดมพรเสือมาก 3
71 มานิตา คงชื่นสิน 3
72 สุรีย์พร บัวอาจ 3
73 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
74 ทรงทัพ แก้วตา 3
75 ดาราพร รินทะรักษ์ 3
76 ทวีป หลวงแก้ว 3
77 เสงี่ยม แจ่มจารูญ 3
78 ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 3
79 ชญานุช ตรีพันธ์ 3
80 วิไลวรรณ ทวิชศรี 3
81 พัชราภรณ์ หนูวิสัย 3
82 นูรอาดีลัฮ เจะโด 3
83 หยกทิพย์ สุดารีย์ 3
84 ชัชมณฑ์ แดงกนิฐนาฐาวร 3
85 ดารากร เผ่าชู 3
86 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
87 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
88 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
89 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 543 6