ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลอยใจ คงเจี้ยง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 6
2 ศุกร์ เก็บไว้ 3
3 ประภาพร ฉันทานุมัติ 3
4 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
5 ทิพยา ไกรทอง 3
6 ละเอียด ปั้นสุข 3
7 ปริญดา หรูนหีม 3
8 ชญานุช ตรีพันธ์ 3
9 ปัญจพล สิริสุวรรณมา 3
10 ดาริกา ดาวจันอัด 3
11 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
12 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
13 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
14 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
15 สุจิตร ใจจิตร 3
16 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
17 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
18 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
19 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
20 สุภชัย วรรณมณี 3
21 ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 3
22 พัชราภรณ์ หนูวิสัย 3
23 ทรงทัพ แก้วตา 3
24 มานิตา คงชื่นสิน 3
25 ถวิลทวีรัตน์3/อุดมพรเสือมาก 3
26 ศรีสุดา โท้ทอง 3
27 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
28 สุรีย์พร บัวอาจ 3
29 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
30 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
31 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
32 วลัยพร พุฒจันทึก 3
33 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
34 ดารากร เผ่าชู 3
35 นูรอาดีลัฮ เจะโด 3
36 วิไลวรรณ ทวิชศรี 3
37 หยกทิพย์ สุดารีย์ 3
38 ชัชมณฑ์ แดงกนิฐนาฐาวร 3
39 ทวีป หลวงแก้ว 3
40 ดาราพร รินทะรักษ์ 3
41 เสงี่ยม แจ่มจารูญ 3
42 นพดล แดงพวง 3
43 พิชิต สพโชค 3
44 ยงยุทธ คงซำน 3
45 อุราพร หนูนารถ 3
46 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
47 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
48 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
49 จอมใจ ชลาเขต 3
50 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
51 นิวัติ อาระวิล 3
52 อนัญญา เอกพันธุ 3
53 ลัคนา เขตสมุทร 3
54 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
55 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
56 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 3
57 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
58 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
59 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
60 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
61 ทัศนาพร ทัศคร 3
62 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 3
63 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
64 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
65 สากล วีริยานันท์ 3
66 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
67 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
68 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
69 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
70 จันทนา ใจจิตร 3
71 จิตอาภา ชมเชย 3
72 อานนท์ มลิพันธ์ 3
73 ปรีชา แสงโสดา 3
74 อารีรัตน์ พระเพชร 3
75 สมชาย บุญประดับ 3
76 วินัย ศรวัต 3
77 ธัญชนก จงรักไทย 3
78 วนาพร วงษ์นิคง 3
79 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
80 อัจฉรา หวังอาษา 3
81 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
82 รางคนา โชติเศรษฐี 3
83 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
84 ปิยาณี หนูกาฬ 3
85 ปราสาททอง พรหมเกิด 3
86 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
87 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
88 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
89 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 543 6