ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษดา ภักดี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการ กรณีศึกษา : นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ชั้นปีที่ 3
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือตอนบน
4 กระบวนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
5 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการ กรณีศึกษา : นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ชั้นปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2554
6 กระบวนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
7 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในห้องเรียน พฤติกรรมของอาจารย์และพฤติกรรมของนักศึกษา กรณีศึกษา: นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรที่เรียนวิชา เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (ศศ 211) ภาคเรียนที่ 2/2553
8 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในห้องเรียน พฤติกรรมของอาจารย์และพฤติกรรมของนักศึกษา กรณีศึกษา: นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรที่เรียนวิชา เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (ศศ 211) ภาคเรียนที่ 2/2553
ปี พ.ศ. 2552
9 โครงสร้างรายได้ รายจ่าย และสถานะทางเศรษฐกิจของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 โครงสร้างรายได้ รายจ่าย และสถานะทางเศรษฐกิจของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2535
11 การศึกษาปัญหาปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนของคณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยี-การเกษตรแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2532
12 การตรวจสอบกิจการกับการบริหารงานสหกรณ์