ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษณ์ วันอินทร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมนิมิตร พุกงาม 3
2 สมฤดี สาธิตคุณ 3
3 สมศรี ภัทรธรรม 3
4 วีระศักดิ์ อุดมโชค 3
5 มณฑล อนงค์พรยศกุล 3
6 วิสูตร นวมศิริ 2
7 พงศกร จันทรัตน์ 2
8 วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ 2
9 ไม่มีข้อมูล 1
10 สินธพ แก้วพิจิตร 1
11 เจียรนัย วงศ์สอาด 1
12 วรพล ดวงล้อมจันทร์ 1
13 นิกร แซ่เอี๊ยบ 1
14 ปัญญา จารุศิริ 1
15 นาย วรพล ดวงล้อมจันทร์ 1
16 นายวิสูตร นวมศิริ 1
17 นายทนง ลีลาวัฒนสุข 1
18 ภูวดล วรรธนะชัยแสง 1
19 นิตยา เลาหะจินดา 1
20 วนิดา ระงับพิชญ์ 1
21 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 1
22 วรพล ดาวล้อมจันทร์ 1
23 กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย 1
24 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
25 ไพศาล คงคาฉุยฉาย 1
26 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
27 อ.ดร.ภูวดล วรรธนะชัยแสง 1
28 ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ 1
29 วัลลภ อารีรบ 1
30 ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ 1
31 กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ 1
32 ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์ 1
33 วุฒิยา สาหร่ายทอง 1
34 ทนง ลีลาวัฒนสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 3
3 2554 3
4 2553 1
5 2547 1
6 2542 2
7 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปรับปรุงคุณภาพ พลอยเพทายด้วยความร้อน
2 การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยพังงาน จังหวัดอุตรดิตถ์
3 โครงการหาอายุวัตถุด้วยวิธีเปล่งแสงความร้อนโบราณวัตถุจากโบราณสถานปราสาทมีชัย
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปิงตอนบน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
5 การศึกษาปัญหาของ ASR ต่อสาเหตุการวิบัติของโครงสร้างคอนกรีต: กลไก การตรวจสอบและป้องกัน
6 โครงการเพิ่มรายได้และช่องทางการจำหน่ายข้าวให้เกษตรกรในระดับตำบลกิจกรรม: การศึกษาการยกระดับราคาและประกันรายได้สินค้าเกษตร
ปี พ.ศ. 2554
7 กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
8 โครงการวิเคราะห์อายุตะกอนดินด้วยวิธีเรืองแสงความร้อนจากคันดินเวียงเจ็ดลิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ตัวอย่าง
9 กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร - สมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2553
10 การศึกษาธรณีสัณฐานบริเวณแหล่งเตาโบราณแม่น้ำน้อยจังหวัดสิงห์บุรี และการกำหนดอายุเตาโบราณด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน
ปี พ.ศ. 2547
11 การศึกษาความสำคัญและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีรีโมทเซนซิงในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
12 แนวภูเขาไฟและลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินภูเขาไฟ บริเวณลำนารายณ์ จ.ลพบุรี โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมและธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ
13 หลักฐานทางนีโอเทคโทนิคตามแนวรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ในจังหวัดกาญจนบุรี