ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kriskrai Sitthiseripratip 27
2 จินตมัย สุวรรณประทีป 15
3 Jintamai Suwanprateeb 14
4 บรรจง มไหสวริยะ 12
5 Banchong Mahaisavariya 12
6 วิจิตร ธรานนท์ 7
7 ดนุ พรหมมินทร์ 5
8 มารุต วงษ์คำช้าง 4
9 Philip Oris 4
10 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
11 Trongtum Tongdee 3
12 Danu Prommin 3
13 ตรงธรรม ทองดี 3
14 Wichit Tharanon 3
15 Marut Wongcumchang 3
16 Nattapon Chantarapanich 3
17 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 3
18 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 3
19 ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล 3
20 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 2
21 Pattarawit Rukkul 2
22 Surasith Piyasin 2
23 ฟิลิป โอริส 2
24 Rung-Arun Chumnanklang 2
25 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 2
26 Yupaporn Kaewprom 2
27 Suthasinee Kasemsarn 2
28 สุธาสินี เกษมศานติ์ 2
29 Natapoom Vatanapatimakul 2
30 วรากร เจริญสุข 2
31 Pongwit Siribodhi 2
32 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 2
33 ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ 2
34 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 2
35 ทรงพล องค์วัฒนกุล 2
36 พรภพ นัยเนตร 2
37 Jackrit Suthakorn 2
38 ยุพาพร แก้วพรม 2
39 สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ 2
40 กุลจิรา สุจิโรจน์ 1
41 Kuljira Sujirote 1
42 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
43 ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย 1
44 Ir.Erik Bohez 1
45 Rung-Arun Sanngam 1
46 Tossapol Chunkiri 1
47 Siriporn Tanodekaew 1
48 อีริค โบเฮ็น 1
49 Sukunthakan Ngernbamrung 1
50 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 1
51 รุ่งอรุณ แสนงาม 1
52 Kannigar Dateraksa 1
53 Jesada Suvikrom 1
54 พงษ์นรินทร์ เจียมวัฒนชัย 1
55 กิตติ อรุณจรัสธรรม 1
56 Sarin Watcharabusaracum 1
57 ปัญญา อรุณจรัสธรรม 1
58 ทศพล จันทร์คีรี 1
59 Wasin Sinthupinyo 1
60 เฉลิมชนม์ ไวศยะดำรงค์ 1
61 Chumpon Wilasrusmee 1
62 Dilip S Kittur 1
63 จุมพล วิลาศรัศมี 1
64 Napaphat Proprom 1
65 Panuwat Lertsithichai 1
66 Chalermchon Visayadamrong 1
67 เจษฎา สุวิกรม 1
68 Boonlom Thavornyutikarn 1
69 Kitti Aroonjarattham 1
70 พสุ สิริสาลี 1
71 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
72 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
73 Paweena Uppanan 1
74 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
75 กตัญชลี ไม้งาม 1
76 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 1
77 จรัสพร มงคลขจิต 1
78 ดวงเดือน อาจองค์ 1
79 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 1
80 Pitak Laoratanakul 1
81 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
82 จิตติ์พร เครือเนตร 1
83 ปวีณา อุปนันต์ 1
84 Pruettha Nanakorn 1
85 สิริพร โตนดแก้ว 1
86 Somruethai Channasanon 1
87 สุภกิจ รูปขันธ์ 1
88 Wanida Janvikul 1
89 Bancha Chernchujit 1
90 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 1
91 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 1
92 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
93 Jos VANDER SLOTEN 1
94 วนิดา จันทร์วิกูล 1
95 บัญชา ชื่นชูจิตต์ 1
96 Supakit Rooppakhun 1
97 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช ธงวืจิตรมณี 1
98 วงวิทย์ เสนาวงศ์ 1
99 Chatchai Neatpisarnvanit 1
100 ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช 1
101 ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ 1
102 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
103 ปองวิทย ศิริโพธิ์ 1
104 Songpol Ongwattanakul 1
105 ปฐวี คงขุนเทียน 1
106 วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร 1
107 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
108 รัตนา วรปัสสุ 1
109 ศุภชัย จันฝาก 1
110 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 1
111 จรัญ ธรานนท์ 1
112 P. Oris 1
113 Jaturong Jitsaard 1
114 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
115 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
116 จตุรงค์ จิตต์สอาด 1
117 ดรุณี อัศวเสถียร 1
118 H. Van Oosterwyck 1
119 นิรุตต์ นาคสุข 1
120 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
121 R. Van Audekercke 1
122 E.L.J. Bohez 1
123 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
124 J. Vander Sloten 1
125 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
126 สมภพ อมาตยกุล 1
127 Ekachai Chaichanasiri 1
128 เอกชัย ชัยชนะศิริ 1
129 วลิตะ นาคบัวแก้ว 1
130 สำเริง อินกล่ำ 1
131 เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี 1
132 วศิน สินธุภิญโญ 1
133 ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 1
134 Pongnarin Jiamwatthanachai 1
135 Thanya Kiatiwat 1
136 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
137 Panya Aroonjarattham 1
138 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
139 Tratat Apatananon 1
140 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
141 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 1
142 อัมพร โพธิ์ใย 1
143 Worawut Wisutmethangoon 1
144 Ekkarut Viyanit 1
145 Pathawee Khongkhunthian 1
146 ชาญเดช หรูอนันต์ 1
147 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
148 สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ 1
149 Samroeng Inglam 1
150 Siriwan Suebnukarn 1
151 ไพรัช ธัชยพงษ์ 1
152 Treepop Sunpetchniyom 1
153 เริงวุฒิ ชูเมือง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 7
3 2552 4
4 2551 3
5 2550 3
6 2549 8
7 2547 2
8 2546 2
9 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Geometric mismatch analysis of retrograde nail in the Asian femur
ปี พ.ศ. 2553
2 ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)
3 การพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม
4 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
5 การออกแบบและผลิตแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยข้อมูลกายวิภาคของคนไทย
6 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus: a finite element study
7 SINTERING ZIRCONIA FOR DENTAL CAD/CAM TECHNOLOGY
8 Craniometric Study of Thai Skull Based on Three-Dimensional Computed Tomography (CT) Data
ปี พ.ศ. 2552
9 การจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง วิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปี 2549
10 การพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยไทย
11 Three-Dimensional Morphometric Study of the Thai Proximal Humerus: Cadaveric Study
12 A Finite Element Study of Stress Distributions in Normal and Osteoarthritic Knee Joints
ปี พ.ศ. 2551
13 3D Geometrical Assessment of Femoral Curvature: A Reverse Engineering Technique
14 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
15 Three-dimensional aortic aneurysm model and endovascular repair: An educational tool for surgical trainees
ปี พ.ศ. 2550
16 อุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของคนไทย
17 Mechanical Properties of Connection System between Dental Implant and Abutment by using Finite Element Analysis
18 3D-printing of hydroxyapatite scaffold: Effect of binder concentration in pre-coated particle on part strength
ปี พ.ศ. 2549
19 การพัฒนาเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
20 การศึกษารูปร่างกระดูกขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจาก CT สามมิติ
21 การผลิตวัสดุฝังในสำหรับกระดูกด้วยเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
22 Effect of pre-coated particle preparation on green strength of hydroxyapatite made by 3D printing
23 Morphology of Thai Edentulous Mandible Using 3D Reverse Engineering: Relevance to Immediate Loading Dental Implant Design
24 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
25 Rapid prototyping model for surgical planning of corrective osteotomy for cubitus varus: Report of two cases
26 Finite element study of the proximal femur with retained trochanteric gamma nail and after removal of nail
ปี พ.ศ. 2547
27 Fit and fill analysis of trochanteric gamma nail for the Thai proximal femur: A virtual simulation study
28 Influence of Lateral Muscle Loading in the Proximal Femur after Fracture Stabilization with a Trochanteric Gamma Nail (TGN)
ปี พ.ศ. 2546
29 การศึกษาขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาในคนไทยโดยใช้ข้อมูลจาก CT 3 มิติ
30 Finite element study of trochanteric gamma nail for trochanteric fracture
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 Optimal matrix size for analysis of tissue engineering scaffold stiffness: A finite element study