ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kriskrai Sitthiseripratip 27
2 จินตมัย สุวรรณประทีป 15
3 Jintamai Suwanprateeb 14
4 บรรจง มไหสวริยะ 12
5 Banchong Mahaisavariya 12
6 วิจิตร ธรานนท์ 7
7 ดนุ พรหมมินทร์ 5
8 มารุต วงษ์คำช้าง 4
9 Philip Oris 4
10 Trongtum Tongdee 3
11 ตรงธรรม ทองดี 3
12 Wichit Tharanon 3
13 Marut Wongcumchang 3
14 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
15 ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล 3
16 Danu Prommin 3
17 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 3
18 Nattapon Chantarapanich 3
19 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 3
20 Surasith Piyasin 2
21 Yupaporn Kaewprom 2
22 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 2
23 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 2
24 สุธาสินี เกษมศานติ์ 2
25 Suthasinee Kasemsarn 2
26 สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ 2
27 ฟิลิป โอริส 2
28 Natapoom Vatanapatimakul 2
29 Pattarawit Rukkul 2
30 ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ 2
31 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 2
32 ยุพาพร แก้วพรม 2
33 Rung-Arun Chumnanklang 2
34 วรากร เจริญสุข 2
35 Pongwit Siribodhi 2
36 ทรงพล องค์วัฒนกุล 2
37 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 2
38 พรภพ นัยเนตร 2
39 Jackrit Suthakorn 2
40 Panuwat Lertsithichai 1
41 Chalermchon Visayadamrong 1
42 Napaphat Proprom 1
43 Chumpon Wilasrusmee 1
44 Jesada Suvikrom 1
45 ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย 1
46 Kuljira Sujirote 1
47 Ir.Erik Bohez 1
48 เฉลิมชนม์ ไวศยะดำรงค์ 1
49 อีริค โบเฮ็น 1
50 จุมพล วิลาศรัศมี 1
51 เจษฎา สุวิกรม 1
52 Dilip S Kittur 1
53 Kitti Aroonjarattham 1
54 Panya Aroonjarattham 1
55 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
56 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
57 ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 1
58 กุลจิรา สุจิโรจน์ 1
59 วศิน สินธุภิญโญ 1
60 Pongnarin Jiamwatthanachai 1
61 Thanya Kiatiwat 1
62 Sarin Watcharabusaracum 1
63 พงษ์นรินทร์ เจียมวัฒนชัย 1
64 ปัญญา อรุณจรัสธรรม 1
65 Wasin Sinthupinyo 1
66 เริงวุฒิ ชูเมือง 1
67 กิตติ อรุณจรัสธรรม 1
68 Jos VANDER SLOTEN 1
69 เอกชัย ชัยชนะศิริ 1
70 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 1
71 วนิดา จันทร์วิกูล 1
72 บัญชา ชื่นชูจิตต์ 1
73 Bancha Chernchujit 1
74 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 1
75 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
76 ปวีณา อุปนันต์ 1
77 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
78 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
79 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
80 Paweena Uppanan 1
81 จิตติ์พร เครือเนตร 1
82 สิริพร โตนดแก้ว 1
83 Pruettha Nanakorn 1
84 Sukunthakan Ngernbamrung 1
85 Rung-Arun Sanngam 1
86 รุ่งอรุณ แสนงาม 1
87 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 1
88 Kannigar Dateraksa 1
89 Tossapol Chunkiri 1
90 Siriporn Tanodekaew 1
91 สุภกิจ รูปขันธ์ 1
92 Somruethai Channasanon 1
93 Wanida Janvikul 1
94 Supakit Rooppakhun 1
95 ทศพล จันทร์คีรี 1
96 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
97 สมภพ อมาตยกุล 1
98 E.L.J. Bohez 1
99 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
100 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
101 J. Vander Sloten 1
102 H. Van Oosterwyck 1
103 นิรุตต์ นาคสุข 1
104 R. Van Audekercke 1
105 P. Oris 1
106 ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ 1
107 ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช 1
108 ปองวิทย ศิริโพธิ์ 1
109 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
110 จรัญ ธรานนท์ 1
111 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
112 Jaturong Jitsaard 1
113 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 1
114 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
115 กตัญชลี ไม้งาม 1
116 พสุ สิริสาลี 1
117 Boonlom Thavornyutikarn 1
118 Pitak Laoratanakul 1
119 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 1
120 จตุรงค์ จิตต์สอาด 1
121 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
122 ดรุณี อัศวเสถียร 1
123 ดวงเดือน อาจองค์ 1
124 จรัสพร มงคลขจิต 1
125 วงวิทย์ เสนาวงศ์ 1
126 Chatchai Neatpisarnvanit 1
127 ไพรัช ธัชยพงษ์ 1
128 Siriwan Suebnukarn 1
129 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช ธงวืจิตรมณี 1
130 Treepop Sunpetchniyom 1
131 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
132 สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ 1
133 Samroeng Inglam 1
134 สำเริง อินกล่ำ 1
135 วลิตะ นาคบัวแก้ว 1
136 เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี 1
137 Tratat Apatananon 1
138 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
139 ชาญเดช หรูอนันต์ 1
140 อัมพร โพธิ์ใย 1
141 ศุภชัย จันฝาก 1
142 รัตนา วรปัสสุ 1
143 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 1
144 ปฐวี คงขุนเทียน 1
145 Songpol Ongwattanakul 1
146 วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร 1
147 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
148 Worawut Wisutmethangoon 1
149 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 1
150 Ekkarut Viyanit 1
151 Pathawee Khongkhunthian 1
152 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
153 Ekachai Chaichanasiri 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 7
3 2552 4
4 2551 3
5 2550 3
6 2549 8
7 2547 2
8 2546 2
9 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Geometric mismatch analysis of retrograde nail in the Asian femur
ปี พ.ศ. 2553
2 ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)
3 การพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม
4 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
5 การออกแบบและผลิตแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยข้อมูลกายวิภาคของคนไทย
6 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus: a finite element study
7 SINTERING ZIRCONIA FOR DENTAL CAD/CAM TECHNOLOGY
8 Craniometric Study of Thai Skull Based on Three-Dimensional Computed Tomography (CT) Data
ปี พ.ศ. 2552
9 การจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง วิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปี 2549
10 การพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยไทย
11 Three-Dimensional Morphometric Study of the Thai Proximal Humerus: Cadaveric Study
12 A Finite Element Study of Stress Distributions in Normal and Osteoarthritic Knee Joints
ปี พ.ศ. 2551
13 3D Geometrical Assessment of Femoral Curvature: A Reverse Engineering Technique
14 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
15 Three-dimensional aortic aneurysm model and endovascular repair: An educational tool for surgical trainees
ปี พ.ศ. 2550
16 อุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของคนไทย
17 Mechanical Properties of Connection System between Dental Implant and Abutment by using Finite Element Analysis
18 3D-printing of hydroxyapatite scaffold: Effect of binder concentration in pre-coated particle on part strength
ปี พ.ศ. 2549
19 การพัฒนาเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
20 การศึกษารูปร่างกระดูกขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจาก CT สามมิติ
21 การผลิตวัสดุฝังในสำหรับกระดูกด้วยเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
22 Effect of pre-coated particle preparation on green strength of hydroxyapatite made by 3D printing
23 Morphology of Thai Edentulous Mandible Using 3D Reverse Engineering: Relevance to Immediate Loading Dental Implant Design
24 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
25 Rapid prototyping model for surgical planning of corrective osteotomy for cubitus varus: Report of two cases
26 Finite element study of the proximal femur with retained trochanteric gamma nail and after removal of nail
ปี พ.ศ. 2547
27 Fit and fill analysis of trochanteric gamma nail for the Thai proximal femur: A virtual simulation study
28 Influence of Lateral Muscle Loading in the Proximal Femur after Fracture Stabilization with a Trochanteric Gamma Nail (TGN)
ปี พ.ศ. 2546
29 การศึกษาขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาในคนไทยโดยใช้ข้อมูลจาก CT 3 มิติ
30 Finite element study of trochanteric gamma nail for trochanteric fracture
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 Optimal matrix size for analysis of tissue engineering scaffold stiffness: A finite element study