ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kriskrai Sitthiseripratip 27
2 จินตมัย สุวรรณประทีป 15
3 Jintamai Suwanprateeb 14
4 บรรจง มไหสวริยะ 12
5 Banchong Mahaisavariya 12
6 วิจิตร ธรานนท์ 7
7 ดนุ พรหมมินทร์ 5
8 Philip Oris 4
9 มารุต วงษ์คำช้าง 4
10 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 3
11 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 3
12 Marut Wongcumchang 3
13 Nattapon Chantarapanich 3
14 ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล 3
15 Danu Prommin 3
16 ตรงธรรม ทองดี 3
17 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
18 Trongtum Tongdee 3
19 Wichit Tharanon 3
20 ยุพาพร แก้วพรม 2
21 Jackrit Suthakorn 2
22 พรภพ นัยเนตร 2
23 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 2
24 Pattarawit Rukkul 2
25 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 2
26 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 2
27 Surasith Piyasin 2
28 Yupaporn Kaewprom 2
29 สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ 2
30 สุธาสินี เกษมศานติ์ 2
31 ฟิลิป โอริส 2
32 ทรงพล องค์วัฒนกุล 2
33 Natapoom Vatanapatimakul 2
34 Rung-Arun Chumnanklang 2
35 Suthasinee Kasemsarn 2
36 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 2
37 ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ 2
38 Pongwit Siribodhi 2
39 วรากร เจริญสุข 2
40 Chatchai Neatpisarnvanit 1
41 ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช 1
42 Songpol Ongwattanakul 1
43 ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ 1
44 วงวิทย์ เสนาวงศ์ 1
45 วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร 1
46 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
47 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
48 ปองวิทย ศิริโพธิ์ 1
49 รัตนา วรปัสสุ 1
50 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 1
51 ศุภชัย จันฝาก 1
52 ปฐวี คงขุนเทียน 1
53 E.L.J. Bohez 1
54 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
55 H. Van Oosterwyck 1
56 Jaturong Jitsaard 1
57 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
58 สมภพ อมาตยกุล 1
59 จตุรงค์ จิตต์สอาด 1
60 นิรุตต์ นาคสุข 1
61 J. Vander Sloten 1
62 P. Oris 1
63 จรัญ ธรานนท์ 1
64 R. Van Audekercke 1
65 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
66 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
67 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
68 เอกชัย ชัยชนะศิริ 1
69 ดรุณี อัศวเสถียร 1
70 วศิน สินธุภิญโญ 1
71 Ekachai Chaichanasiri 1
72 วลิตะ นาคบัวแก้ว 1
73 เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี 1
74 สำเริง อินกล่ำ 1
75 ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 1
76 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
77 Thanya Kiatiwat 1
78 เริงวุฒิ ชูเมือง 1
79 Pongnarin Jiamwatthanachai 1
80 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
81 Panya Aroonjarattham 1
82 Tratat Apatananon 1
83 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
84 อัมพร โพธิ์ใย 1
85 ชาญเดช หรูอนันต์ 1
86 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 1
87 Worawut Wisutmethangoon 1
88 Ekkarut Viyanit 1
89 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
90 Treepop Sunpetchniyom 1
91 สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ 1
92 Samroeng Inglam 1
93 Siriwan Suebnukarn 1
94 ไพรัช ธัชยพงษ์ 1
95 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช ธงวืจิตรมณี 1
96 Pathawee Khongkhunthian 1
97 บัญชา ชื่นชูจิตต์ 1
98 Ir.Erik Bohez 1
99 กุลจิรา สุจิโรจน์ 1
100 Kuljira Sujirote 1
101 ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย 1
102 เจษฎา สุวิกรม 1
103 อีริค โบเฮ็น 1
104 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
105 Kannigar Dateraksa 1
106 Rung-Arun Sanngam 1
107 Tossapol Chunkiri 1
108 Sukunthakan Ngernbamrung 1
109 รุ่งอรุณ แสนงาม 1
110 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 1
111 จุมพล วิลาศรัศมี 1
112 Dilip S Kittur 1
113 Sarin Watcharabusaracum 1
114 พงษ์นรินทร์ เจียมวัฒนชัย 1
115 ปัญญา อรุณจรัสธรรม 1
116 Wasin Sinthupinyo 1
117 Kitti Aroonjarattham 1
118 กิตติ อรุณจรัสธรรม 1
119 เฉลิมชนม์ ไวศยะดำรงค์ 1
120 Panuwat Lertsithichai 1
121 Napaphat Proprom 1
122 Jesada Suvikrom 1
123 Chalermchon Visayadamrong 1
124 Chumpon Wilasrusmee 1
125 Siriporn Tanodekaew 1
126 ทศพล จันทร์คีรี 1
127 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
128 Boonlom Thavornyutikarn 1
129 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
130 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
131 Paweena Uppanan 1
132 พสุ สิริสาลี 1
133 กตัญชลี ไม้งาม 1
134 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 1
135 จรัสพร มงคลขจิต 1
136 Pitak Laoratanakul 1
137 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
138 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 1
139 จิตติ์พร เครือเนตร 1
140 ปวีณา อุปนันต์ 1
141 Somruethai Channasanon 1
142 Pruettha Nanakorn 1
143 สุภกิจ รูปขันธ์ 1
144 Wanida Janvikul 1
145 Supakit Rooppakhun 1
146 สิริพร โตนดแก้ว 1
147 Bancha Chernchujit 1
148 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 1
149 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
150 Jos VANDER SLOTEN 1
151 วนิดา จันทร์วิกูล 1
152 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 1
153 ดวงเดือน อาจองค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 7
3 2552 4
4 2551 3
5 2550 3
6 2549 8
7 2547 2
8 2546 2
9 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Geometric mismatch analysis of retrograde nail in the Asian femur
ปี พ.ศ. 2553
2 ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)
3 การพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม
4 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
5 การออกแบบและผลิตแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยข้อมูลกายวิภาคของคนไทย
6 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus: a finite element study
7 SINTERING ZIRCONIA FOR DENTAL CAD/CAM TECHNOLOGY
8 Craniometric Study of Thai Skull Based on Three-Dimensional Computed Tomography (CT) Data
ปี พ.ศ. 2552
9 การจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง วิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปี 2549
10 การพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยไทย
11 Three-Dimensional Morphometric Study of the Thai Proximal Humerus: Cadaveric Study
12 A Finite Element Study of Stress Distributions in Normal and Osteoarthritic Knee Joints
ปี พ.ศ. 2551
13 3D Geometrical Assessment of Femoral Curvature: A Reverse Engineering Technique
14 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
15 Three-dimensional aortic aneurysm model and endovascular repair: An educational tool for surgical trainees
ปี พ.ศ. 2550
16 อุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของคนไทย
17 Mechanical Properties of Connection System between Dental Implant and Abutment by using Finite Element Analysis
18 3D-printing of hydroxyapatite scaffold: Effect of binder concentration in pre-coated particle on part strength
ปี พ.ศ. 2549
19 การพัฒนาเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
20 การศึกษารูปร่างกระดูกขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจาก CT สามมิติ
21 การผลิตวัสดุฝังในสำหรับกระดูกด้วยเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
22 Effect of pre-coated particle preparation on green strength of hydroxyapatite made by 3D printing
23 Morphology of Thai Edentulous Mandible Using 3D Reverse Engineering: Relevance to Immediate Loading Dental Implant Design
24 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
25 Rapid prototyping model for surgical planning of corrective osteotomy for cubitus varus: Report of two cases
26 Finite element study of the proximal femur with retained trochanteric gamma nail and after removal of nail
ปี พ.ศ. 2547
27 Fit and fill analysis of trochanteric gamma nail for the Thai proximal femur: A virtual simulation study
28 Influence of Lateral Muscle Loading in the Proximal Femur after Fracture Stabilization with a Trochanteric Gamma Nail (TGN)
ปี พ.ศ. 2546
29 การศึกษาขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาในคนไทยโดยใช้ข้อมูลจาก CT 3 มิติ
30 Finite element study of trochanteric gamma nail for trochanteric fracture
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 Optimal matrix size for analysis of tissue engineering scaffold stiffness: A finite element study