ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รจนา ไวยเจริญ 3
2 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
3 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
4 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
5 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
6 รัศมี สิมมา 3
7 ปรัชญา เอกฐิน 3
8 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
9 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
10 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
11 ณิชา โป้ทอง 3
12 ลักขณา บำรุงศรี 3
13 มานิตา คงชื่นสิน 3
14 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
15 อัมพร วิโนทัย 3
16 จรรยา มณีโชติ 3
17 พวงผกา อ่างมณี 3
18 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
19 สายชล แสงแก้ว 3
20 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
21 เมธาพร พุฒขาว 3
22 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
23 ปรีชา แสงโสดา 3
24 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
25 อนุชา เหลาเคน 3
26 วลัยพร ศะศิประภา 3
27 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
28 เบญจมาศ คำสืบ 3
29 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
30 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
31 เสาวรี บำรุง 3
32 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
33 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
34 ชมัยพร บัวมาศ 3
35 อิทธิพล บรรณาการ 3
36 สุนัดดา เชาวลิต 3
37 มัตติกา ทองรส 3
38 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
39 ปิยะรัตน์ จังพล 3
40 ศศิธร ประพรม 3
41 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
42 สุเทพ สหายา 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 543 2
ผลงานวิจัย