ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษฎา เสียงแจ้ว
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ลัดดาวัลย์ สุภาดี 3
2 อิทธิพล เชี่ยววานิช 2
3 ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 2
4 ภรต บุรพจิต 2
5 โกษม ไชยถาวร 2
6 สถาพร จันทน์หอม 2
7 จักรกฤษณ์ สุภาวสุทธิ์ 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
9 บุญญาวัณย์ อยู่สุข 1
10 Jirawat Jantawong 1
11 ศศิกัญชณา เย็นเอง 1
12 Choopong Parkpoom 1
13 Krisda Siangchew 1
14 ดิเรก อัคฮาด 1
15 สุรีย์พร ปาละพันธ์ 1
16 ถาวร วัฒนบุญญา 1
17 พรชัย แคล้วอ้อม 1
18 ธนาธิป เผ่าพันธุ์ 1
19 สุพัตรา วิไลลักษณ์ 1
20 ชูพงษ์ ภาคภูมิ 1
21 ปัทมา วัฒนพานิช 1
22 Nithi Atthi 1
23 ชัญชณา ธนชยานนท์ 1
24 Chanchana Thanachayanont 1
25 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
26 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
27 Pimpa Limthongkul 1
28 Pongpan Chindaudom 1
29 พิมพา ลิ้มทองกุล 1
30 สิริวัฒน์ ทองเสวต 1
31 สุรศักดิ์ เนียมเจริญ 1
32 Surasak Niemcharoen 1
33 นิธิ อัตถิ 1
34 Laddawan Supadee 1
35 จักรกฤช สุภาวสุทธิ์ 1
36 จิรวัฒน์ จันต๊ะวงค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2553 1
3 2550 3
4 2549 2
5 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การขจัดกำมะถันจากน้ำมันดีเซลด้วยตัวดูดซับแบบเชิงซ้อนพันธะไพ
ปี พ.ศ. 2553
2 องค์ความรู้ทางดนตรีและนาฏศิลป์มอญพระประแดง
ปี พ.ศ. 2550
3 การศึกษาการสร้างไมโครเลนส์โดยเทคนิคโฟโตลิโธกราฟีแบบเกรย์สเกล
4 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดด้วยการเลี้ยวเบนของแสง
5 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดการปลดปล่อยความร้อนแบบไม่สัมผัส
ปี พ.ศ. 2549
6 การใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชันศึกษาโครงสร้างจุลภาคระดับนาโนเมตรของชั้นฟิล์มบาง DLC สำหรับการเคลือบหัวอ่านและหัวเขียนของฮาร์ดดิสค์ไดรฟ์
7 หมอลำสีพันดอน : กรณีศึกษาคณะทองบาง แก้วสุวัน เมืองปากเซ แขวงจำปาศักดิ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2543
8 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้โครงการประชาร่วมใจป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ / กฤษฎา สุขสิงห์