ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤตยา อาชวนิจกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 4
2 Kritaya archavanitkul 4
3 กนกวรรณ ธราวรรณ 3
4 สรชัย จำเนียรดำรงการ 2
5 วาสนา อิ่มเอม 2
6 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 2
7 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 2
8 Mahidol University. Institute for Population and Social Research 2
9 อิสระ 2
10 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
11 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 2
12 Kanokwan Tharawan 2
13 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 2
14 พสุภา ชินวรโสภาค 2
15 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 2
16 กฤติกา พนาธนสาร 2
17 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 2
18 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 2
19 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 2
20 Chai Podhisita 1
21 สุภรต์ จรัสสิทธิ์ 1
22 กุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล 1
23 ปาณฉัตร เสียงดัง 1
24 ไม่มีข้อมูล 1
25 Umaporn Pattaravanich 1
26 Suporn Jarassit 1
27 Pannachat Seangdung 1
28 Kullawee Siriratmongkon 1
29 ญาณาธร เจียรรัตนกุล 1
30 Phanthip Kanchanachittra Saisoonthorn 1
31 พันธ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร 1
32 กุลภา วจนสาระ 1
33 ไชยันต์ ไชยพร 1
34 พิมพวัลย์ บุญมงคล 1
35 อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ 1
36 ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา 1
37 ชาย โพธิสิตา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2552 1
3 2550 2
4 2548 2
5 2547 1
6 2546 1
7 2541 1
8 2540 1
9 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม.
ปี พ.ศ. 2552
2 การจ้างแรงงานข้ามชาติ ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 กับการจัดทำบัญชีรายชื่ออาชีพ สำหรับคนต่างชาติ
ปี พ.ศ. 2550
3 YAOI : การ์ตูนเกย์โดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิง
4 วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาเพศภาวะและเพศวิถีในเอดส์ศึกษา
ปี พ.ศ. 2548
5 คำถามและข้อท้าทายต่อนโยบายรัฐไทยในมิติสุขภาวะและสิทธิของแรงงาน
6 วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาในงานวิจัยเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีกับเอดส์ศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
7 เพศมิติและความรุนแรงทางเพศ
ปี พ.ศ. 2546
8 สถานะความรู้เรื่องแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย และทิศทางการวิจัยที่พึงพิจารณา
ปี พ.ศ. 2541
9 โครงการความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาประชาสังคม
ปี พ.ศ. 2540
10 โครงการจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง ทางเลือกนโยบายการนำเข้าแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย