ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤตพล สมมาตย์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กฤตพล สมมาตย์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เมธา วรรณพัฒน์ 22
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 16
3 เวชสิทธิ์ โทบุราณ 14
4 วรรณา อ่างทอง 8
5 อิทธิพล เผ่าไพศาล 8
6 สุรเดช พลเสน 8
7 มงคล ต๊ะอุ่น 7
8 สุมน โพธิ์จันทร์ 6
9 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6
10 พัชรี ธีรจินดาขจร 6
11 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 6
12 วิโรจน์ วนาสิทธิชัยวัฒน์ 5
13 วารุณี พานิชผล 5
14 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 5
15 เพ็ญศรี ศรประสิทธิ์ 5
16 ยงยศ ไทรงาม 4
17 พรชัย ล้อวิลัย 3
18 บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ 3
19 พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา 3
20 ไมตรี ศรีตระกูลเพชร 2
21 สมโภชน์ ประเสริฐสุข 2
22 นิโรจน์ ศรสูงเนิน 2
23 สนอง วรรณรัตน์ 2
24 ศศิธร เจาะจง 2
25 สุรชัย โค้วสุวรรณ 2
26 โอสถ นาคสกุล 2
27 สมเกียรติ บุญศร 2
28 วุฒิพงษ์ อินทรธรรม 2
29 นิตยา ไทรงาม 2
30 ทวีศักดิ์ ชื่นปรีชา 2
31 นิพนธ์ จันทร์โพธิ์ 2
32 วรเวทย์ แสงไสว 2
33 ศุภชัย อุดชาชน 2
34 วีระศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว 2
35 สุจินต์ สิมารักษ์ 2
36 ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ 2
37 Higgs, D.E.B 1
38 ฉัตรชัย แก้วพิลา 1
39 กนกวรรณ กองพิธี 1
40 สริตา ปิ่นมณี 1
41 แพรวพรรณ เครือมังกร 1
42 นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
43 เฉลิมชัย สุโข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 1
3 2557 3
4 2556 2
5 2555 4
6 2554 4
7 2553 10
8 2552 8
9 2551 7
10 2550 2
11 2549 7
12 2548 4
13 2547 5
14 2546 2
15 2545 5
16 2544 2
17 2543 2
18 2542 1
19 2537 1
20 2535 2
21 543 121
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ความต้องการโภชนะของโคนมในประเทศไทย: ความต้องการพลังงานของโครีดนม
ปี พ.ศ. 2558
2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารหมักสำเร็จรูปสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนโพนยางคำ
ปี พ.ศ. 2557
3 วิจัยค่าความต้องการโภชนะพลังงานในโคพื้นเมืองไทย
4 คาร์บอนฟุตพริ้นและกลยุทธ์การลดแก๊สเรือนกระจกของโคไทย
5 วิจัยค่าความต้องการโภชนะพลังงานในโคพื้นเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2556
6 วิจัยค่าความต้องการโภชนะพลังงานในโคพื้นเมืองไทย
7 การใช้ประโยชน์อาหารผสมครบส่วนหมักต่อสมรรถนะการผลิตของโคเนื้อพื้นเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2555
8 บทบาทอาหารพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและกรดไขมันที่เป็นประโยชน์ในโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองไทย
9 วิจัยค่าความต้องการโภชนะพลังงานในโคพื้นเมืองไทย
10 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานค่าความต้องการโภชนะโปรตีนและพลังงานในโคเนื้อสายเลือดไทย
11 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานค่าความต้องการโภชนะโปรตีนและพลังงานในโคเนื้อสายเลือดไทย
ปี พ.ศ. 2554
12 บทบาทอาหารพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและกรดไขมันที่เป็นประโยชน์ในโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองไทย II
13 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานค่าความต้องการโภชนะโปรตีนและพลังงานในโคเนื้อสายเลือดไทย
14 การใช้ประโยชน์พลังงานของโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองไทยที่ได้รับฟางข้าวหรือฟางหญ้ารูซึ่เป็นแหล่งอาหารหยาบ
15 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานค่าความต้องการโภชนะโปรตีนและพลังงานในโคเนื้อสายเลือดไทย
ปี พ.ศ. 2553
16 บทบาทอาหารพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและกรดไขมันที่เป็นประโยชน์ในโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองไทย
17 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานค่าความต้องการโภชนะโปรตีนและพลังงานในโคเนื้อสายเลือดไทย
18 ความต้องการโปรตีน และพลังงานเพื่อการเจริญเติบโตของโคบราห์มัน เพศผู้น้ำหนัก 250 กิโลกรัม ถึง 350 กิโลกรัม
19 พลังงานใช้ประโยชน์ได้ของถั่วไมยราในโคเนื้อ
20 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณค่าทางโภชนาการและค่าความต้องการโภชนะพลังงานในโคเนื้อสายเลือดไทย
21 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณค่าทางโภชนาการและค่าความต้องการโภชนะพลังงานในโคเนื้อสายเลือดไทย
22 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณค่าทางโภชนาการ และค่าความต้องการโภชนะพลังงานในโคเนื้อสายเลือดไทย
23 อิทธิพลของชนิดพันธุ์ถั่วพืชอาหารสัตว์และอัตราปุ๋ยคอกในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ ต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงในชุดดินโคราช
24 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการผลิตและใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากของเสียในฟาร์มโค :
25 ผลของระดับพลังงานที่กินได้ต่อความสามารถในการย่อยได้ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน เมทาบอไลท์ในกระแสเลือด และสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคพื้นเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2552
26 ความต้องการโปรตีน และพลังงานเพื่อการเจริญเติบโตของโคบราห์มัน เพศผู้ น้ำหนัก 200 กิโลกรัม ถึง 280 กิโลกรัม
27 พลังงานใช้ประโยชน์ได้ของถั่วคาวาลเคดในโคเนื้อ
28 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณค่าทางโภชนาการและค่าความต้องการโภชนะพลังงานในโคเนื้อสายเลือดไทย
29 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณทางโภชนะและความต้องการโภชนะโปรตีนและพลังงานในโคเนื้อ-โคนมไทย
30 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณค่าทางโภชนะและความต้องการโภชนะโปรตีนและพลังงานในโคเนื้อ-โคนมไทย
31 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณทางโภชนะและความต้องการโภชนะโปรตีนและพลังงานในโคเนื้อ-โคนมไทย
32 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณค่าทางโภชนะและความต้องการโภชนะโปรตีนและพลังงานในโคเนื้อ-โคนมไทย
33 การวิจัยผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักชีวภาพจากของเสียในฟาร์มโค : การพัฒนาสูตรหมักต่อการเจริญเติบโตของพืช
ปี พ.ศ. 2551
34 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณค่าทางโภชนาการและค่าความต้องการโภชนะพลังงานในโคเนื้อสายเลือดไทย
35 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณทางโภชนะและความต้องการโภชนะโปรตีนและพลังงานในโคเนื้อ-โคนมไทย
36 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอ้อย และข้าวฟ่างหวานหมักเพื่อเป็นอาหารโค : เปรียบสมรรถนะโคขุนพันธุ์พื้นเมืองไทยกับพันธุ์บราห์มันลูกผสมและโคนมเพศผู้
37 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอ้อย และข้าวฟ่างหวานหมักเพื่อเป็นอาหารโค : เปรียบสมรรถนะโคขุนพันธุ์พื้นเมืองไทยกับพันธุ์บราห์มันลูกผสมและโคนมเพศผู้
38 การศึกษาค่าพลังงานที่ย่อยได้ค่าโภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมด และกระบวนการหมักในกระเพาะหมักในโคเนื้อพันธุ์บราห์มันและโคพื้นเมือง ที่ได้รับฟางข้าวเป็นแหล่งของอาหารหยาบหลัก
39 การวิจัยผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักชีวภาพจากของเสียในฟาร์มโค
40 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณค่าทางโภชนะ และความต้องการโภชนะโปรตีนและพลังงานในโคเนื้อ-โคนมไทย
ปี พ.ศ. 2550
41 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณค่าทางโภชนะและความต้องการโภชนะโปรตีนและพลังงานในโคเนื้อ-โคนมไทย III
42 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณค่าทางโภชนะและความต้องการโภชนะโปรตีนและพลังงานในโคเนื้อ-โคนมไทย
ปี พ.ศ. 2549
43 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณค่าทางโภชนะและความต้องการโภชนะโปรตีนและพลังงานในโคเนื้อ-โคนมไทย II
44 การวิจัยและพัฒนาการใช้ต้นอ้อย มันสำปะหลัง และผลพลอยได้เป็นอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
45 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีข้าวฟ่างหวานเพื่อเป็นอาหารโคเนื้อ-โคนม
46 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ต้นอ้อยและผลพลอยได้เพื่อเป็นอาหารสัตว์
47 การวิจัยและพัฒนาการใช้ต้นอ้อย มันสำปะหลัง และผลพลอยได้เป็นอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
48 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีข้าวฟ่างหวานเพื่อเป็นอาหารโคเนื้อ-โคนม
49 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ต้นอ้อยและผลพลอยได้เพื่อเป็นอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2548
50 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอ้อย และข้าวฟ่างหวานหมักเพื่อเป็นอาหารโค : เปรียบสมรรถนะโคขุนพันธุ์พื้นเมืองไทยกับพันธุ์บราห์มันลูกผสมและโคนมเพศผู้
51 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณค่าทางโภชนะและความต้องการโภชนะโปรตีนและพลังงานในโคเนื้อ-โคนมไทย
52 การวิจัยและพัฒนาการใช้ต้นอ้อย และผลพลอยได้จากอ้อยเป็นอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
53 การวิจัยและพัฒนาการใช้ต้นอ้อย และผลพลอยได้จากอ้อยเป็นอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ปี พ.ศ. 2547
54 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ต้นอ้อยและผลพลอยได้เพื่อเป็นอาหารสัตว์
55 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีข้าวฟ่างหวานเพื่อเป็นอาหารโคเนื้อ-โคนม
56 วิจัยและพัฒนาการใช้ต้นอ้อยผลพลอยได้จากอ้อยเป็น อาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
57 วิจัยและพัฒนาการใช้ต้นอ้อยผลพลอยได้จากอ้อยเป็น อาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
58 Sustainable food-feed systems and improved livelihoods of the poor in rainfed lowland areas: Socio-economic component
ปี พ.ศ. 2546
59 ประสิทธิภาพผลการฝึกอบรมเกษตรกร : กรณีศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงโคเนื้อในเกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นฐานการรวมกลุ่มที่แตกต่าง
60 การวิจัยและพัฒนาการใช้ต้นอ้อย มันสำปะหลัง และผลพลอยได้เป็นอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ปี พ.ศ. 2545
61 การวิจัยและพัฒนาการใช้ต้นอ้อย และผลพลอยได้จากอ้อยเป็นอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
62 วิจัยและพัฒนาการใช้ต้นอ้อยผลพลอยได้จากอ้อยเป็น อาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
63 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหัวมันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อลดต้นทุนการผลิต
64 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหัวมันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อลดต้นทุนการผลิต
65 วิจัยและพัฒนาการใช้ต้นอ้อยและผลพลอยได้จากอ้อยเป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ปี พ.ศ. 2544
66 วิจัยและพัฒนาการใช้ต้นอ้อยผลพลอยได้จากอ้อยเป็น อาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
67 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหัวมันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ปี พ.ศ. 2543
68 ผลของแทนนินที่ได้จากใบมันสำปะหลัง ต่อการย่อยได้ของโปรตีนหยาบและกรดแอมมิโนที่สำคัญ ในส่วนรูเมนและลำไส้เล็ก
69 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหัวมันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ปี พ.ศ. 2542
70 การนำใช้ประโยชน์ของกระถินเทพาเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 2 แหล่งอาหารเสริมโปรตีน
ปี พ.ศ. 2537
71 การประกอบสูตรอาหารสำหรับโคนม 1. ศึกษาระดับโปรตีนที่ไม่ย่อยสลาย ในรูเมนต่อผลผลิตน้ำนม
ปี พ.ศ. 2535
72 อิทธิพลของการเสริมเชื้อยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) ต่อการใช้ประโยชน์ของโปรตีนและรูปแบบของขบวนการหมักในกระเพาะ หมักในสัตว์เคี้ยวเอื้องที่ได้รับฟางข้าวเป็นอาหารหยาบหลัก
73 อิทธิพลของการเสริมเชื้อยีสต์ (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) ต่อการใช้ประโยชน์ของโปรตีน และรูปแบบของขบวนการหมัก ในกระเพาะหมักในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ที่ได้รับฟางข้าวเป็นอาหารหยาบหลัก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
74 ผลของโปรตีนและพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ ที่กินได้ ต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากของโคบราท์มันระยะรุ่น
75 การศึกษาการใช้ประโยชน์ของพลังงานในโคพื้นเมืองไทยและโคลูกผสมบราห์มัน
76 การใช้ประโยชน์พลังงานของโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองไทยที่ได้รับฟางข้าวหรือฟางหญ้ารูซี่เป็นแหล่งอาหารหยาบหลัก
77 สมรรถนะการผลิตของโคเนื้อพื้นเมืองไทยดีได้รับอาหารหยาบคุณภาพต่ำ
78 การประเมินคุณค่าทางโภชนะ และค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของรำละเอียด กากเมล็ดนุ่น และกากมะพร้าวในโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองไทย
79 ผลของระดับพลังงานที่กินได้ต่อความสามารถในการย่อยได้ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน เมทาบอไลน์ในกระแสเลือด และสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคพื้นเมืองไทย