ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤช สมนึก
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การผลิตน้ำมันอิมัลชันด้วยโฮโดรคาวิเตชันและพัฒนาการทดสอบเครื่องยนต์การเกษตรด้วยระบบตรวจจับ
2 การออกแบบและสร้างไฮโดรโซนิกเพื่อผลิตน้ำมันอิมัลชันสำหรับเชื้อเพลิงและเครื่องสำอาง
3 การสกัดน้ำมันจากกากผลปาล์มของกระบวนการหีบแบบแห้งด้วยตัวทำละลาย
ปี พ.ศ. 2561
4 ระบบผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขปาล์มแบบต่อเนื่องด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิตร่วมกับคลื่น เสียงอัลตราโซนิก
5 การใช้ประโยชน์ของกากผลปาล์มน้ำมันจากกระบวนการหีบแบบแห้งด้วยตัวทำละลายในสูตรอาหารแพะ
6 การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าของกากผลปาล์มน้ำมันจากกระบวนการหีบแบบแห้งด้วยตัวทำละลาย
ปี พ.ศ. 2560
7 การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากกกรดไขปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิต
8 พลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มเพื่อชุมชน
ปี พ.ศ. 2559
9 การผลิตเอทิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบต่อเนื่อง
10 เครื่องแยกใบปาล์มน้ำมันและเครื่องสับย่อยใบปาล์มน้ำมันเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
11 การผลิตเอธิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
12 การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
13 การใช้ประโยชน์กากกาแฟเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตไบโอดีเซลและเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
ปี พ.ศ. 2558
14 การผลิตเอธิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบต่อเนื่อง
15 การผลิตเอธิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
16 การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
ปี พ.ศ. 2557
17 เครื่องแยกใบปาล์มน้ำมันและเครื่องสับย่อยใบปาล์มน้ำมันเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ปี พ.ศ. 2556
18 การออกแบบและพัฒนาเตาประหยัดไม้ฟืน
19 การออกแบบและพัฒนาเตาประหยัดไม้ฟืน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
20 พลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มเพื่อชุมชน