ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรุณา วงษ์กระจ่าง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- กรุณา วงศ์กระจ่าง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิศมัย ศรีชาเยช 7
2 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 7
3 ลัดดา วัฒนศิริธรรม 5
4 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 5
5 ชิดชม ฮิรางะ 5
6 ชมดาว สิกขะมณฑล 4
7 เพลินใจ ตังคณะกุล 4
8 มาลัย บุญรัตนกรกิจ 4
9 วารุณี วารัญญานนท์ 3
10 มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) 3
11 รัศมี ศุภศรี 3
12 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 2
13 มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด 2
14 วราภรณ์ ประเสริฐ 2
15 วิภา สุโรจนะเมธากุล 2
16 จันทร์ตรี บุญปั้น 2
17 ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ 2
18 พัชรี ตั้งตระกูล 2
19 สุภรัตน์ ชวนะ 2
20 บุญมา ซึงสนธิพร 2
21 สุมิตรา บุญบำรุง 1
22 ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ 1
23 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
24 อภิญญา จุฑางกูร 1
25 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
26 วันเพ็ญ มีสมญา 1
27 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1
28 นายธีระ ทองเผือก 1
29 เยาวดี คุปตะพันธ์ 1
30 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 1
31 สมจิต อ่อนเหม 1
32 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
33 นายอำนาจ คูตะคุ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 3
3 2553 1
4 2549 2
5 2547 1
6 2546 2
7 2544 1
8 2543 1
9 2535 1
10 2534 1
11 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือโดยใช้ภาพลักษณ์ของอาหารท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
2 การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจากถั่ว 5 สี สำหรับผู้สูงวัยด้วยกรรมวิธีเอ็กซ์ทรูชั่น
3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
4 ผลิตภัณฑ์เต้าหู้และนมถั่วเหลืองที่มีสารGABA สำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2553
5 สภาวะการผลิตอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่เหมาะสมจากกระบวนการเอกซ์ทรูชันเสริมคุณประโยชน์ด้านสุขภาพด้วยรำข้าว
ปี พ.ศ. 2549
6 โครงการย่อย 1 การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำลูกยอบ้าน
7 โครงการย่อยที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำยอบ้าน
ปี พ.ศ. 2547
8 การพัฒนาสินค้าสหกรณ์สู่มาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2546
9 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีปริมาณฟีนอลทั้งหมดและสารฟลาโวนอยด์บางชนิดของผลไม้เขตหนาวนำเข้าเพื่อเปรียบเทียบ กับผลไม้ที่ผลิตโดยมูลนิธิโครงการหลวง
10 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีปริมารฟินอลทั้งหมดของสารฟลาโวนอยด์บางชนิดของผลไม้เขตหนาวนำเข้าเพื่อเปรียบเทียบกับผลไม้ที่ผลิตโดยมูลนิธิโครงการหลวง
ปี พ.ศ. 2544
11 การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด
ปี พ.ศ. 2543
12 การแยกและจำแนกลักษณะใยอาหารจากเปลือกมะม่วง
ปี พ.ศ. 2535
13 การทำแห้งสับปะรด ด้วยวิธีออสโมซิส
ปี พ.ศ. 2534
14 การทำแห้งสับปะรดด้วยวิธีออสโมซิส