ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรัณย์พล วิวรรธมงคล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- กรันย์พล วิวรรธมงคล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2559 2
3 2558 1
4 2557 2
5 2554 1
6 2553 1
7 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การวิจัยและพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดจิตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดเจ้าฟ้าสิรินทรกับจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อส่งเสริมการอ่านระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับผู้ให้การบริการในพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2557
5 การศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหนองขาว เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยและสร้างบทเรียนบูรณาการท้องถิ่น
6 รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
7 การสืบค้นประวัติศาสตร์สิทธิคุ้มครองที่ดินทำกิน : การเสริมศักยภาพความยั่งยืนการดำรงชีวิตในหมู่บ้านเวียคะดี้ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2553
8 การพัฒนารูปแบบการติดตามช่วยเหลือสำหรับครูพี่เลี้ยงเพื่อการนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของนักศึกษาครู