ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระมล ทองธรรมชาติ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กระมล ทองธรรมชาตื
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 37
2 อมร รักษาสัตย์ 2
3 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ 2
4 มานพ ภาคสุวรรณ 2
5 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 2
6 สีดา สอนศรี 2
7 ภุมรัตน ทักษาดิพงศ์ 2
8 สุรพล ราชภัณฑารักษ์ 2
9 วีระพล สุวรรณนันต์ 2
10 ศศิธร สุวิรัชวิทยกิจ 2
11 ประณต นันทิยะกุล 2
12 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
13 Naiyana Chaiyabutr 1
14 Kitpramuk Tantayaporn 1
15 Puttipongse Varavudhi 1
16 Sompol Sanguanrungsirikul 1
17 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
18 ละอองทิพย์ เหมะ 1
19 มยุรี ตันติสิระ 1
20 บรรจง คณะวรรณ 1
21 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
22 Ampa Luiengpirom 1
23 Vimolmas Lipipun 1
24 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
25 พรรณี กาญจนพลู 1
26 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
27 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
28 สุมา เมืองใย 1
29 วิมล เหมะจันทร 1
30 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
31 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
32 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
33 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
34 Kittisak Likhitwitayawuid 1
35 กาญจนา แก้วเทพ 1
36 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
37 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
38 Jaitip Paiboon 1
39 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
40 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
41 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
42 ศิริชัย ศิริกายะ 1
43 Vanida Chantarateptawan 1
44 Wilai Anomasiri 1
45 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
46 Supa Chantharasakul 1
47 Sumphan Wongseripipatana 1
48 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
49 Garnpimol C. Ritthidej 1
50 Chakkaphan Sutthirat 1
51 Panee Boonthavi 1
52 วัฒนชัย สมิทธากร 1
53 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
54 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
55 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
56 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
57 สุวดี ยาป่าคาย 1
58 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
59 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
60 กมลชนก ยวดยง 1
61 Thanathon Sesuk 1
62 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
63 Acom Sornsute 1
64 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
68 Thada Jirajaras 1
69 เกษมศักดิ์ แสนโภชน์ 1
70 เทพย์ ธีรจันทรานนท์ 1
71 ประเสริฐ โยธีพิทักษ์ 1
72 ปริญญา อุดมทรัพย์ 1
73 เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ 1
74 ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 1
75 เอกชัย อดุลยธรรม 1
76 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
77 Pornpimol Muanjai 1
78 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
79 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
80 สุมิตรา พูลทอง 1
81 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
82 กำจัด มงคลกุล 1
83 นภสร โกวรรธนะกุล 1
84 Yeshey Penjor 1
85 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
86 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
87 ๋Janes, Gavin W. 1
88 ชอุ่ม มลิลา 1
89 รุ่งราวี ทองกันยา 1
90 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
91 วินัย งามแสง 1
92 Jittima Chatchawansaisin 1
93 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
94 Waraporn Siriterm 1
95 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
96 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
97 Chonticha Srisawang 1
98 Phanphen Wattanaarsakit 1
99 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
100 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
101 ประคอง ชอบเสียง 1
102 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
103 ไววิทย์ พุทธารี 1
104 ณัฎฐพล บุณยพิพัฒน์ 1
105 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
106 ปภัสสร สาตรวาหา 1
107 วันชัย วิบูลย์กาญจน์ 1
108 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
109 Rajalida Lipikorn 1
110 สุวรรณ สุวรรณเวโช 1
111 Walaisiri Muangsiri 1
112 Varunee Padmasankh 1
113 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
114 นิเวศน์ หาญสมุทร์ 1
115 อุษา ชัชวาลย์ 1
116 วาสนา เสียงดัง 1
117 จำนงค์ ใจเที่ยง 1
118 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
119 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
120 ปรีดา ผูกพันธ์ 1
121 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
122 ชยินธร สุคนธร 1
123 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
124 ประธาน ดาบเพชร 1
125 สุเพ็ญ ศิริคูณ 1
126 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
127 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
128 Chariya Uiyyasathian 1
129 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
130 Kasidit Nootong 1
131 สิทธิพร แอกทอง 1
132 Chayaporn Supachartwong 1
133 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
134 Anawatch Mitpratan 1
135 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
136 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
137 สุดา กาเดอร์ 1
138 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
139 นิพนธ์ คำพา 1
140 อวย เกตุสิงห์ 1
141 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
142 Suchin Arunsawatwong 1
143 สมชัย วัฒนการุณ 1
144 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
145 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
146 ดนัย ทองใหญ่ 1
147 สายฝน ควรผดุง 1
148 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
149 วิไล ชินธเนศ 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
151 อุทัย บุญประเสริฐ 1
152 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
154 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
155 อดุลย์ กอวัฒนา 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
157 คัคนางค์ มณีศรี 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
159 Somying Tumwasorn 1
160 Boonchai Sangpetngam 1
161 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
162 Chalermpol Leevailoj 1
163 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
164 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
165 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
166 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
167 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
169 สุรพันธุ์ บุณยมานพ 1
170 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
171 สุวิชา ทองสิมา 1
172 บัณฑิตย์ ธนาธนะ 1
173 วัลลภ แย้มเหมือน 1
174 พรรณี ไทยานนท์ 1
175 นันทิวัฒน์ สามารถ 1
176 สมพร พรมดี 1
177 ธงไชย แสงประดับ 1
178 สิริพร สิวราวุฒิ 1
179 ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน 1
180 สำเริง แย้มโสภี 1
181 เพียงใจ ธรรมสุจริต 1
182 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
183 สมาน ทองศรี 1
184 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
185 สุกิจจา กรุณานนท์ 1
186 วีระยุทธ รัตนมนตรี 1
187 ธวัชชัย สันติสุข 1
188 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
189 เรืองชัย จงสงวน 1
190 วิสากร สระทองคำ 1
191 Srilert Chotpantarat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 2
3 2538 3
4 2537 1
5 2523 1
6 2522 2
7 2521 3
8 2520 1
9 2519 4
10 2518 4
11 2517 2
12 2516 5
13 2515 1
14 2514 3
15 2513 2
16 2510 5
17 2508 2
18 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2539
2 บทบาทของคณะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีรัฐบาลชาติชายกับรัฐบาลชวน
3 พัฒนาการทางการเมืองกับการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเลือกตั้งแบบสังกัดพรรคการเมือง กับการเลือกตั้งแบบอิสระ
ปี พ.ศ. 2538
4 บทบาทรัฐสภาไทยในการควบคุมรัฐบาล โดยอาศัยการเปิดอภิปรายทั่วไป : ศึกษากรณีควบคุม รัฐบาล ชาติชาย และ รัฐบาล ชวน
5 บทบาทของรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน กับการเมืองไทย : ศึกษาช่วงปี พ.ศ. 2534-2535
6 แนวทางในการสร้างความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทย โดยพระราชบัญญัติพรรคการเมือง
ปี พ.ศ. 2537
7 ความล้มเหลวในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยวิธีตั้งกระทู้ถาม
ปี พ.ศ. 2523
8 ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิรูปที่ดิน ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
9 พรรคคอมมิวนิสต์มาลายัน : ศึกษาความล้มเหลวในการปฏิวัติ
10 ปัญหาด้านเสถียรภาพของรัฐบาลผสมในประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีรัฐบาลผสม ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ปี พ.ศ. 2521
11 การปฏิวัติ 2501 กับผลสะท้อนทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
12 บทบาทของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในการระงับข้อพิพาทแรงงานของไทย
13 การสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของหลวงพิบูลสงคราม : ศึกษาเฉพาะกรณีการกวาดล้างปรปักษ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2481
ปี พ.ศ. 2520
14 บทบาทของพรรคสันนิบาตเสรีชนต่อต้านฟาสซิสต์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของพม่า
ปี พ.ศ. 2519
15 ทัศนคติของนายตำรวจที่มีต่อการเมืองและการบริหารราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจนักเรียนสารวัตรและผู้บังคับกองรุ่นที่ 10
16 ปัจจัยที่มีอิทธิพลสนับสนุนให้นายอำเภอได้รับความสำเร็จ ในการปฎิบัติหน้าที่
17 การศึกษาการปกครองของเจ้าสีหนุฯ
18 อุปสรรคในการปกครองของลาวสมัยเจ้าสุวรรณภูมา (ศึกษาเฉพาะความล้มเหลวของรัฐบาลผสมชุดที่ 2 ปี 2505)
ปี พ.ศ. 2518
19 ปัญหาในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค : ศึกษาเฉพาะกรณีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนระดับอำเภอ
20 กบฎวังหลวง (26 กุมภาพันธ์ 2492)
21 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2501-2506)
22 การลาออกของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อ 24 กรกฎาคม 2487
ปี พ.ศ. 2517
23 วิเคราะห์การเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน
24 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบพรรคการเมืองไทย ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคเสรีมนังคศิลากับพรรคสหประชาไทย
ปี พ.ศ. 2516
25 กบฎแมนฮัตตัน
26 บทบาทและพฤติกรรมของวุฒิสภาไทยสมัยต่างๆ
27 นโยบายต่างประเทศของไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2473-2488
28 กระทรวงมหาดไทยกับการศึกษาประชาบาล : ศึกษาหน้าที่บทบาทและปัญหา
29 การศึกษาวิเคราะห์ระบบคณะรัฐมนตรีอังกฤษ : เน้นเรื่องพื้นฐานอำนาจการเมือง องค์กร และอำนาจหน้าที่
ปี พ.ศ. 2515
30 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา ระหว่าง พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2504
ปี พ.ศ. 2514
31 วิเคราะห์วิธีการและปัญหาของการควบคุมคนต่างด้าวในประเทศไทย
32 การศึกษาเปรียบเทียบระบบกรรมาธิการของรัฐสภาไทย และสหรัฐอเมริกา
33 วิเคราะห์บทบาททางการเมืองของทหารในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
34 การควบคุมรัฐบาลโดยวิธีตั้งกระทู้ถามในรัฐสภาไทย
35 การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการปกครองของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2510
36 ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
37 กลวิธีบ่อนทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
38 ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
39 กลวิธีบ่อนทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
40 กำเนิดพรรคการเมืองในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2508
41 ปัญหาลาว
42 ความขัดแย้งระหว่างจีนคอมมิวนิสต์กับรัสเซีย