ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระมล ทองธรรมชาติ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กระมล ทองธรรมชาตื
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 37
2 สีดา สอนศรี 2
3 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 2
4 ภุมรัตน ทักษาดิพงศ์ 2
5 มานพ ภาคสุวรรณ 2
6 สุรพล ราชภัณฑารักษ์ 2
7 อมร รักษาสัตย์ 2
8 ประณต นันทิยะกุล 2
9 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ 2
10 วีระพล สุวรรณนันต์ 2
11 ศศิธร สุวิรัชวิทยกิจ 2
12 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
13 Yeshey Penjor 1
14 กำจัด มงคลกุล 1
15 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
16 สุมิตรา พูลทอง 1
17 ประคอง ชอบเสียง 1
18 นภสร โกวรรธนะกุล 1
19 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
20 ๋Janes, Gavin W. 1
21 ชอุ่ม มลิลา 1
22 รุ่งราวี ทองกันยา 1
23 Chakkaphan Sutthirat 1
24 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
25 Jittima Chatchawansaisin 1
26 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
27 Chayaporn Supachartwong 1
28 Chonticha Srisawang 1
29 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
30 วินัย งามแสง 1
31 Phanphen Wattanaarsakit 1
32 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
33 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
34 วิมล เหมะจันทร 1
35 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
36 Naiyana Chaiyabutr 1
37 Sompol Sanguanrungsirikul 1
38 Puttipongse Varavudhi 1
39 Ampa Luiengpirom 1
40 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
41 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
42 มยุรี ตันติสิระ 1
43 บรรจง คณะวรรณ 1
44 Kitpramuk Tantayaporn 1
45 ละอองทิพย์ เหมะ 1
46 สุมา เมืองใย 1
47 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
48 พรรณี กาญจนพลู 1
49 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
50 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
51 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
52 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
53 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
54 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
55 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
56 Chariya Uiyyasathian 1
57 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
58 นิเวศน์ หาญสมุทร์ 1
59 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
60 ชยินธร สุคนธร 1
61 ปภัสสร สาตรวาหา 1
62 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
63 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
64 วันชัย วิบูลย์กาญจน์ 1
65 ไววิทย์ พุทธารี 1
66 ณัฎฐพล บุณยพิพัฒน์ 1
67 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
68 ปรีดา ผูกพันธ์ 1
69 ดนัย ทองใหญ่ 1
70 สายฝน ควรผดุง 1
71 ธงไชย แสงประดับ 1
72 สิริพร สิวราวุฒิ 1
73 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
74 จำนงค์ ใจเที่ยง 1
75 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
76 อุษา ชัชวาลย์ 1
77 วาสนา เสียงดัง 1
78 Varunee Padmasankh 1
79 Walaisiri Muangsiri 1
80 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
81 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
82 สมชัย วัฒนการุณ 1
83 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
84 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
85 Vimolmas Lipipun 1
86 สิทธิพร แอกทอง 1
87 Kasidit Nootong 1
88 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
89 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
90 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
91 Suchin Arunsawatwong 1
92 สุเพ็ญ ศิริคูณ 1
93 ประธาน ดาบเพชร 1
94 Rajalida Lipikorn 1
95 สุวรรณ สุวรรณเวโช 1
96 อวย เกตุสิงห์ 1
97 นิพนธ์ คำพา 1
98 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
99 สุดา กาเดอร์ 1
100 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
101 Anawatch Mitpratan 1
102 Kittisak Likhitwitayawuid 1
103 สุวิชา ทองสิมา 1
104 บัณฑิตย์ ธนาธนะ 1
105 วัลลภ แย้มเหมือน 1
106 พรรณี ไทยานนท์ 1
107 นันทิวัฒน์ สามารถ 1
108 สมพร พรมดี 1
109 เทพย์ ธีรจันทรานนท์ 1
110 ประเสริฐ โยธีพิทักษ์ 1
111 ปริญญา อุดมทรัพย์ 1
112 ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน 1
113 สำเริง แย้มโสภี 1
114 เพียงใจ ธรรมสุจริต 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
116 สมาน ทองศรี 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
118 สุกิจจา กรุณานนท์ 1
119 วีระยุทธ รัตนมนตรี 1
120 ธวัชชัย สันติสุข 1
121 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
122 เรืองชัย จงสงวน 1
123 วิสากร สระทองคำ 1
124 เกษมศักดิ์ แสนโภชน์ 1
125 เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ 1
126 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
127 Pantharee Boonsatorn 1
128 ศุกันยา ห้วยผัด 1
129 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
130 Acom Sornsute 1
131 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
132 Waraporn Siriterm 1
133 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
134 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
135 Thanathon Sesuk 1
136 สุวดี ยาป่าคาย 1
137 เอกชัย อดุลยธรรม 1
138 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
139 Pornpimol Muanjai 1
140 ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 1
141 Thada Jirajaras 1
142 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
143 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
144 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
145 กมลชนก ยวดยง 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
147 สุรพันธุ์ บุณยมานพ 1
148 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
149 กาญจนา แก้วเทพ 1
150 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
151 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
152 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
153 Vanida Chantarateptawan 1
154 Srilert Chotpantarat 1
155 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
156 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
157 ศิริชัย ศิริกายะ 1
158 Jaitip Paiboon 1
159 Wilai Anomasiri 1
160 Supa Chantharasakul 1
161 Sumphan Wongseripipatana 1
162 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
163 Garnpimol C. Ritthidej 1
164 Panee Boonthavi 1
165 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
166 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
167 วัฒนชัย สมิทธากร 1
168 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
169 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
170 Chalermpol Leevailoj 1
171 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
172 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
173 วิไล ชินธเนศ 1
174 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
175 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
176 คัคนางค์ มณีศรี 1
177 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
178 อดุลย์ กอวัฒนา 1
179 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
180 อุทัย บุญประเสริฐ 1
181 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
182 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
183 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
184 Boonchai Sangpetngam 1
185 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
186 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
187 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
188 Somying Tumwasorn 1
189 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
190 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
191 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 2
3 2538 3
4 2537 1
5 2523 1
6 2522 2
7 2521 3
8 2520 1
9 2519 4
10 2518 4
11 2517 2
12 2516 5
13 2515 1
14 2514 3
15 2513 2
16 2510 5
17 2508 2
18 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2539
2 บทบาทของคณะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีรัฐบาลชาติชายกับรัฐบาลชวน
3 พัฒนาการทางการเมืองกับการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเลือกตั้งแบบสังกัดพรรคการเมือง กับการเลือกตั้งแบบอิสระ
ปี พ.ศ. 2538
4 บทบาทรัฐสภาไทยในการควบคุมรัฐบาล โดยอาศัยการเปิดอภิปรายทั่วไป : ศึกษากรณีควบคุม รัฐบาล ชาติชาย และ รัฐบาล ชวน
5 บทบาทของรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน กับการเมืองไทย : ศึกษาช่วงปี พ.ศ. 2534-2535
6 แนวทางในการสร้างความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทย โดยพระราชบัญญัติพรรคการเมือง
ปี พ.ศ. 2537
7 ความล้มเหลวในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยวิธีตั้งกระทู้ถาม
ปี พ.ศ. 2523
8 ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิรูปที่ดิน ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
9 พรรคคอมมิวนิสต์มาลายัน : ศึกษาความล้มเหลวในการปฏิวัติ
10 ปัญหาด้านเสถียรภาพของรัฐบาลผสมในประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีรัฐบาลผสม ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ปี พ.ศ. 2521
11 การปฏิวัติ 2501 กับผลสะท้อนทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
12 บทบาทของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในการระงับข้อพิพาทแรงงานของไทย
13 การสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของหลวงพิบูลสงคราม : ศึกษาเฉพาะกรณีการกวาดล้างปรปักษ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2481
ปี พ.ศ. 2520
14 บทบาทของพรรคสันนิบาตเสรีชนต่อต้านฟาสซิสต์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของพม่า
ปี พ.ศ. 2519
15 ทัศนคติของนายตำรวจที่มีต่อการเมืองและการบริหารราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจนักเรียนสารวัตรและผู้บังคับกองรุ่นที่ 10
16 ปัจจัยที่มีอิทธิพลสนับสนุนให้นายอำเภอได้รับความสำเร็จ ในการปฎิบัติหน้าที่
17 การศึกษาการปกครองของเจ้าสีหนุฯ
18 อุปสรรคในการปกครองของลาวสมัยเจ้าสุวรรณภูมา (ศึกษาเฉพาะความล้มเหลวของรัฐบาลผสมชุดที่ 2 ปี 2505)
ปี พ.ศ. 2518
19 ปัญหาในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค : ศึกษาเฉพาะกรณีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนระดับอำเภอ
20 กบฎวังหลวง (26 กุมภาพันธ์ 2492)
21 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2501-2506)
22 การลาออกของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อ 24 กรกฎาคม 2487
ปี พ.ศ. 2517
23 วิเคราะห์การเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน
24 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบพรรคการเมืองไทย ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคเสรีมนังคศิลากับพรรคสหประชาไทย
ปี พ.ศ. 2516
25 กบฎแมนฮัตตัน
26 บทบาทและพฤติกรรมของวุฒิสภาไทยสมัยต่างๆ
27 นโยบายต่างประเทศของไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2473-2488
28 กระทรวงมหาดไทยกับการศึกษาประชาบาล : ศึกษาหน้าที่บทบาทและปัญหา
29 การศึกษาวิเคราะห์ระบบคณะรัฐมนตรีอังกฤษ : เน้นเรื่องพื้นฐานอำนาจการเมือง องค์กร และอำนาจหน้าที่
ปี พ.ศ. 2515
30 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา ระหว่าง พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2504
ปี พ.ศ. 2514
31 วิเคราะห์วิธีการและปัญหาของการควบคุมคนต่างด้าวในประเทศไทย
32 การศึกษาเปรียบเทียบระบบกรรมาธิการของรัฐสภาไทย และสหรัฐอเมริกา
33 วิเคราะห์บทบาททางการเมืองของทหารในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
34 การควบคุมรัฐบาลโดยวิธีตั้งกระทู้ถามในรัฐสภาไทย
35 การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการปกครองของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2510
36 ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
37 กลวิธีบ่อนทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
38 ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
39 กลวิธีบ่อนทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
40 กำเนิดพรรคการเมืองในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2508
41 ปัญหาลาว
42 ความขัดแย้งระหว่างจีนคอมมิวนิสต์กับรัสเซีย