ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระมล ทองธรรมชาติ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กระมล ทองธรรมชาตื
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 37
2 สุรพล ราชภัณฑารักษ์ 2
3 มานพ ภาคสุวรรณ 2
4 อมร รักษาสัตย์ 2
5 ภุมรัตน ทักษาดิพงศ์ 2
6 ประณต นันทิยะกุล 2
7 สีดา สอนศรี 2
8 ศศิธร สุวิรัชวิทยกิจ 2
9 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 2
10 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ 2
11 วีระพล สุวรรณนันต์ 2
12 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
13 กำจัด มงคลกุล 1
14 วินัย งามแสง 1
15 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
16 นภสร โกวรรธนะกุล 1
17 ชอุ่ม มลิลา 1
18 Phanphen Wattanaarsakit 1
19 รุ่งราวี ทองกันยา 1
20 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
21 Yeshey Penjor 1
22 สุมิตรา พูลทอง 1
23 ๋Janes, Gavin W. 1
24 Chayaporn Supachartwong 1
25 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
26 Anawatch Mitpratan 1
27 สิทธิพร แอกทอง 1
28 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
29 Jittima Chatchawansaisin 1
30 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
31 Chonticha Srisawang 1
32 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
33 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
34 พรรณี กาญจนพลู 1
35 Puttipongse Varavudhi 1
36 Kitpramuk Tantayaporn 1
37 ละอองทิพย์ เหมะ 1
38 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
39 Sompol Sanguanrungsirikul 1
40 Naiyana Chaiyabutr 1
41 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
42 Ampa Luiengpirom 1
43 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
44 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
45 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
46 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
47 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
48 Chakkaphan Sutthirat 1
49 ประคอง ชอบเสียง 1
50 Kasidit Nootong 1
51 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
52 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
53 วิมล เหมะจันทร 1
54 สุมา เมืองใย 1
55 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
56 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
57 สุวดี ยาป่าคาย 1
58 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
59 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
60 กมลชนก ยวดยง 1
61 Thanathon Sesuk 1
62 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
63 Acom Sornsute 1
64 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
68 Thada Jirajaras 1
69 เกษมศักดิ์ แสนโภชน์ 1
70 เทพย์ ธีรจันทรานนท์ 1
71 ประเสริฐ โยธีพิทักษ์ 1
72 ปริญญา อุดมทรัพย์ 1
73 เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ 1
74 ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 1
75 เอกชัย อดุลยธรรม 1
76 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
77 Pornpimol Muanjai 1
78 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
79 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
80 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
81 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
82 Suchin Arunsawatwong 1
83 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
84 สมชัย วัฒนการุณ 1
85 บรรจง คณะวรรณ 1
86 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
87 Chariya Uiyyasathian 1
88 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
89 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
90 สุดา กาเดอร์ 1
91 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
92 สุวรรณ สุวรรณเวโช 1
93 Walaisiri Muangsiri 1
94 Waraporn Siriterm 1
95 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
96 Rajalida Lipikorn 1
97 ประธาน ดาบเพชร 1
98 นิพนธ์ คำพา 1
99 อวย เกตุสิงห์ 1
100 สุเพ็ญ ศิริคูณ 1
101 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
102 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
103 พรรณี ไทยานนท์ 1
104 สำเริง แย้มโสภี 1
105 เพียงใจ ธรรมสุจริต 1
106 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
107 วัลลภ แย้มเหมือน 1
108 บัณฑิตย์ ธนาธนะ 1
109 ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน 1
110 สมพร พรมดี 1
111 นันทิวัฒน์ สามารถ 1
112 สุวิชา ทองสิมา 1
113 เรืองชัย จงสงวน 1
114 วิสากร สระทองคำ 1
115 สุกิจจา กรุณานนท์ 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
117 สุรพันธุ์ บุณยมานพ 1
118 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
120 สมาน ทองศรี 1
121 ธวัชชัย สันติสุข 1
122 วีระยุทธ รัตนมนตรี 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
124 สิริพร สิวราวุฒิ 1
125 ธงไชย แสงประดับ 1
126 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
127 ปภัสสร สาตรวาหา 1
128 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
129 นิเวศน์ หาญสมุทร์ 1
130 ณัฎฐพล บุณยพิพัฒน์ 1
131 ไววิทย์ พุทธารี 1
132 Varunee Padmasankh 1
133 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
134 วันชัย วิบูลย์กาญจน์ 1
135 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
136 ชยินธร สุคนธร 1
137 จำนงค์ ใจเที่ยง 1
138 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
139 ดนัย ทองใหญ่ 1
140 สายฝน ควรผดุง 1
141 วาสนา เสียงดัง 1
142 อุษา ชัชวาลย์ 1
143 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
144 ปรีดา ผูกพันธ์ 1
145 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
146 อดุลย์ กอวัฒนา 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
148 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
149 Jaitip Paiboon 1
150 Wilai Anomasiri 1
151 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
152 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
153 กาญจนา แก้วเทพ 1
154 ศิริชัย ศิริกายะ 1
155 Vanida Chantarateptawan 1
156 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
157 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
158 วัฒนชัย สมิทธากร 1
159 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
160 Garnpimol C. Ritthidej 1
161 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
162 Vimolmas Lipipun 1
163 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
164 Sumphan Wongseripipatana 1
165 Supa Chantharasakul 1
166 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
167 Panee Boonthavi 1
168 Kittisak Likhitwitayawuid 1
169 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
170 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
171 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
172 อุทัย บุญประเสริฐ 1
173 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
174 Somying Tumwasorn 1
175 วิไล ชินธเนศ 1
176 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
177 คัคนางค์ มณีศรี 1
178 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
179 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
180 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
181 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
182 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
183 Chalermpol Leevailoj 1
184 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
185 Srilert Chotpantarat 1
186 Boonchai Sangpetngam 1
187 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
188 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
189 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
190 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
191 มยุรี ตันติสิระ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 2
3 2538 3
4 2537 1
5 2523 1
6 2522 2
7 2521 3
8 2520 1
9 2519 4
10 2518 4
11 2517 2
12 2516 5
13 2515 1
14 2514 3
15 2513 2
16 2510 5
17 2508 2
18 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2539
2 บทบาทของคณะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีรัฐบาลชาติชายกับรัฐบาลชวน
3 พัฒนาการทางการเมืองกับการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเลือกตั้งแบบสังกัดพรรคการเมือง กับการเลือกตั้งแบบอิสระ
ปี พ.ศ. 2538
4 บทบาทรัฐสภาไทยในการควบคุมรัฐบาล โดยอาศัยการเปิดอภิปรายทั่วไป : ศึกษากรณีควบคุม รัฐบาล ชาติชาย และ รัฐบาล ชวน
5 บทบาทของรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน กับการเมืองไทย : ศึกษาช่วงปี พ.ศ. 2534-2535
6 แนวทางในการสร้างความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทย โดยพระราชบัญญัติพรรคการเมือง
ปี พ.ศ. 2537
7 ความล้มเหลวในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยวิธีตั้งกระทู้ถาม
ปี พ.ศ. 2523
8 ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิรูปที่ดิน ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
9 พรรคคอมมิวนิสต์มาลายัน : ศึกษาความล้มเหลวในการปฏิวัติ
10 ปัญหาด้านเสถียรภาพของรัฐบาลผสมในประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีรัฐบาลผสม ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ปี พ.ศ. 2521
11 การปฏิวัติ 2501 กับผลสะท้อนทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
12 บทบาทของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในการระงับข้อพิพาทแรงงานของไทย
13 การสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของหลวงพิบูลสงคราม : ศึกษาเฉพาะกรณีการกวาดล้างปรปักษ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2481
ปี พ.ศ. 2520
14 บทบาทของพรรคสันนิบาตเสรีชนต่อต้านฟาสซิสต์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของพม่า
ปี พ.ศ. 2519
15 ทัศนคติของนายตำรวจที่มีต่อการเมืองและการบริหารราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจนักเรียนสารวัตรและผู้บังคับกองรุ่นที่ 10
16 ปัจจัยที่มีอิทธิพลสนับสนุนให้นายอำเภอได้รับความสำเร็จ ในการปฎิบัติหน้าที่
17 การศึกษาการปกครองของเจ้าสีหนุฯ
18 อุปสรรคในการปกครองของลาวสมัยเจ้าสุวรรณภูมา (ศึกษาเฉพาะความล้มเหลวของรัฐบาลผสมชุดที่ 2 ปี 2505)
ปี พ.ศ. 2518
19 ปัญหาในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค : ศึกษาเฉพาะกรณีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนระดับอำเภอ
20 กบฎวังหลวง (26 กุมภาพันธ์ 2492)
21 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2501-2506)
22 การลาออกของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อ 24 กรกฎาคม 2487
ปี พ.ศ. 2517
23 วิเคราะห์การเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน
24 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบพรรคการเมืองไทย ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคเสรีมนังคศิลากับพรรคสหประชาไทย
ปี พ.ศ. 2516
25 กบฎแมนฮัตตัน
26 บทบาทและพฤติกรรมของวุฒิสภาไทยสมัยต่างๆ
27 นโยบายต่างประเทศของไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2473-2488
28 กระทรวงมหาดไทยกับการศึกษาประชาบาล : ศึกษาหน้าที่บทบาทและปัญหา
29 การศึกษาวิเคราะห์ระบบคณะรัฐมนตรีอังกฤษ : เน้นเรื่องพื้นฐานอำนาจการเมือง องค์กร และอำนาจหน้าที่
ปี พ.ศ. 2515
30 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา ระหว่าง พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2504
ปี พ.ศ. 2514
31 วิเคราะห์วิธีการและปัญหาของการควบคุมคนต่างด้าวในประเทศไทย
32 การศึกษาเปรียบเทียบระบบกรรมาธิการของรัฐสภาไทย และสหรัฐอเมริกา
33 วิเคราะห์บทบาททางการเมืองของทหารในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
34 การควบคุมรัฐบาลโดยวิธีตั้งกระทู้ถามในรัฐสภาไทย
35 การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการปกครองของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2510
36 ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
37 กลวิธีบ่อนทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
38 ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
39 กลวิธีบ่อนทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
40 กำเนิดพรรคการเมืองในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2508
41 ปัญหาลาว
42 ความขัดแย้งระหว่างจีนคอมมิวนิสต์กับรัสเซีย