ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระทรวงสาธารณสุข. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริราชพยาบาล 1
2 จ.พิษณุโลก. สำนักงานควบคุมโรคเขต9 1
3 จ.อุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
4 จ.ขอนแก่น. สถานีอนามัยตำบลโคกสี 1
5 จ.ขอนแก่น. โรงพยาบาลขอนแก่น 1
6 จ.อุบลราชธานี. สำนักงานควบคุมโรคเขต7 1
7 การุณย์ หงษ์กา 1
8 ทัศนีย์ ญาณะ 1
9 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
10 พรรณี ทิพย์ธราดล 1
11 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
12 จ.พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
13 สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 1
14 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
15 ภัชราภรณ์ ถาบุตร 1
16 นิพัธ กิตติมานนท์ 1
17 ณภากุล โรจนสุภัค 1
18 เกษม เวชสุทธานนท์ 1
19 สิวพร ประเสริฐสุช 1
20 สุธี สุดดี 1
21 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
22 จุติพร ผลเกิด 1
23 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
24 อภิรดี ศรีวิจิตกมล 1
25 สตางค์ ศุภผล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง