ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล ของผลิตมะขามจิ๊ดจ้าดอบเกลือ
ปี พ.ศ. 2556
2 หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี “หมูบานขาวอินทรียบานกองโค”
ปี พ.ศ. 2555
3 วิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า ด้วยระบบติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน ประสิทธิ ภาพสูงต้นทุนต่ํา โดยการควบคุมป้อนกลับและการถ่วงน้ําหนักด้วยน้ํา
4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากภูมิปัญญาชุมชนสู่ครัวเรือนปลอดแก๊ส LPG
5 หมู่บ้านทอผ้าไทลื้อ บ้านทุ่งมอก
6 หมู่บ้านน้ำปู (สันสลี)
7 หมู่บ้านปลานิลปลอดภัย (ปีที่2)
8 พัฒนาการผลิตข้าวเชิงเกษตรอินทรีย์ และลดการใช้สารเคมี เพื่อสร้างวิถีเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ปีที่2: ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างมาตรฐานผลผลิต
9 การขยายผลกลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดพะเยา ปีที่ 3
10 เพิ่มรายผลิตภัณฑ์เพื่อขยายช่องทางการตลาดของกลุ่มสหกรณ์โคนมเชียงราย
11 อบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้นแบบประหยัด
12 การเพาะเห็ดอินทรีย์ในตะกร้าเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และแก้ปัญหาความยากจน
13 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มปริมาณเชื้อบาซิลลัสแบบประหยัดในการกำจัดศัตรูหอมแดง
14 การผลิตอาหารสัตว์น้ำอย่างง่ายจากวัตถุดิบท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
15 เครื่องคั้นน้ำส้มและมะนาว
16 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการใช้แก๊สชีวมวลทดแทน LPG ในครัวเรือน (ขยายผล)
ปี พ.ศ. 2553
17 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านน้ำปูสันสลี
ปี พ.ศ. 2548
18 โครงการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Roadmap) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี