ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรรณิการ์ กาญจันดา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2552 1
3 2550 1
4 2546 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนายุทธวิธีการสอนที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการโน้มน้าวของผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางพหุปัญญา
2 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และความต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในศตวรรษ ที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2552
3 กระบวนการส่งเสริมจริยธรรมในการประพฤติตนอย่างเหมาะสมของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2550
4 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนเสริมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2546
5 การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
6 การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / กรรณิการ์ กาญจันดา
7 การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3