ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมลวรรณ แจ้งชัด
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุวัตร แจ้งชัด 31
2 ไพศาล วุฒิจำนงค์ 5
3 ธงชัย สุวรรณสิชณน์ 4
4 สมพร คงเจริญเกียรติ 4
5 วาณี ชนเห็นชอบ 4
6 สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร 4
7 สินีนาถ จริยโชติเลิศ 4
8 จินตนา อุปดิสสกุล 3
9 พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี 3
10 สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ 2
11 อรอนงค์ นัยวิกุล 2
12 กัลยา เลาหสงคราม 2
13 สิริมาศ อุษสาธิต 2
14 นันทวัน เทอดไทย 2
15 ประชา บุญญสิริกูล 2
16 หทัยรัตน์ ริมคีรี 1
17 อนุกูล วัฒนสุข 1
18 วลัยรัตน์ จันทรปานนท์ 1
19 ดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติ 1
20 นางสาวฐิติกานต์ สุขศรี 1
21 สายพิณ ทานัชฌาสัย 1
22 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ 1
23 วิษฐิดา จันทราพรชัย 1
24 ชนิษฎา วงศ์บาสก์ 1
25 นายนพดล เกิดดอนแฝก 1
26 เทพกัญญา หาญศีลวัต 1
27 ปริศนา สุวรรณาภรณ์ 1
28 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1
29 นางสาวปนัดดา ตุ้งสวัสดิ์ 1
30 นางสาวกีรตินาฏ พูลเกษร 1
31 นายสุรสิทธิ์ บุญชูนนท์ 1
32 นางสาวสุภาพร พาเจริญ 1
33 นส.จุไรพร แก้วศรีทอง 1
34 นางสาวศุรัฐนันท์ คงวรรณ 1
35 นายพศินพงษ์ โสวะพันธ์ 1
36 นางสาวสุทธิลักษณ์ พุ่งมณีสกุล 1
37 นางสาวอุมาพร ชนประชา 1
38 Panitee Tippayatum 1
39 Kamolwan Jangchud 1
40 Anuvat Jangchud 1
41 Vanee Chonhenchob 1
42 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 1
43 ปณิธี ทิพยธรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 4
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 3
6 2552 2
7 2551 4
8 2550 3
9 2549 4
10 2548 1
11 2546 1
12 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของกะทิและชนิดของน้ำตาลต่อคุณภาพเจลที่มีแป้งข้าวเจ้าเป็นส่วนผสมหลักโดยใช้ลอดช่องไทยแช่เยือกแข็งเป็นแบบจำลอง
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาข้าวเหนียวเปียกบรรจุกระป๋องจากข้าวเหนียวกล้องงอก
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากข้าวกล้องงอกสำหรับผู้สูงอายุ
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
5 การพัฒนาแยมแครอทสูตรน้ำตาลน้อย
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพและยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ขนมอาลัวเป็นแบบจำลอง
ปี พ.ศ. 2554
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
8 การพัฒนาคานาเป้ข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
10 การพัฒนาอาหารว่างประเภทนึ่งจากแป้งข้าวเหนียวกล้องงอกไส้ถั่วกวนผสมสตรอเบอร์รี่กวน
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวน้ำหอม (Cocos nucifera Lin)
12 Development of Antimicrobial EVA/LDPE Films Incorporated with Thymol and Eugenol
ปี พ.ศ. 2551
13 การพัฒนามายองเนสเสริมสารต้านออกซิเดชั่นจากเปลือกมะนาว อบเชย และน้ำผึ้ง และอายุการเก็บรักษา
14 การพัฒนาสารป้องกันการเกาะติดสำหรับผลไม้อบแห้ง
15 การพัฒนาสารเคลือบผิวสำหรับกล้วยหอมทอง
16 การพัฒนาอาหารว่างประเภทคุกกี้จากแป้งข้าวกล้องงอกไส้สมุนไพรบางชนิด
ปี พ.ศ. 2550
17 การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
18 การศึกษาวิจัยแปรรูปมังคุด
19 ผลของสารเคลือบผิวอิมัลชันจากไขรำข้าวต่อผลไม้ตระกูลส้ม
ปี พ.ศ. 2549
20 การพัฒนาคุณภาพและบรรจุผลิตภัณฑ์สำหรับสมุนไพรแช่อิ่ม
21 การพัฒนาแผ่นฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร
22 โครงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย โครงการย่อยที่ 3 เรื่อง การเสริมคุณค่าอาหารจากสมุนไพรไทยในอาหารขบเคี้ยวจากข้าวกล้อง
23 โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารยุค Mood Comsumption
ปี พ.ศ. 2548
24 การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งข้าวเจ้า
ปี พ.ศ. 2546
25 การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากข้าว มันเทศ และปลาป่น โดยกระบวนการเอกซ์ทรูชั่น