ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมลวรรณ มั่งคั่ง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 7
2 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
3 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
4 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
5 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
6 โครงการลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
7 โครงการปรับปรุงกระบวนการช่วยเหลือสาธารณภัยและงานบริการร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อตอบสนองความต้องการประชาชนองค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 พฤติกรรมการบริโภคข้าวอินทรีย์ของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์
9 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555