ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมลชนก ยวดยง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริชัย ศิริกายะ 2
2 Rajalida Lipikorn 1
3 เอกชัย อดุลยธรรม 1
4 Walaisiri Muangsiri 1
5 Thada Jirajaras 1
6 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
7 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
8 อวย เกตุสิงห์ 1
9 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
10 ประธาน ดาบเพชร 1
11 Varunee Padmasankh 1
12 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
13 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
14 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
15 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
16 ไววิทย์ พุทธารี 1
17 Pornpimol Muanjai 1
18 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
19 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
20 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
21 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
22 สมชัย วัฒนการุณ 1
23 Pantharee Boonsatorn 1
24 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
25 Acom Sornsute 1
26 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
27 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
28 กระมล ทองธรรมชาติ 1
29 ศุกันยา ห้วยผัด 1
30 Suchin Arunsawatwong 1
31 สุวดี ยาป่าคาย 1
32 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
33 Thanathon Sesuk 1
34 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
35 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
36 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
37 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
38 วาสนา เสียงดัง 1
39 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
41 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
43 Somying Tumwasorn 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
45 อุทัย บุญประเสริฐ 1
46 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
47 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
48 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
49 Boonchai Sangpetngam 1
50 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
51 Chalermpol Leevailoj 1
52 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
53 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
55 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
56 วิไล ชินธเนศ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
58 วัลลภ แย้มเหมือน 1
59 สำเริง แย้มโสภี 1
60 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
61 สุวิชา ทองสิมา 1
62 สมพร พรมดี 1
63 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
64 สายฝน ควรผดุง 1
65 สิริพร สิวราวุฒิ 1
66 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
67 ธวัชชัย สันติสุข 1
68 คัคนางค์ มณีศรี 1
69 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
70 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
75 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
76 Chariya Uiyyasathian 1
77 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
78 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
79 บรรจง คณะวรรณ 1
80 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
81 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
82 Vimolmas Lipipun 1
83 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
84 มยุรี ตันติสิระ 1
85 Sompol Sanguanrungsirikul 1
86 Ampa Luiengpirom 1
87 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
88 ละอองทิพย์ เหมะ 1
89 วิมล เหมะจันทร 1
90 Puttipongse Varavudhi 1
91 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
92 Kitpramuk Tantayaporn 1
93 Naiyana Chaiyabutr 1
94 Supa Chantharasakul 1
95 Garnpimol C. Ritthidej 1
96 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
97 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
98 Wilai Anomasiri 1
99 Vanida Chantarateptawan 1
100 กาญจนา แก้วเทพ 1
101 Srilert Chotpantarat 1
102 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
103 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
104 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
105 วัฒนชัย สมิทธากร 1
106 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
107 Sumphan Wongseripipatana 1
108 Panee Boonthavi 1
109 Kittisak Likhitwitayawuid 1
110 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
111 Jaitip Paiboon 1
112 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
113 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
114 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
115 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
116 Chonticha Srisawang 1
117 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
118 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
119 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
120 นภสร โกวรรธนะกุล 1
121 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
122 วินัย งามแสง 1
123 Jittima Chatchawansaisin 1
124 สิทธิพร แอกทอง 1
125 Waraporn Siriterm 1
126 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
127 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
128 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
129 Anawatch Mitpratan 1
130 Chayaporn Supachartwong 1
131 Kasidit Nootong 1
132 Phanphen Wattanaarsakit 1
133 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
134 พรรณี กาญจนพลู 1
135 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
136 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
137 Chakkaphan Sutthirat 1
138 สุมา เมืองใย 1
139 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
140 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
141 ชอุ่ม มลิลา 1
142 ประคอง ชอบเสียง 1
143 กำจัด มงคลกุล 1
144 Yeshey Penjor 1
145 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
146 รุ่งราวี ทองกันยา 1
147 สุมิตรา พูลทอง 1
148 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
149 ๋Janes, Gavin W. 1
150 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2