ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมลชนก ยวดยง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริชัย ศิริกายะ 2
2 วิไล ชินธเนศ 1
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
4 อุทัย บุญประเสริฐ 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
6 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
8 คัคนางค์ มณีศรี 1
9 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
10 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
11 Somying Tumwasorn 1
12 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
13 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
15 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
18 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
21 วาสนา เสียงดัง 1
22 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
23 สายฝน ควรผดุง 1
24 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
25 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
26 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
27 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
28 สิริพร สิวราวุฒิ 1
29 สมพร พรมดี 1
30 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
31 ธวัชชัย สันติสุข 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
33 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
34 สำเริง แย้มโสภี 1
35 สุวิชา ทองสิมา 1
36 วัลลภ แย้มเหมือน 1
37 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
38 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
39 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
40 มยุรี ตันติสิระ 1
41 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
42 Vimolmas Lipipun 1
43 Supa Chantharasakul 1
44 Sumphan Wongseripipatana 1
45 Panee Boonthavi 1
46 Garnpimol C. Ritthidej 1
47 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
48 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
49 Kitpramuk Tantayaporn 1
50 Naiyana Chaiyabutr 1
51 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
52 Ampa Luiengpirom 1
53 Sompol Sanguanrungsirikul 1
54 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
55 บรรจง คณะวรรณ 1
56 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
57 Kittisak Likhitwitayawuid 1
58 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
59 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
60 กาญจนา แก้วเทพ 1
61 Srilert Chotpantarat 1
62 Chalermpol Leevailoj 1
63 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
64 Boonchai Sangpetngam 1
65 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
66 Vanida Chantarateptawan 1
67 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
68 Jaitip Paiboon 1
69 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
70 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
71 วัฒนชัย สมิทธากร 1
72 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
73 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
74 Wilai Anomasiri 1
75 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
76 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
77 นภสร โกวรรธนะกุล 1
78 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
79 วินัย งามแสง 1
80 Phanphen Wattanaarsakit 1
81 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
82 กำจัด มงคลกุล 1
83 Yeshey Penjor 1
84 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
85 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
86 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
87 สิทธิพร แอกทอง 1
88 Chayaporn Supachartwong 1
89 Kasidit Nootong 1
90 Jittima Chatchawansaisin 1
91 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
92 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
93 Chonticha Srisawang 1
94 รุ่งราวี ทองกันยา 1
95 สุมิตรา พูลทอง 1
96 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
97 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
98 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
99 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
100 วิมล เหมะจันทร 1
101 Puttipongse Varavudhi 1
102 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
103 ละอองทิพย์ เหมะ 1
104 สุมา เมืองใย 1
105 Chakkaphan Sutthirat 1
106 ประคอง ชอบเสียง 1
107 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
108 ๋Janes, Gavin W. 1
109 ชอุ่ม มลิลา 1
110 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
111 พรรณี กาญจนพลู 1
112 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
113 Anawatch Mitpratan 1
114 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
115 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
116 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
117 อวย เกตุสิงห์ 1
118 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
119 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
120 Thanathon Sesuk 1
121 Suchin Arunsawatwong 1
122 สุวดี ยาป่าคาย 1
123 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
124 ประธาน ดาบเพชร 1
125 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
126 Varunee Padmasankh 1
127 Pornpimol Muanjai 1
128 Walaisiri Muangsiri 1
129 เอกชัย อดุลยธรรม 1
130 Thada Jirajaras 1
131 Rajalida Lipikorn 1
132 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
133 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
134 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
135 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
136 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
137 Chariya Uiyyasathian 1
138 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
139 Waraporn Siriterm 1
140 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
141 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
142 Acom Sornsute 1
143 กระมล ทองธรรมชาติ 1
144 ศุกันยา ห้วยผัด 1
145 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
146 Pantharee Boonsatorn 1
147 สมชัย วัฒนการุณ 1
148 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
149 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
150 ไววิทย์ พุทธารี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2