ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนิษฐา บุญธรรมเจริญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
2 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 6
3 สุชัญญา อังกุลานนท์ 4
4 Ratsida Saithong 3
5 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 3
6 รัตน์สีดา สายทอง 3
7 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
8 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
9 หทัยชนก สุมาลี 2
10 ชูจิตร นาชีวะ 2
11 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 2
12 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 2
13 สุทธิษา สมนา 2
14 นิพรรณพร วรมงคล 2
15 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
16 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 2
17 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
18 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 2
19 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 2
20 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
21 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงค์สวัสดิ์ 2
22 จักร์วิดา อมรวิสัยสรเดช 2
23 Yawarat Porapakkham 2
24 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
25 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 2
26 Chakvida Amornvisaisoradej 2
27 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 2
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
29 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2
30 สุพรรณ ศรีธรรมมา 2
31 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
32 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
33 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
34 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
35 ภูษิต ประคองสาย 1
36 Sitaporn Youngkong 1
37 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
38 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
39 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
40 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
41 International Health Policy Program, Thailand 1
42 ศิตาพร ยังคง 1
43 Ratsida Phoncharoen 1
44 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
45 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
46 สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข 1
47 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
48 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
50 Tanunya Koopitakkajorn 1
51 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 1
52 Det Kedcham 1
53 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
54 Health Insurance System Research Office 1
55 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
56 Patsri Srisuwan 1
57 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 1
58 Yot Teerawattananon 1
59 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 1
60 Sripen Tantivess 1
61 Pritaporn Kingkaew 1
62 เดช เกตุฉ่ำ 1
63 Lily Ingsrisawang 1
64 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
65 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
66 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
67 ไม่มีข้อมูล 1
68 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
69 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
70 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
71 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
72 Kanjanawadee Prasittisa 1
73 Khanitta Kusreesakul 1
74 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
75 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 1
76 Kasetsart University. Faculty of Science 1
77 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
78 ขนิษฐา กู้ศรีสกุล 1
79 กาญจนาวดี ประสิทธิสา 1
80 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
81 อุบล หลิมสกุล 1
82 Siriphan Sasat 1
83 Watanee Jenchitr 1
84 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
85 บรรจบ ศรีภา 1
86 Kwanjai Amnatsatsue 1
87 Banchob Sripa 1
88 Kamontip Maiwongtamrong 1
89 บุณฑริกา ทองสุข 1
90 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
91 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
92 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
93 วัฒนีย์ เย็นจิตร 1
94 พรณรงค์ โชติวรรณ 1
95 กมลทิพย์ ใหม่วงศ์ธำรง 1
96 รัตน์สีดา ผลเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 1
3 2555 2
4 2550 1
5 2547 1
6 2544 1
7 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ภาระของโรคมะเร็งท่อน้ำดีจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ได้รับนมแม่กับการเกิดโรคผื่นผิวหนังอักเสบภูมิแพ้และโรคหืดในเด็ก
ปี พ.ศ. 2555
3 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
4 ความสัมพันธ์และความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจจากการสูบบุหรี่ : การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอนุมาน
ปี พ.ศ. 2550
5 คุณภาพของระบบรายงานสาเหตุการตายของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ปี พ.ศ. 2550
ปี พ.ศ. 2547
6 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2544
7 ดัชนีสถานะสุขภาพเชิงลบ