ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนิษฐา บุญธรรมเจริญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
2 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 6
3 สุชัญญา อังกุลานนท์ 4
4 รัตน์สีดา สายทอง 3
5 Ratsida Saithong 3
6 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 3
7 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
8 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
9 นิพรรณพร วรมงคล 2
10 สุทธิษา สมนา 2
11 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
12 Yawarat Porapakkham 2
13 จักร์วิดา อมรวิสัยสรเดช 2
14 Chakvida Amornvisaisoradej 2
15 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
16 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 2
17 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 2
18 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงค์สวัสดิ์ 2
19 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
21 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
22 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 2
23 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
24 สุพรรณ ศรีธรรมมา 2
25 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 2
26 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 2
27 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2
28 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 2
29 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 2
30 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
31 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
32 หทัยชนก สุมาลี 2
33 ชูจิตร นาชีวะ 2
34 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
35 อุบล หลิมสกุล 1
36 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
37 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
38 วัฒนีย์ เย็นจิตร 1
39 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
40 ไม่มีข้อมูล 1
41 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
42 กมลทิพย์ ใหม่วงศ์ธำรง 1
43 Kanjanawadee Prasittisa 1
44 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
45 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
46 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
47 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
48 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
49 บรรจบ ศรีภา 1
50 Ratsida Phoncharoen 1
51 Health Insurance System Research Office 1
52 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
53 International Health Policy Program, Thailand 1
54 Khanitta Kusreesakul 1
55 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
56 รัตน์สีดา ผลเจริญ 1
57 Kwanjai Amnatsatsue 1
58 Kamontip Maiwongtamrong 1
59 บุณฑริกา ทองสุข 1
60 Watanee Jenchitr 1
61 Siriphan Sasat 1
62 Banchob Sripa 1
63 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
64 พรณรงค์ โชติวรรณ 1
65 Sripen Tantivess 1
66 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
67 Sitaporn Youngkong 1
68 ศิตาพร ยังคง 1
69 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
70 Yot Teerawattananon 1
71 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 1
72 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
73 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
74 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
75 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
76 สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข 1
77 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
78 ภูษิต ประคองสาย 1
79 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
80 Pritaporn Kingkaew 1
81 Lily Ingsrisawang 1
82 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 1
83 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
84 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
85 Kasetsart University. Faculty of Science 1
86 กาญจนาวดี ประสิทธิสา 1
87 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
88 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
89 Det Kedcham 1
90 เดช เกตุฉ่ำ 1
91 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
92 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 1
93 Patsri Srisuwan 1
94 Tanunya Koopitakkajorn 1
95 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 1
96 ขนิษฐา กู้ศรีสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 1
3 2555 2
4 2550 1
5 2547 1
6 2544 1
7 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ภาระของโรคมะเร็งท่อน้ำดีจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ได้รับนมแม่กับการเกิดโรคผื่นผิวหนังอักเสบภูมิแพ้และโรคหืดในเด็ก
ปี พ.ศ. 2555
3 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
4 ความสัมพันธ์และความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจจากการสูบบุหรี่ : การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอนุมาน
ปี พ.ศ. 2550
5 คุณภาพของระบบรายงานสาเหตุการตายของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ปี พ.ศ. 2550
ปี พ.ศ. 2547
6 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2544
7 ดัชนีสถานะสุขภาพเชิงลบ