ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกศักดิ์ แก้วเทพ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไม่มีข้อมูล 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 ชนิดา ประสมสุข 2
4 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 2
5 วรวิทย์ เจริญเลิศ 2
6 สามารถ เจียสกุล 2
7 พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ 2
8 บุษบา คุณาศิรินทร์ 2
9 วราวุธ แสงอร่าม 1
10 อังคณา สาธานนท์ 1
11 กอเดลิเยร์, มอริซ 1
12 เบล, ปีเตอร์ เอฟ 1
13 บัณฑิต ผังนิรันดร์ 1
14 สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม 1
15 วิมลรัตน์ สุขเจริญ 1
16 ปัทมวรรณ เนตรพุกกณะ 1
17 พีระ ตั้งธรรมรักษ์ 1
18 กาญจนา แก้วเทพ 1
19 นุชนาฏ พุ่มวิเศษ 1
20 สุพร พีรมธุกร 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
22 กิตติกร สุนทรานุรักษ์ 1
23 มงคล ปิยะทัสสกร 1
24 ดวงกมล หนูแก้ว 1
25 ประกีรติ สัตสุต 1
26 สยามสิน วลิตวรางค์กูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 1
3 2550 1
4 2549 2
5 2548 1
6 2546 1
7 2544 1
8 2543 1
9 2541 1
10 2539 5
11 2529 1
12 2528 1
13 2526 4
14 2524 1
15 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 เศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซ์กับเศรษฐกิจไทย : การศีกษาเชิงประจักษ์ (1975-2005)
2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรสื่อสารมวลชน Money Channel ในเชิงธุรกิจและผลต่อกระบวนการนำเสนอข่าวสาร
3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรสื่อสารมวลชน Money Channel ในเชิงธุรกิจและผลต่อกระบวนการนำเสนอข่าวสาร
ปี พ.ศ. 2552
4 อินเตอร์เน็ตกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2550
5 เศรษฐกิจชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากนโยบายประชานิยม
ปี พ.ศ. 2549
6 ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ทางการเมืองแบบใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณี "ทัวร์นกขมิ้น"
7 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยโรงเรียนกวดวิชา
ปี พ.ศ. 2548
8 ธุรกิจภาพยนตร์ไทย : กรณีศึกษาบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ไทยขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2546
9 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การประมาณการเศรษฐกิจนอกระบบและนโยบายสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2544
10 กระบวนการถ่ายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานของหมู่บ้านแม่จันหลวง จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2543
11 การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง : กรณีศึกษาชุมชนศีรษะอโศก
ปี พ.ศ. 2541
12 โครงสร้างธุรกิจภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (พ.ศ.2537-2541)
ปี พ.ศ. 2539
13 แนวคิดทางเศรษฐกิจการเมืองไทยเพื่อทางเลือกในการพัฒนา
14 การวิเคราะห์ที่อยู่อาศัยในเชิงเศรษฐกิจสังคมโดยการใช้สื่อ
15 การปรับตัวของกระบวนการสะสมทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2503-2537
16 การศึกษาเรื่องงานบ้านของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร, 2539
17 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการดำรงชีวิต ของชุมชนกับป่า : กรณีศึกษาป่าชุมชน หมู่บ้านป่าก่อ ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2529
18 รัฐไทย : พัฒนาการของระบบทุนนิยมและชนบทในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2528
19 โครงสร้างส่วนล่างประวัติศาสตร์, และสังคม
ปี พ.ศ. 2526
20 พัฒนาการของความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองหลังจากมาร์กซ์ : บทสำรวจแนวคิดและงานเขียน
21 พัฒนาการของระบบทุนนิยมในรัสเซีย : บทสรุปจาก The development of capitalism in Russia ของเลนิน
22 บทวิเคราะห์สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย : การเคลื่อนไหวของชาวนาไทยยุคประชาธิปไตยเบิกบาน
23 ชาวนากับการเปลี่ยนแปลงสังคม
ปี พ.ศ. 2524
24 จีนภายหลังเหมาเจ๋อตง : ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการปฏิรูปเศรษฐกิจให้ทันสมัย