ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 13
2 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 6
3 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
4 สวลี เสนาพิทักษ์ 3
5 Kanokwan Saengkiettiyut 3
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
7 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
8 สุพิณ แสงสุข 2
9 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
10 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
11 ศรีไฉล ขุนทน 2
12 อรพินท์ พานทอง 2
13 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
14 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
15 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
16 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
17 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
18 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
19 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
20 Kasidit Nootong 1
21 สิทธิพร แอกทอง 1
22 Anawatch Mitpratan 1
23 Chariya Uiyyasathian 1
24 Waraporn Siriterm 1
25 กระมล ทองธรรมชาติ 1
26 Pantharee Boonsatorn 1
27 Chayaporn Supachartwong 1
28 ศุกันยา ห้วยผัด 1
29 สมชัย วัฒนการุณ 1
30 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
31 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
32 Acom Sornsute 1
33 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
34 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
35 กำจัด มงคลกุล 1
36 Yeshey Penjor 1
37 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
38 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
39 ชอุ่ม มลิลา 1
40 รุ่งราวี ทองกันยา 1
41 Chakkaphan Sutthirat 1
42 ๋Janes, Gavin W. 1
43 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
44 สุมิตรา พูลทอง 1
45 นภสร โกวรรธนะกุล 1
46 Chonticha Srisawang 1
47 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
48 Jittima Chatchawansaisin 1
49 Phanphen Wattanaarsakit 1
50 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
51 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
52 วินัย งามแสง 1
53 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
54 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
55 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
56 Panyawat Wangyao 1
57 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
58 Pranee Rattanawaleedirojn 1
59 วาสนา เสียงดัง 1
60 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
61 Teerapong Harnwirojkun 1
62 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
63 ปัญญวัชร์ วังยาว 1
64 สายฝน ควรผดุง 1
65 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
66 กมลชนก ยวดยง 1
67 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
68 Thada Jirajaras 1
69 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
70 Pornpimol Muanjai 1
71 สิริพร สิวราวุฒิ 1
72 เอกชัย อดุลยธรรม 1
73 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
74 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
75 Thanaporn Korad 1
76 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
77 ประคอง ชอบเสียง 1
78 อวย เกตุสิงห์ 1
79 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
80 สุวดี ยาป่าคาย 1
81 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
82 Thanathon Sesuk 1
83 Suchin Arunsawatwong 1
84 ประธาน ดาบเพชร 1
85 Rajalida Lipikorn 1
86 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
87 ธนาภรณ์ โกราษฎร์ 1
88 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
89 ธีรพงษ์ หาญวิโรจน์กุล 1
90 ไววิทย์ พุทธารี 1
91 Walaisiri Muangsiri 1
92 Varunee Padmasankh 1
93 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
94 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
95 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
96 Somying Tumwasorn 1
97 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
98 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
99 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
100 อุทัย บุญประเสริฐ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
102 วิไล ชินธเนศ 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
104 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
105 Boonchai Sangpetngam 1
106 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
107 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
108 Vanida Chantarateptawan 1
109 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
110 Srilert Chotpantarat 1
111 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
112 Chalermpol Leevailoj 1
113 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
114 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
115 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
116 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
117 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
118 ธวัชชัย สันติสุข 1
119 สำเริง แย้มโสภี 1
120 วัลลภ แย้มเหมือน 1
121 สมพร พรมดี 1
122 Sawalee Saenapituk 1
123 สุวิชา ทองสิมา 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
126 ปริญญา พวงนาค 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
128 คัคนางค์ มณีศรี 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
130 สรินทร ลิ่มปนาท 1
131 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
133 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
134 ศิริชัย ศิริกายะ 1
135 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
136 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
137 Puttipongse Varavudhi 1
138 Sompol Sanguanrungsirikul 1
139 Naiyana Chaiyabutr 1
140 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
141 บรรจง คณะวรรณ 1
142 มยุรี ตันติสิระ 1
143 Ampa Luiengpirom 1
144 ละอองทิพย์ เหมะ 1
145 Kitpramuk Tantayaporn 1
146 พรรณี กาญจนพลู 1
147 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
148 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
149 วิมล เหมะจันทร 1
150 สุมา เมืองใย 1
151 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
152 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
153 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
154 Vimolmas Lipipun 1
155 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
156 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
157 Wilai Anomasiri 1
158 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
159 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
160 Jaitip Paiboon 1
161 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
162 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
163 กาญจนา แก้วเทพ 1
164 วัฒนชัย สมิทธากร 1
165 Panee Boonthavi 1
166 Sumphan Wongseripipatana 1
167 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
168 Garnpimol C. Ritthidej 1
169 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
170 Kittisak Likhitwitayawuid 1
171 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
172 Supa Chantharasakul 1
173 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 3
4 2550 1
5 2548 1
6 2541 2
7 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
3 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
4 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5 List assignment problems
6 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจนที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
7 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
8 การซ่อมคืนสภาพโครงสร้างทางจุลภาคของใบพัดกังหันก๊าซเกรด IN-738 โดยกระบวนการอบชุบทางความร้อน
ปี พ.ศ. 2541
9 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์3.5% โดยน้ำหนัก
10 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก