ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 13
2 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 6
3 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
4 สวลี เสนาพิทักษ์ 3
5 Kanokwan Saengkiettiyut 3
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
7 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
8 อรพินท์ พานทอง 2
9 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
10 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
11 สุพิณ แสงสุข 2
12 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
13 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
14 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
15 ศรีไฉล ขุนทน 2
16 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
17 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
18 Waraporn Siriterm 1
19 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
20 Anawatch Mitpratan 1
21 Chayaporn Supachartwong 1
22 สิทธิพร แอกทอง 1
23 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
24 Kasidit Nootong 1
25 Pantharee Boonsatorn 1
26 สมชัย วัฒนการุณ 1
27 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
28 กระมล ทองธรรมชาติ 1
29 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
30 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
31 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
32 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
33 Acom Sornsute 1
34 Chariya Uiyyasathian 1
35 นภสร โกวรรธนะกุล 1
36 ชอุ่ม มลิลา 1
37 Yeshey Penjor 1
38 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
39 รุ่งราวี ทองกันยา 1
40 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
41 ประคอง ชอบเสียง 1
42 Chakkaphan Sutthirat 1
43 ๋Janes, Gavin W. 1
44 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
45 สุมิตรา พูลทอง 1
46 Phanphen Wattanaarsakit 1
47 Chonticha Srisawang 1
48 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
49 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
50 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
51 ศุกันยา ห้วยผัด 1
52 กำจัด มงคลกุล 1
53 วินัย งามแสง 1
54 Jittima Chatchawansaisin 1
55 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
56 วาสนา เสียงดัง 1
57 Panyawat Wangyao 1
58 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
59 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
60 ปัญญวัชร์ วังยาว 1
61 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
62 Teerapong Harnwirojkun 1
63 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
64 Pranee Rattanawaleedirojn 1
65 สายฝน ควรผดุง 1
66 วัลลภ แย้มเหมือน 1
67 สำเริง แย้มโสภี 1
68 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
69 สุวิชา ทองสิมา 1
70 Sawalee Saenapituk 1
71 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
72 สิริพร สิวราวุฒิ 1
73 สมพร พรมดี 1
74 Thanaporn Korad 1
75 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
76 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
77 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
78 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
79 สุวดี ยาป่าคาย 1
80 Suchin Arunsawatwong 1
81 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
82 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
83 Thanathon Sesuk 1
84 อวย เกตุสิงห์ 1
85 ประธาน ดาบเพชร 1
86 ธีรพงษ์ หาญวิโรจน์กุล 1
87 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
88 ธนาภรณ์ โกราษฎร์ 1
89 ไววิทย์ พุทธารี 1
90 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
91 Rajalida Lipikorn 1
92 Walaisiri Muangsiri 1
93 Varunee Padmasankh 1
94 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
95 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
96 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
97 Somying Tumwasorn 1
98 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
99 อุทัย บุญประเสริฐ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
101 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
103 วิไล ชินธเนศ 1
104 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
105 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
106 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
107 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
108 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
109 Srilert Chotpantarat 1
110 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
111 Boonchai Sangpetngam 1
112 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
113 Chalermpol Leevailoj 1
114 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
115 คัคนางค์ มณีศรี 1
116 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
117 Pornpimol Muanjai 1
118 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
119 เอกชัย อดุลยธรรม 1
120 Thada Jirajaras 1
121 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
122 กมลชนก ยวดยง 1
123 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
124 ธวัชชัย สันติสุข 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
127 ปริญญา พวงนาค 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
129 สรินทร ลิ่มปนาท 1
130 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
131 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
134 Vanida Chantarateptawan 1
135 ศิริชัย ศิริกายะ 1
136 Naiyana Chaiyabutr 1
137 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
138 Puttipongse Varavudhi 1
139 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
140 Ampa Luiengpirom 1
141 Vimolmas Lipipun 1
142 บรรจง คณะวรรณ 1
143 มยุรี ตันติสิระ 1
144 Sompol Sanguanrungsirikul 1
145 ละอองทิพย์ เหมะ 1
146 วิมล เหมะจันทร 1
147 พรรณี กาญจนพลู 1
148 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
149 สุมา เมืองใย 1
150 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
151 Kitpramuk Tantayaporn 1
152 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
153 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
154 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
155 Garnpimol C. Ritthidej 1
156 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
157 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
158 Wilai Anomasiri 1
159 Jaitip Paiboon 1
160 กาญจนา แก้วเทพ 1
161 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
162 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
163 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
164 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
165 วัฒนชัย สมิทธากร 1
166 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
167 Sumphan Wongseripipatana 1
168 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
169 Kittisak Likhitwitayawuid 1
170 Supa Chantharasakul 1
171 Panee Boonthavi 1
172 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
173 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 3
4 2550 1
5 2548 1
6 2541 2
7 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
3 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
4 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5 List assignment problems
6 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจนที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
7 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
8 การซ่อมคืนสภาพโครงสร้างทางจุลภาคของใบพัดกังหันก๊าซเกรด IN-738 โดยกระบวนการอบชุบทางความร้อน
ปี พ.ศ. 2541
9 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์3.5% โดยน้ำหนัก
10 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก