ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 13
2 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 6
3 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
5 สวลี เสนาพิทักษ์ 3
6 Kanokwan Saengkiettiyut 3
7 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
8 สุพิณ แสงสุข 2
9 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
10 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
11 ศรีไฉล ขุนทน 2
12 อรพินท์ พานทอง 2
13 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
14 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
15 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
16 ธนาภรณ์ โกราษฎร์ 1
17 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
18 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
19 Thanaporn Korad 1
20 ไววิทย์ พุทธารี 1
21 Varunee Padmasankh 1
22 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
23 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
24 ธีรพงษ์ หาญวิโรจน์กุล 1
25 Pranee Rattanawaleedirojn 1
26 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
27 Walaisiri Muangsiri 1
28 สายฝน ควรผดุง 1
29 Panyawat Wangyao 1
30 วาสนา เสียงดัง 1
31 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
32 ปัญญวัชร์ วังยาว 1
33 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
34 Teerapong Harnwirojkun 1
35 Thanathon Sesuk 1
36 กระมล ทองธรรมชาติ 1
37 ศุกันยา ห้วยผัด 1
38 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
39 Pantharee Boonsatorn 1
40 สมชัย วัฒนการุณ 1
41 Acom Sornsute 1
42 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
43 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
44 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
45 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
46 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
47 อวย เกตุสิงห์ 1
48 ประธาน ดาบเพชร 1
49 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
50 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
51 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
52 Suchin Arunsawatwong 1
53 สุวดี ยาป่าคาย 1
54 Rajalida Lipikorn 1
55 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
56 Somying Tumwasorn 1
57 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
58 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
59 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
60 อุทัย บุญประเสริฐ 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
62 วิไล ชินธเนศ 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
64 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
65 Boonchai Sangpetngam 1
66 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
67 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
68 Vanida Chantarateptawan 1
69 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
70 Srilert Chotpantarat 1
71 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
72 Chalermpol Leevailoj 1
73 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
74 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
75 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
76 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
77 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
78 ธวัชชัย สันติสุข 1
79 สำเริง แย้มโสภี 1
80 วัลลภ แย้มเหมือน 1
81 สมพร พรมดี 1
82 Sawalee Saenapituk 1
83 สุวิชา ทองสิมา 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
86 ปริญญา พวงนาค 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
88 คัคนางค์ มณีศรี 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
90 สรินทร ลิ่มปนาท 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
94 สิริพร สิวราวุฒิ 1
95 Kasidit Nootong 1
96 Garnpimol C. Ritthidej 1
97 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
98 Vimolmas Lipipun 1
99 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
100 Sumphan Wongseripipatana 1
101 Supa Chantharasakul 1
102 Kittisak Likhitwitayawuid 1
103 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
104 บรรจง คณะวรรณ 1
105 มยุรี ตันติสิระ 1
106 Sompol Sanguanrungsirikul 1
107 ละอองทิพย์ เหมะ 1
108 Kitpramuk Tantayaporn 1
109 Puttipongse Varavudhi 1
110 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
111 Ampa Luiengpirom 1
112 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
113 Naiyana Chaiyabutr 1
114 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
115 Panee Boonthavi 1
116 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
117 Pornpimol Muanjai 1
118 ศิริชัย ศิริกายะ 1
119 เอกชัย อดุลยธรรม 1
120 Thada Jirajaras 1
121 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
122 กมลชนก ยวดยง 1
123 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
124 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
125 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
126 Wilai Anomasiri 1
127 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
128 วัฒนชัย สมิทธากร 1
129 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
130 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
131 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
132 กาญจนา แก้วเทพ 1
133 Jaitip Paiboon 1
134 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
135 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
136 Chonticha Srisawang 1
137 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
138 Jittima Chatchawansaisin 1
139 Phanphen Wattanaarsakit 1
140 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
141 กำจัด มงคลกุล 1
142 วินัย งามแสง 1
143 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
144 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
145 Chayaporn Supachartwong 1
146 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
147 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
148 Chariya Uiyyasathian 1
149 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
150 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
151 สิทธิพร แอกทอง 1
152 Anawatch Mitpratan 1
153 Waraporn Siriterm 1
154 นภสร โกวรรธนะกุล 1
155 สุมิตรา พูลทอง 1
156 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
157 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
158 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
159 พรรณี กาญจนพลู 1
160 วิมล เหมะจันทร 1
161 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
162 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
163 สุมา เมืองใย 1
164 ประคอง ชอบเสียง 1
165 Chakkaphan Sutthirat 1
166 Yeshey Penjor 1
167 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
168 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
169 ชอุ่ม มลิลา 1
170 รุ่งราวี ทองกันยา 1
171 ๋Janes, Gavin W. 1
172 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
173 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 3
4 2550 1
5 2548 1
6 2541 2
7 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
3 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
4 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5 List assignment problems
6 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจนที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
7 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
8 การซ่อมคืนสภาพโครงสร้างทางจุลภาคของใบพัดกังหันก๊าซเกรด IN-738 โดยกระบวนการอบชุบทางความร้อน
ปี พ.ศ. 2541
9 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์3.5% โดยน้ำหนัก
10 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก