ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 13
2 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 6
3 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
4 สวลี เสนาพิทักษ์ 3
5 Kanokwan Saengkiettiyut 3
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
7 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
8 สุพิณ แสงสุข 2
9 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
10 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
11 ศรีไฉล ขุนทน 2
12 อรพินท์ พานทอง 2
13 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
14 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
15 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
16 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
17 สมชัย วัฒนการุณ 1
18 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
19 Pantharee Boonsatorn 1
20 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
21 Chariya Uiyyasathian 1
22 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
23 กระมล ทองธรรมชาติ 1
24 Acom Sornsute 1
25 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
26 สุวดี ยาป่าคาย 1
27 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
28 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
29 Suchin Arunsawatwong 1
30 Thanathon Sesuk 1
31 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
32 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
33 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
34 ศุกันยา ห้วยผัด 1
35 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
36 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
37 Phanphen Wattanaarsakit 1
38 Chonticha Srisawang 1
39 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
40 วินัย งามแสง 1
41 สุมิตรา พูลทอง 1
42 นภสร โกวรรธนะกุล 1
43 กำจัด มงคลกุล 1
44 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
45 Jittima Chatchawansaisin 1
46 Waraporn Siriterm 1
47 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
48 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
49 Kasidit Nootong 1
50 Anawatch Mitpratan 1
51 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
52 Chayaporn Supachartwong 1
53 สิทธิพร แอกทอง 1
54 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
55 ธีรพงษ์ หาญวิโรจน์กุล 1
56 สุวิชา ทองสิมา 1
57 วัลลภ แย้มเหมือน 1
58 สำเริง แย้มโสภี 1
59 Sawalee Saenapituk 1
60 สมพร พรมดี 1
61 สายฝน ควรผดุง 1
62 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
63 สิริพร สิวราวุฒิ 1
64 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
65 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
66 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
67 สรินทร ลิ่มปนาท 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
71 ธวัชชัย สันติสุข 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
74 Pranee Rattanawaleedirojn 1
75 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
76 ไววิทย์ พุทธารี 1
77 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
78 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
79 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
80 Varunee Padmasankh 1
81 ประธาน ดาบเพชร 1
82 Rajalida Lipikorn 1
83 Walaisiri Muangsiri 1
84 ธนาภรณ์ โกราษฎร์ 1
85 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
86 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
87 วาสนา เสียงดัง 1
88 Panyawat Wangyao 1
89 ปัญญวัชร์ วังยาว 1
90 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
91 Thanaporn Korad 1
92 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
93 Teerapong Harnwirojkun 1
94 อวย เกตุสิงห์ 1
95 ประคอง ชอบเสียง 1
96 Srilert Chotpantarat 1
97 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
98 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
99 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
100 Chalermpol Leevailoj 1
101 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
102 Boonchai Sangpetngam 1
103 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
104 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
105 Vanida Chantarateptawan 1
106 Jaitip Paiboon 1
107 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
108 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
109 กาญจนา แก้วเทพ 1
110 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
111 ศิริชัย ศิริกายะ 1
112 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
113 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
114 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
115 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
116 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
117 Pornpimol Muanjai 1
118 ปริญญา พวงนาค 1
119 เอกชัย อดุลยธรรม 1
120 Thada Jirajaras 1
121 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
122 กมลชนก ยวดยง 1
123 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
125 คัคนางค์ มณีศรี 1
126 อุทัย บุญประเสริฐ 1
127 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
128 Somying Tumwasorn 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
130 วิไล ชินธเนศ 1
131 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
132 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
134 Wilai Anomasiri 1
135 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
136 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
137 สุมา เมืองใย 1
138 วิมล เหมะจันทร 1
139 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
140 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
141 ละอองทิพย์ เหมะ 1
142 Kitpramuk Tantayaporn 1
143 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
144 พรรณี กาญจนพลู 1
145 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
146 รุ่งราวี ทองกันยา 1
147 ชอุ่ม มลิลา 1
148 Yeshey Penjor 1
149 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
150 ๋Janes, Gavin W. 1
151 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
152 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
153 Chakkaphan Sutthirat 1
154 Sompol Sanguanrungsirikul 1
155 Puttipongse Varavudhi 1
156 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
157 Sumphan Wongseripipatana 1
158 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
159 Kittisak Likhitwitayawuid 1
160 Supa Chantharasakul 1
161 วัฒนชัย สมิทธากร 1
162 Panee Boonthavi 1
163 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
164 Garnpimol C. Ritthidej 1
165 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
166 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
167 Naiyana Chaiyabutr 1
168 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
169 Ampa Luiengpirom 1
170 มยุรี ตันติสิระ 1
171 Vimolmas Lipipun 1
172 บรรจง คณะวรรณ 1
173 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 3
4 2550 1
5 2548 1
6 2541 2
7 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
3 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
4 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5 List assignment problems
6 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจนที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
7 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
8 การซ่อมคืนสภาพโครงสร้างทางจุลภาคของใบพัดกังหันก๊าซเกรด IN-738 โดยกระบวนการอบชุบทางความร้อน
ปี พ.ศ. 2541
9 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์3.5% โดยน้ำหนัก
10 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก