ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 13
2 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 6
3 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
5 สวลี เสนาพิทักษ์ 3
6 Kanokwan Saengkiettiyut 3
7 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
8 สุพิณ แสงสุข 2
9 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
10 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
11 ศรีไฉล ขุนทน 2
12 อรพินท์ พานทอง 2
13 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
14 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
15 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
16 Pranee Rattanawaleedirojn 1
17 สายฝน ควรผดุง 1
18 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
19 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
20 วาสนา เสียงดัง 1
21 ปัญญวัชร์ วังยาว 1
22 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
23 สิริพร สิวราวุฒิ 1
24 Panyawat Wangyao 1
25 ธวัชชัย สันติสุข 1
26 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
27 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
29 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
30 สำเริง แย้มโสภี 1
31 Sawalee Saenapituk 1
32 สุวิชา ทองสิมา 1
33 วัลลภ แย้มเหมือน 1
34 สมพร พรมดี 1
35 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
36 อวย เกตุสิงห์ 1
37 ประธาน ดาบเพชร 1
38 Rajalida Lipikorn 1
39 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
40 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
41 Suchin Arunsawatwong 1
42 สุวดี ยาป่าคาย 1
43 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
44 Walaisiri Muangsiri 1
45 Varunee Padmasankh 1
46 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
47 Thanaporn Korad 1
48 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
49 ธนาภรณ์ โกราษฎร์ 1
50 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
52 ไววิทย์ พุทธารี 1
53 ธีรพงษ์ หาญวิโรจน์กุล 1
54 Teerapong Harnwirojkun 1
55 คัคนางค์ มณีศรี 1
56 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
57 Vanida Chantarateptawan 1
58 ศิริชัย ศิริกายะ 1
59 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
60 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
61 Chalermpol Leevailoj 1
62 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
63 Srilert Chotpantarat 1
64 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
65 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
66 Wilai Anomasiri 1
67 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
68 วัฒนชัย สมิทธากร 1
69 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
70 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
71 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
72 กาญจนา แก้วเทพ 1
73 Jaitip Paiboon 1
74 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
75 Boonchai Sangpetngam 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
77 Thanathon Sesuk 1
78 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
79 ปริญญา พวงนาค 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
83 สรินทร ลิ่มปนาท 1
84 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
86 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
87 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
88 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
89 Somying Tumwasorn 1
90 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
91 วิไล ชินธเนศ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
93 อุทัย บุญประเสริฐ 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
95 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
96 ละอองทิพย์ เหมะ 1
97 Kitpramuk Tantayaporn 1
98 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
99 Sompol Sanguanrungsirikul 1
100 Puttipongse Varavudhi 1
101 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
102 Naiyana Chaiyabutr 1
103 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
104 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
105 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
106 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
107 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
108 ประคอง ชอบเสียง 1
109 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
110 พรรณี กาญจนพลู 1
111 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
112 สุมา เมืองใย 1
113 วิมล เหมะจันทร 1
114 Ampa Luiengpirom 1
115 มยุรี ตันติสิระ 1
116 Pornpimol Muanjai 1
117 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
118 Panee Boonthavi 1
119 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
120 เอกชัย อดุลยธรรม 1
121 กมลชนก ยวดยง 1
122 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
123 Thada Jirajaras 1
124 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
125 Supa Chantharasakul 1
126 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
127 Vimolmas Lipipun 1
128 บรรจง คณะวรรณ 1
129 Garnpimol C. Ritthidej 1
130 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
131 Kittisak Likhitwitayawuid 1
132 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
133 Sumphan Wongseripipatana 1
134 Chakkaphan Sutthirat 1
135 ๋Janes, Gavin W. 1
136 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
137 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
138 Chariya Uiyyasathian 1
139 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
140 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
141 Anawatch Mitpratan 1
142 Kasidit Nootong 1
143 Waraporn Siriterm 1
144 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
145 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
146 ศุกันยา ห้วยผัด 1
147 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
148 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
149 กระมล ทองธรรมชาติ 1
150 Pantharee Boonsatorn 1
151 Acom Sornsute 1
152 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
153 สมชัย วัฒนการุณ 1
154 สิทธิพร แอกทอง 1
155 Chayaporn Supachartwong 1
156 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
157 สุมิตรา พูลทอง 1
158 นภสร โกวรรธนะกุล 1
159 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
160 Yeshey Penjor 1
161 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
162 รุ่งราวี ทองกันยา 1
163 ชอุ่ม มลิลา 1
164 กำจัด มงคลกุล 1
165 วินัย งามแสง 1
166 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
167 Jittima Chatchawansaisin 1
168 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
169 Chonticha Srisawang 1
170 Phanphen Wattanaarsakit 1
171 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
172 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
173 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 3
4 2550 1
5 2548 1
6 2541 2
7 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
3 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
4 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5 List assignment problems
6 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจนที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
7 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
8 การซ่อมคืนสภาพโครงสร้างทางจุลภาคของใบพัดกังหันก๊าซเกรด IN-738 โดยกระบวนการอบชุบทางความร้อน
ปี พ.ศ. 2541
9 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์3.5% โดยน้ำหนัก
10 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก