ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกวรรณ เอี่ยมชัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2557 3
4 2555 1
5 2554 1
6 2552 1
7 2550 1
8 2549 1
9 543 34
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนากลไกสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนากลไกสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2557
3 แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำปนเปื้อนฟลูออไรด์เกินมาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนในชุมชนบ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา
4 การสร้างความเข้มแข็งของชุนชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5 ความต้องการข้อมูลองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการของชุมชนในจังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2555
6 แนวทางการจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุนชนบ้านเหล่าหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2554
7 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย บ้านทุ่งต้นศรี ตาบลห้วยลาน อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนารูปแบบการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ด้านการใช้กระบวนการวิจัยของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2550
9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อสาขาพยาบาลศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตจังหวัดเชียงรายและพะเยา
ปี พ.ศ. 2549
10 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความวิตกกังวลในการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือ