ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกวรรณ จารุกำจร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 3
3 2557 7
4 2556 10
5 2555 6
6 2554 5
7 2553 4
8 2552 7
9 2551 2
10 2550 1
11 2546 1
12 2536 2
13 543 94
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเสริมฤทธิ์ของไมโรเอสทรอลในสารสกัดกวาวเครือขาวจากอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์ต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งเต้านมและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งเต้านม
2 กลุ่มวิจัยฤทธิ์ทางยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์
3 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดเซลล์แขวนลอยเพาะเลี้ยงหม่อนต่อการต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลองและการปกป้องตับของหนูไมซ์ที่ได้รับยาพาราเซตามอล
ปี พ.ศ. 2558
4 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดเซลล์แขวนลอยเพาะเลี้ยงหม่อนต่อการต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลองและการปกป้องตับของหนูไมซ์ที่ได้รับยาพาราเซตามอล
5 กลุ่มวิจัยฤทธิ์ทางยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์
6 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการต้านการเกิดมะเร็งที่สัมพันธ์กับวิถีเมแทบอลิซึมของฮอร์โมนเอสโตรเจนในตับหนูเมาส์เพศเมีย
ปี พ.ศ. 2557
7 ศักยภาพของสีพันธ์ไทยในการต้านภาวะเครียดออกซิเดชั่นและการต้านอักเสบในหนูไมซ์ (น.ส. วิลัดดา สินทร)
8 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการต้านการเกิดมะเร็งที่สัมพันธ์กับวิถีเมแทบอลิซึมของฮอร์โมนเอสโตรเจนในตับหนูเมาส์เพศเมีย
9 ศักยภาพของข้าวสีพันธ์ไทยในการต้านภาวะเครียดออกซิเดชั่นและการต้นอักเสบในหนูไมซ์
10 กลุ่มวิจัยฤทธิ์ทางยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์
11 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการต้านการเกิดมะเร็งที่สัมพันธ์กับวิถีเมแทบอลิซึมของฮอร์โมนเอสโตรเจนในตับหนูเมาส์เพศเมีย
12 ศักยภาพการเป็นฮอร์โมนทดแทนในการแพทย์ทางเลือกของไมโรเอสทรอลในแบบจำลองหนูไมซ์เพศเมียที่ถูกตัดรังไข่และความคงตัวของไมโรเอสทรอลและดีออกซีไมโรเอสทรอลในสารสกัดจากรากกวาวเครือขาว
13 การพัฒนากรรมวิธีผลิตสารไมโรเอสทรอลจากกวาวเครือขาวและการประดิษฐ์เวชสำอางค์ตำรับเจลไมโรเอสทรอลต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2556
14 ศักยภาพในการแปลงรูปทางชีวภาพของสารทุติยภูมิที่มีฤทธิ์ทางยาสมุนไพร
15 ศักยภาพของสมุนไพรแห้มต่อการควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดออกซิเดชั่นและวิถีชีวสังเคราะห์ของฮอร์โมนเพศในหนูไมซ์
16 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลต่อการแปลงรูปทางชีวภาพผ่านเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 ที่มีวิถีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสารก่อมะเร็ง ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนากรรมวิธีผลิตสารไมโรเอสทรอลจากกวาวเครือขาวและการประดิษฐ์เวชสำอางตำรับเจลไมโรเอสทรอลต้นแบบ
17 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการต้านการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 1 เอ 1 โดยสารก่อมะเร็ง
18 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกรุ่นที่ 13 โดยมี น.ส.ณัฐรัตน์ เจียระพงษ์ เป็นผู้รับทุน
19 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2555 สำหรับนางสาวณัฐรัตน์ เจียระพงษ์ ระดับปริญญาเอกในหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
20 การทดสอบการระคายเคืองและความไวต่อสารรวมถึงความเป็นพิษต่อผิวหนังระยะเฉียบพลันของเจลไมโรเอสทรอลในสัตว์ทดลอง ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนากรรมวิธีผลิตสารไมโรเอสทรอลจากกวาวเครือขาวและการประดิษฐ์เวชสำอางตำรับเจลไมโรเอสทรอลต้นแบบ
21 กลุ่มวิจัยฤทธิ์ทางยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์
22 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการต้านการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 1 เอ 1 โดยสารก่อมะเร็ง
23 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการต้านการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 1 เอ 1 โดยสารก่อมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2555
24 ศักยภาพของไมโรเอทรอลในการต้านการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 1 เอ 1 โดยสารก่อมะเร็ง
25 ผลของน้ำผลไม้ไทย กล้วย ฝรั่ง มะม่วง มะละกอ และสับปะรด ต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450
26 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการต้านการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 1 เอ 1 โดยสารก่อมะเร็ง II
27 กลุ่มวิจัยฤทธิ์ทางยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์
28 ศักยภาพของไมโรเอทรอลในการต้านการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 1 เอ 1 โดยสารก่อมะเร็ง
29 ศักยภาพของไมโรเอทรอลในการต้านการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 1 เอ 1 โดยสารก่อมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2554
30 ศักยภาพของไมโรเอทรอลในการต้านการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 1 เอ 1 โดยสารก่อมะเร็ง
31 ศักยภาพของสมุนไพรแห้งต่อการควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดออกซิเดชั่นและวิถีชีวสังเคราะห์ของฮอร์โมนเพศในหนูไมซ์
32 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450
33 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450
34 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450
ปี พ.ศ. 2553
35 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450
36 ผลของไอโซฟลาโวนอยด์ในรากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกวาวเครือขาวต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 1A1 และ 1A2
37 การแสดงออกของจีนที่เกี่ยวข้องในช่วงตกไข่ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล
38 การแสดงออกของจีนที่เกี่ยวข้องในช่วงตกไข่ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2552
39 ผลของสารสกัดจากอัณฑะวัวต่อการแสดงออกของยีน COX-1, COX-2 และ ที่ระดับทรานสคริปชั่นในอัณฑะและตับหนูไมซ์เพศผู้
40 ผลของยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต่อการแสดงออกของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450
41 การแสดงออกของจีนที่เกี่ยวข้องในช่วงตกไข่ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล
42 การแสดงออกของจีน VEGF และ HIF-1 alpha ในช่วงการตกไข่ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
43 การแสดงออกของจีน VEGF และ HIF-1 alpha ในช่วงการตกไข่ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
44 ผลของยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต่อการแสดงออกของเอนไซม์โซโตโครมพี 450
45 การแสดงออกของจีน VEGF และ HIF-1 alpha ในช่วงการตกไข่ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2551
46 การแสดงออกของจีนที่เกี่ยวข้องในช่วงตกไข่ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล
47 การแสดงออกของจีน VEGF และ HIF-1 alpha ในช่วงการตกไข่ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2550
48 การแสดงออกของจีน VEGF และ HIF-1 alpha ในช่วงการตกไข่ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2546
49 การศึกษาผลของยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต่อปริมาณเอนไซม์ พี 450
ปี พ.ศ. 2536
50 กระสวนการวิเคราะห์ตัวอย่างพลาสมาของยากลุ่มกรดที่มีค่าการจับกับพลาสมาโปรตีนสูง โดยหลักการแยกพลาสมาโปรตีน
51 กระสวนวิเคราะห์ตัวอย่างพลาสมาของยากลุ่มกรด ที่มีค่าการจับกับพลาสมาโปรตีนสูง โดยหลักการแยกพลาสมาโปรตีน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
52 การรับรู้และพฤติกรรมการควบคุมภาวะอ้วนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร
53 การสร้างสารกลุ่มไอโซฟลาโวนอยด์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว และผลของสารดีออกซี่ไมโรเอสทรอลในกวาวเครือขาวต่อสมรรถนะของเอนไซมโซโตโครมพี450 ที่เกี่ยวข้อง
54 ผลของแอนโดรกราโฟไลด์ต่อการเสริมฤทธิ์การเหนี่ยวนำเอนไซม์ไซโครมพี 450 1 เอ 1