ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วุฒิยา สาหร่ายทอง 7
2 กัมปนาท เพ็ญสุภา 7
3 ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ 6
4 จารึก สิงหปรีชา 4
5 นฤมล หลวงใจ 2
6 ชนนิภา มหาพัฒนไชย 2
7 สุธิพันธ์ วรรณชาติ 2
8 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 2
9 วิษณุ อรรถวานิช 2
10 อัมพร น้อยแสง 2
11 ศิริรัตน์ สอ้าง 2
12 วรดี จงอัศญากุล 2
13 ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล 2
14 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 2
15 ผศ.กาญจนา พยุหะ 2
16 นงนุช อังยุรีกุล 2
17 บัณฑิต ชัยวิชญชาติ 2
18 ดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ 1
19 ผศ.ธนาทิพย์ แหลมคม 1
20 ชลอ ลิ้มสุวรรณ 1
21 พรหมมินทร์ วงศ์รัตน์ 1
22 เจริญศักดิ์ ศาลากิจ 1
23 ดร. ปรเมธี ปรเมธี ศิริวิมล 1
24 นายพรหมมินทร์ วงศ์รัตน์ 1
25 วรรษมน นิ่มชื่น 1
26 วัลลภ อารีรบ 1
27 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
28 ดาราวรรณ วิรุฬหผล 1
29 อรวรรณ นักปราชญ์ 1
30 ชวสร นกเดช 1
31 กัญญกร ถ้ำเขางาม 1
32 ลลิตา ละสอน 1
33 พัฒนวดี ไศละสูต 1
34 มนัสนันท์ เนียมศรี 1
35 เรวัต ขันธพร 1
36 ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 1
37 อัมภิณี ลาภสมบูรณ์ดี 1
38 พิมพ์ชญาดา สิงห์สาคร 1
39 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 3
4 2554 4
5 2553 2
6 2552 2
7 2551 1
8 2550 5
9 2549 1
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการศึกษาผลกระทบในการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปบังคับเพื่อรองรับ AEC
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาศักยภาพ และลู่ทางการลงทุนในภาคการประมงของผู้ประกอบการไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน
3 การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 2558
ปี พ.ศ. 2555
4 โครงการเพิ่มรายได้และช่องทางการจำหน่ายข้าวให้เกษตรกรในระดับตำบลกิจกรรม: การศึกษาการยกระดับราคาและประกันรายได้สินค้าเกษตร
5 ผลของหนี้สาธารณะที่มีต่อการบริโภคของภาคเอกชน
6 ความเต็มใจจ่ายในการลดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพในการใช้สารเคมีทางการเกษตรผู้ปลูกส้มโอจังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2554
7 การศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ติดตามและประเมินผลนโยบายระหว่างประเทศ
8 การศึกษาศักยภาพของประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2
9 ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อส่วนชดเชยความเสี่ยง :
10 ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคต่อส่วนชดเชยความเสี่ยงของหุ้นสามัญ : กรณีศึกษา บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)
ปี พ.ศ. 2553
11 ผลกระทบนโยบายการเงินการคลังต่อการส่งออกของไทย
12 ผลกระทบจากมาตรการที่มิใช่ภาษีต่อการส่งออกสินค้าประมงของไทย
ปี พ.ศ. 2552
13 โครงการศึกษาผลิตภาพการผลิตของระบบเศรษฐกิจไทยผ่านวิธีการ GARCH-M
14 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางภาคเกษตรกรรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
15 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization : FGD) ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ปี พ.ศ. 2550
16 A Testing on Time-varying Parameter of Factors Affecting GDP Growth of Thailand
17 โครงการศึกษาผลิตภาพของระบบเศรษฐกิจไทยผ่านวิธีการ GARCH-M
18 ผลกระทบของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนที่มีต่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าของประเทศไทยในด้านการสร้างปริมาณการค้าและการหันเหทิศทางการค้า
19 ผลกระทบจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่ออัตราค่าจ้างแรงงานในประเทศไทย
20 ผลกระทบจากการนำเข้าสินค้าทุนต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย
ปี พ.ศ. 2549
21 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์การนำเข้าสินค้าทุนของประเทศไทยจากประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา