ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกพร บุญส่ง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของการไถกลบหญ้าแฝกและระดับน้ำในนาข้าวต่อสมบัติของดินและการปลดปล่อยก๊าซมีเทน
ปี พ.ศ. 2552
2 ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกที่ปลูกด้วยเทคนิคแพลอยน้ำในการบำบัดน้ำชะมูลฝอย
3 ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกที่ปลูกด้วยเทคนิคแพลอยน้ำในการบำบัดน้ำชะมูลฝอย
ปี พ.ศ. 2550
4 การใช้ป่าชายเลนปลูกในการบำบัดน้ำเสียชุมชน
ปี พ.ศ. 2549
5 ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกที่ปลูกด้วยเทคนิคแท่นลอยน้ำในการบำบัดน้ำเสียชุมชน : รายงานผลการวิจัย
6 ผลของความเค็มต่อการบำบัดธาตุอาหารและโลหะหนักในน้ำเสียชุมชนของพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมที่ปลูกพันธุ์ไม้ชายเลน เมื่อใช้การเติมน้ำต่อเนื่อง
7 ประสิทธิภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมโกงกางใบใหญ่ในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนตะกั่วและสังกะสี
8 การใช้ป่าชายเลนปลูกในการบำบัดน้ำเสียชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
9 การใช้ป่าชายเลนเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน: การเจริญเติบโตของพืชและสถานะภาพของธาตุอาหารในระบบ
10 ผลของของความเค็มต่อการบำบัดธาตุอาหารและโลหะหนักในน้ำเสียชุมชน ของพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมที่ปลูกพันธุ์ไม้ชายเลน เมื่อใช้ระบบกะ
11 ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกที่ปลูกด้วยเทคนิคแท่นลอยน้ำในการบำบัดน้ำเสียชุมชน
12 ผลของความเข้มข้นของน้ำเสียต่อประสิทธิภาพการบำบัดของพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นที่ปลูกพันธุ์ไม้ชายเลน
ปี พ.ศ. 2547
13 ผลของความเข้มข้นของน้ำเสียชุมชนสังเคราะห์ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมโกงกางใบใหญ่
ปี พ.ศ. 2546
14 ผลของสภาพน้ำขังสลับแห้งต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชุมชนขั้นที่สามโดยพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมโกงกางใบใหญ่ Rhizophora mucronata Lamk
ปี พ.ศ. 2543
15 ความสามารถของกล้าไม้โกงการใบใหญ่ Rhizophora mucronata Lamk. และแสมทะเล Avicernia marina (Forsk.) Vierh. ในการบำบัดน้ำเสียชุมชน ในดินป่าชายเลนที่มีโครงสร้างต่างกัน
16 การใช้ป่าชายเลนเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน : การเจริญเติบโตของพืช และสถานภาพของธาตุอาหารในระบบ
ปี พ.ศ. 2528
17 การทดแทนสังคมพืชขั้นปฐมภูมิของป่าชายเลนบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช