ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กตัญชลี ไม้งาม
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Katanchalee Mai-ngam 24
2 นิสภา ศีตะปันย์ 11
3 Nispa Seetapan 11
4 พิมพรรณ ชำนิงาน 6
5 จุรีรัตน์ ประสาร 5
6 Chureerat Prahsarn 5
7 Pimpan Chumningan 4
8 มรกต สกุลสมบัติ 3
9 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 3
10 บรรพต ไม้งาม 2
11 Monthika Pothavorn 2
12 จิตติ์พร เครือเนตร 2
13 Bunpot Mai-ngam 2
14 กนกธร บุญกิจภัทรกุล 2
15 มณฑิกา โพธิ์ถาวร 2
16 Sharon Sagnella 2
17 Naruporn Monmaturapoj 2
18 โชคชัย ยาทองไชย 2
19 Morakot Sakulsombat 2
20 ดนุ พรหมมินทร์ 2
21 ดวงเดือน อาจองค์ 1
22 ดรุณี อัศวเสถียร 1
23 จรัสพร มงคลขจิต 1
24 พสุ สิริสาลี 1
25 วิจิตร ธรานนท์ 1
26 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
27 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
28 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
29 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
30 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 1
31 วิวาภร สุดแสวง 1
32 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
33 Jittiporn Kruenate 1
34 Kannokthorn Boonkitpattarakul 1
35 นิรุตต์ นาคสุข 1
36 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
37 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
38 Anuvat Sirivat 1
39 ยศ บุญทองคง 1
40 Yot Boontongkong 1
41 อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ 1
42 สุพรรณี ปทุมารักษ์ 1
43 Supannee Pathumarak 1
44 Wiwaporn Soodsawang 1
45 Danu Prommin 1
46 Nopparat Plucktaveesak 1
47 นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ 1
48 Kanhokthorn Boonkitpatttarakul 1
49 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
50 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
51 Sirirat Rattanachan 1
52 จิรยุทธ์ ใจแผ้ว 1
53 Jirayut Jaipaew 1
54 Chokchai Yatongchai 1
55 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 2
5 2550 3
6 2549 9
7 2548 3
8 2547 4
9 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาการสังเคราะห์และเทคนิคการขึ้นรูปพรุนไบฟาสิกแคลเซียมฟอสเฟต
ปี พ.ศ. 2553
2 วัสดุประกอบเซลลูโลสจากแบคทีเรีย-เซริซิน-ไฮดรอกซีอะพาไทต์สำหรับการทดแทนกระดูก
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาการผลิตไฮดรอกซีอาปาไทต์สังเคราะห์และวัสดุไบโอกลาสเซรามิกส์เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2551
4 วัสดุสำหรับทดแทนกระดูกแบบฉีดที่มีโปรตีนจากไหมเป็นส่วนประกอบ
5 Synthesis and phase separation of amine-functional temperature responsive copolymers based on poly(N-isopropylacrylamide)
ปี พ.ศ. 2550
6 การพัฒนาแผ่นปิดซิลิโคนที่มีสมบัติป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตสำหรับการลดรอยแผลเป็น
7 การศึกษาการนำสายสวนหัวใจกลับมาใช้ใหม่
8 Carboxylic Acid Terminated Self-Assembling Monolayer Functionalized Glasses for Reverse Dot Blot Applications
ปี พ.ศ. 2549
9 การออกแบบและพัฒนาชุดตรวจสอบวินิจฉัยโรคธาลัสซิเมีย
10 พอลิเมอร์เลียนแบบธรรมชาติสำหรับร่างรับเซลล์เอนโดทีเลียล
11 การพัฒนากาวติดเนื้อเยื่อชนิดไคโตซาน-เอ็นไอโซพรอพิลอะคริลาไมด์ ที่มีสมบัติการแข็งตัวของเลือด
12 การปรับผิวท่อยางสวนปัสสาวะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
13 การสร้างกระดูกบนวัสดุร่างรับเซลล์แบบคอมพอสิทชนิดใหม่ที่ออกแบบโดยการเลียนแบบธรรมชาติ
14 การปรับผิวหน้าวัสดุทางการแพทย์เพื่อป้องกันการเกิดอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากคุณสมบัติผิวหน้า
15 Effect of Differences in Physical and Chemical Properties of Chitosan on Endothelial Cell Adhesion and Growth
16 Comblike Poly(ethylene oxide)/Hydrophobic C6 Branched Chitosan Surfactant Polymers As Anti-infection Surface Modifying Agents
17 Antibacterial Activity of Chitosan Under Physical Conditions
ปี พ.ศ. 2548
18 Thermo - responsive chitosan-g-poly(N-isopropylacrylamide) for tissue adhesive
19 Chitosan based surfactant polymers designed to improved blood compatibility on biomaterials
20 Linear viscoelasticity of thermoassociative chitosan-g-poly( N-isopropylacrylamide) copolymer
ปี พ.ศ. 2547
21 วัสดุเลียนแบบธรรมชาติที่มีคุณสมบัติการเข้ากันได้กับเลือด
22 กาวเจลาติน-ไคโตแซนสำหรับใช้เป็นกาวติดเนื้อเยื่อชนิดที่มีคุณสมบัติการแข็งตัวของเลือด
23 Thermoresponsive Chitosan-g-Poly(N-isopropylacrylamide)
24 Endothelialization on Chitosan: Effect Of Deacetylation, Molecular Weight and Concentration
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 Molecular self assembly of mixed comb-like dextran surfactant polymers for SPR virus detection