ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กณิษฐา สังคะหะ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 2
3 2552 1
4 2550 1
5 2549 1
6 2547 1
7 2527 1
8 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การถ่ายทอดการพัฒนาการใช้ชีวมวลจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชและเพิ่มผลผลิตพืชในรูปปุ๋ยชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาการผลิตพืชผักตามระบบ GAP เพื่อการส่งออก
3 การวินิจฉัยโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในดินและการควบคุมโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2552
4 โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2550
5 การถ่ายทอดเทคโนโลยี การลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคพืชโดยใช้วิธีทางชีววิธีร่วมกับการพัฒนาดิน
ปี พ.ศ. 2549
6 การถ่ายทอดเทคโนโลยี การลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคพืช โดยใช้วิธีทางชีววิธีร่วมกับการพัฒนาดิน
ปี พ.ศ. 2547
7 การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตและการพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช
ปี พ.ศ. 2527
8 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยแป้งดิบ