ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กชพรรณ วงค์เจริญ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กชพรรณ วงศ์เจริญ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ศึกษาและวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2 การบริหารจัดการโฮมสเตย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ชุมชนผู้ไทยบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาการผลิตยางพาราในจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนายางพาราจังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2554
5 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองของชุมชนด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์
6 การศึกษาปริมาณสาร GABA (Gamma Amino Butyric Acid) ในข้าวฮางงอก จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2553
7 การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์
8 การศึกษาน้ำหมักชีวภาพที่ใช้ในการผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2552
9 คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
10 การศึกษาปริมาณโลหะหนักในสัตว์น้ำบริเวณเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2551
11 2.4 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืชบริเวณกุดน้ำ ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
12 2.การศึกษาระบบนิเวศน์วิทยาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำปาว
13 การศึกษาระบบนิเวศน์วิทยาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำปาว
ปี พ.ศ. 2548
14 การศึกษาการเจริญเติบโต ปริมาณสารเพคติน และสารอัลคาลอยด์ในกรุงเขมา (Cissampelos pareira L.)