ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พระบิดาแห่งการวิจัยไทย
“ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม อันเนื่องมาจากมลพิษ หรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่หนึ่งที่ใดก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงที่อื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ทุกคนทุกประเทศ ในโลกจึงย่อมมีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วยกัน ทั้งในการแก้ไข ลดปัญหา และปรับปรุงสร้างเสริมสภาวะแวดล้อม ให้กลับคืนมาสู่สภาพอันจะเอื้อต่อการมี ชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขของตนเองและเพื่อนมนุษย์”

Digital Thailand 4.0 Goverment 2021
วิสัยทัศน์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย “ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการทางานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ ขับเคลื่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง”

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวง ร.9
“เศรษฐกิจ