ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วช. ยกระดับบริการภาครัฐ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยกระดับการบริการภาครัฐด้วยระบบดิจิทัล รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ภายในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 "Digital Government Awards 2020" การันตีถึงความทันสมัย พร้อมให้บริการงานวิจัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่

ตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 และวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นสื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

60 ปี วช.พัฒนาประเทศไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม
"วช. เป็นหน่วยงานหลักด้านนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ที่ขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมให้เข้มแข็ง นำประเทศบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ" สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการวิจัยและวิชาการ
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID2019) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ วช.
ระบบคอยตรวจสอบสภาพอากาศของฝุ่นละอองที่มีประสิทธิภาพ ค้นหาจุดข้อมูลความร้อน การคาดการในคุณภาพทางอากาศ โดยท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบดูข้อมูลได้ที่ https://pm2_5.nrct.go.th/map/map1h

พระปฐมบรมราชโองการ
ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

พระบิดาแห่งการวิจัยไทย
“ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม อันเนื่องมาจากมลพิษ หรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่หนึ่งที่ใดก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงที่อื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ทุกคนทุกประเทศ ในโลกจึงย่อมมีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วยกัน ทั้งในการแก้ไข ลดปัญหา และปรับปรุงสร้างเสริมสภาวะแวดล้อม ให้กลับคืนมาสู่สภาพอันจะเอื้อต่อการมี ชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขของตนเองและเพื่อนมนุษย์”

ราชกิจจานุเบกษา กฏหมาย 9 ฉบับจัดตั้งกระทรวงใหม่
สำหรับรายละเอียดกฎหมายแต่ละฉบับ ดังนี้ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒, พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒, พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒, พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒, พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒, พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

Digital Thailand 4.0 Goverment 2021
วิสัยทัศน์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย “ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการทางานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ ขับเคลื่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง”

ราชกิจจานุเบกษา ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2551 - 2580) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ถือเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ที่ทุกส่วนจะต้องนำไปปฏิบัติเพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทของกระทรวงต่าง ๆ


ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพรวมข้อมูลงานวิจัย

สถิติงานวิจัยจำแนกตามหน่วยงาน
สถิติงานวิจัยจำแนกตามปี
สถิติงานวิจัยจำแนกตามภูมิภาค