ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข่าวสารกิจกรรม

โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย

9 กรกฎาคม 2563

โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย


.
ไม่ใช่การสร้างมหาวิทยาลัยใหม่ในทุกตำบล
แต่เป็นการนำมหาวิทยาลัยเข้าไปทำงานร่วมกับตำบลทั่วประเทศเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผ่านการจ้างงานนักศึกษา บัณฑิต และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 300,000 ราย
.
ซึ่งจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน เสริมประสบการณ์องค์ความรู้ใน 4 ทักษะสำคัญได้แก่ ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะดิจิทัล ทักษะทางการเงิน และทักษะทางสังคม รวมทั้งเปิดโอกาสทางธุรกิจในชุมชนร่วมกับกองทุนสตาร์ทอัพ ช่วยให้นักศึกษา บัณฑิตติดถิ่น และเติบโตไปพร้อมกับบ้านเกิดของตัวเองได้
.
โดยโครงการจะมีการสร้างฐานข้อมูลชุมชนจากการส่งผู้ร่วมโครงการลงพื้นที่สำรวจ เก็บข้อมูล เกิดเป็น big data ที่จะช่วยให้สามารถวางแผนการทำงานแก้ไขความยากจนได้อย่างตรงจุด พร้อมทั้งช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถยืนได้ด้วยตัวเอง สามารถผลิตสินค้าบริการที่ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ปลดล็อคข้อจำกัดต่างๆ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมของการ “รวมไทยสร้างชาติ” อย่างแท้จริง