ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข่าวสารกิจกรรม

ประกาศทุนอุดหนุนวารสารด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561

22 พฤษภาคม 2561

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแแห่งชาติ วช.
เรื่อง ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแแห่งชาติ วช. มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการ ให้เป็นมาตราฐานในรูปแบบวารสาาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัยและนักวิชาการให้กว้างไกลในระดับนานานชาติ

วช. ได้ใช้รูปแบบความร่วมมือในการจัดการวารสารวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทำ
วารสารที่มาตราฐานสากล โดยใช้ชื่อว่า Social Science  Asia โดยสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ที่ วารสาร Online

สำหรับท่านที่สนใจในการขอรับทุน สามารถส่งเอกสารขอรับ จำนวน 1 ชุด
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
196 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม.10900
-------------------------------------------------------
โทร.02-561-2445 ต่อ 706-707

-------------------------------------------------------