ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
"การวิจัยและประดิษฐ์คิดค้น เป็นปัจจัยที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ประเทศไทยนับว่าโชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นต้นแบบในการศึกษาวิจัยการประดิษฐ์คิดค้น และนำไปทดลองปฏิบัติใช้ในการแก้ปัญหาให้แก่พสกนิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินรอยตามเบื้องยุคลบาท รัฐบาลได้สนับสนุน ให้เกิดการวิจัยการประดิษฐ์คิดค้น และการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งให้เกิดการนำผลการวิจัย และการประดิษฐ์คิดค้น ไปใช้ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง"

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ความเป็น "เอกภาพ" ของระบบวิจัย ผมพูดว่าระบบวิจัยนะครับไม่ใช่แค่งานวิจัย เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการวิจัยเป็นเครื่องมือในการหาความรู้ แก้ปัญหา และพัฒนา ส่วนระบบวิจัยเป็นการบูรณาการงานด้านต่างๆ ให้เห็นภาพทั้งหมด บรรไดขั้นแรกของการกำหนดทิศทางของการวิจัย คือระบบวิจัยต้องเป็นเอกภาพก่อนอย่างในอดีต องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยไม่ว่าจะเป็น วช. สกว.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) หรือองค์กรอื่นๆ ต่างคนต่างทำงานของตัวเอง มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยในกรม กระทรวง ต่างก็ทำการวิจัย ต่างองค์กรมีองค์ความรู้ ประโยชน์ที่ได้ จึงกระจัดกระจายไม่สามารถมาผนวกรวมกันได้ ดังนั้นเอกภาพเป็นเรื่องแรกที่ต้องสร้างให้องค์กรเหล่านี้ สามารถทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ เป็นชิ้นเป็นอันที่สังคมสามารถรับรู้ และเข้าใจได้ง่าย

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล สวทช.
"ความสำเร็จจากการพัฒนานี้ จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยสามารถยกระดับขึ้นเป็นหนึ่ง ในศูนย์กลางนวัตกรรม (Innovation Hub) ของภูมิภาคได้ในที่สุด ผมได้วางนโยบายให้ สวทช. เป็นองค์กรเปิด พร้อมให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา แลผู้ประกอบการทุกรายสามารถเข้าถึง ติดต่อ สวทช. ได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาธุรกิจ เอาทรัพย์สินทางปัญญาที่เรามีอยู่ไปทำประโยชน์จนถึงการปรึกษา ขอคำแนะนำต่างๆ ก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ โดยเจ้าหน้าที่ของ สวทช. พร้อมจะต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน"

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ สกว.
“สกว. ยินดีให้การสนับสนุน คอบช. อย่างเต็มที่ จะเป็นหน่วยงานในการจัดการให้ทุนวิจัย พัฒนานักวิจัย การสร้างนักวิจัย และเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับ คอบช.” สกว. ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ขอเชิญชวนนักวิจัยทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งทั้งในนามของ คอบช. และ สกว. เพื่อก็ให้เกิดสิ่งที่เป็นคำขวัญของ สกว. คือ เพื่อสร้างสรรปัญญา พัฒนาประเทศไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพรวมข้อมูลงานวิจัย

สถิติงานวิจัยจำแนกตามหน่วยงาน
สถิติงานวิจัยจำแนกตามปี
สถิติงานวิจัยจำแนกตามภูมิภาค