ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 และวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นสื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการวิจัยและวิชาการ
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID2019) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ วช.
ระบบคอยตรวจสอบสภาพอากาศของฝุ่นละอองที่มีประสิทธิภาพ ค้นหาจุดข้อมูลความร้อน การคาดการในคุณภาพทางอากาศ โดยท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบดูข้อมูลได้ที่ https://pm2_5.nrct.go.th/map/map1h

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

พระปฐมบรมราชโองการ
ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ราชกิจจานุเบกษา กฏหมาย 9 ฉบับจัดตั้งกระทรวงใหม่
สำหรับรายละเอียดกฎหมายแต่ละฉบับ ดังนี้ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒, พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒, พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒, พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒, พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒, พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

MHESI Ministery of Higher Education Science Research and Innovation
ตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ministry of Higher Education, Science, Research and innovation กระทรวงแห่งโอกาส กระทรวงแห่งปัญญา กระทรวงแห่งอนาคต

60 ปี วช.พัฒนาประเทศไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม
"วช. เป็นหน่วยงานหลักด้านนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ที่ขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมให้เข้มแข็ง นำประเทศบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ" สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

พระบิดาแห่งการวิจัยไทย
“ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม อันเนื่องมาจากมลพิษ หรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่หนึ่งที่ใดก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงที่อื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ทุกคนทุกประเทศ ในโลกจึงย่อมมีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วยกัน ทั้งในการแก้ไข ลดปัญหา และปรับปรุงสร้างเสริมสภาวะแวดล้อม ให้กลับคืนมาสู่สภาพอันจะเอื้อต่อการมี ชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขของตนเองและเพื่อนมนุษย์”

Digital Thailand 4.0 Goverment 2021
วิสัยทัศน์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย “ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการทางานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ ขับเคลื่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง”

ราชกิจจานุเบกษา ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2551 - 2580) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ถือเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ที่ทุกส่วนจะต้องนำไปปฏิบัติเพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทของกระทรวงต่าง ๆ


ข่าวประชาสัมพันธ์


ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ถนนชาร์จไฟ นวัตกรรมใหม่ของโลกอนาคต

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงทั้งหมด

ภาพรวมข้อมูลงานวิจัย

สถิติงานวิจัยจำแนกตามหน่วยงาน
สถิติงานวิจัยจำแนกตามปี
สถิติงานวิจัยจำแนกตามภูมิภาค